Estudiants de màster i postgrau propi

Els estudiants procedents d'Universitats estrangeres que vulguin preinscriure's en un màster o postgrau propi de la Facultat podran enviar la documentació acadèmica requerida en el procés de preinscripció en format electrònic, sense ser obligatori que compleixi amb els requisits de legalització i/o traducció.

Si l'estudiant és admès per a realitzar el curs, haurà de legalitzar i/o traduir la documentació original i presentar-la en la Secretaria de la Facultat, juntament amb fotocòpies, perquè aquestes siguin compulsades.

Els documents que hauran de legalitzar-se i/o traduir-se són:

Títol o diploma
Certificat acadèmic
Document emès per l'autoritat del país d'origen, competent en la matèria, que acrediti que el títol obtingut per l'estudiant permet accedir a estudis de Màster (aquest document no serà necessari si es presenta el Suplement Europeu al Títol)

La via de legalització (via diplomàtica o postil·la de la Haia) dependrà del país d'on procedeixi el document.
Consulta el procés de legalització: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm

En el cas de països per a documents de països de la UE, signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu o acord bilateral amb la Unió Europea, no s'exigeix cap mena de legalització, encara que aquests hauran de ser signats pel Rector o una autoritat acadèmica.

La legalització ha de fer-se del document original. Les fotocòpies legalitzades no són vàlides per a l'accés i la matrícula en un màster universitari (excepte en el cas de documents expedits a la Xina i l'Iran).

Els documents que estiguin redactats en una llengua diferent del castellà, català o anglès hauran d'anar acompanyats de la seva respectiva traducció oficial al castellà o català. La traducció haurà de fer-se del document original complet, incloent-hi el procediment de legalització de signatures.

Tipologia de traduccions vàlides:

  • Traduccions fetes per un traductor/intèrpret legalment inscrit a Espanya que formi part de la "Llista actualitzada de traductors-intérprets jurats" que publica el Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació (MAEC).
  • Traduccions fetes en les representacions diplomàtiques dels països d'origen o destinació dels documents.
No s'accepta com a traducció oficial per a l'accés i la matrícula al màster les traduccions fetes al país d'origen, encara que el Consolat espanyol en aquest país hagi legalitzat la signatura del traductor. Perquè puguin ser vàlides, el Consolat ha de validar-les, és a dir, certificar l'exactitud de la traducció respecte al document redactat en la llengua original.

Els documents originals legalitzats i les traduccions hauran de presentar-se en la secretaria de la Facultat juntament amb les seves respectives fotocòpies, perquè aquestes puguin ser compulsades. Els originals seran retornats a l'interessat.

Els estudiants que accedeixen amb una titulació cursada en un país pertanyent a l'EEES podran formalitzar la matrícula a partir d'aquest mateix moment; en tot cas, sempre dins del termini de matrícula establert.

Els estudiants que accedeixen amb una titulació cursada en un país no pertanyent a l'EEES hauran d'esperar una resolució escrita que els autoritzi a matricular-se.

** Països de l'EEES: països de la UE, signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu o acord bilateral amb la Unió Europea, i tots els següents: Albània, Andorra, Armènia, *Azerbaidjan, Bòsnia i Hercegovina, Ciutat del Vaticà, Geòrgia, Moldàvia, Montenegro, República de Macedònia, Rússia, Sèrbia, Turquia i Ucraïna.

XINA:

•  Han de lliurar-se els documents acadèmics originals, atès que la legalització està feta sobre una fotocòpia compulsada per un notari a la Xina en la qual s'inclou una traducció.

•  Ha de presentar-se una traducció oficial de cadascun dels documents acadèmics d'acord amb les tipologies de traducció especificades en el pas 2.

 

IRAN:

•  Han de lliurar-se els documents acadèmics originals, atès que la legalització està feta sobre una fotocòpia en la qual s'inclou una traducció feta per un traductor del poder judicial.

•  Ha de presentar-se una traducció oficial de cadascun dels documents acadèmics d'acord amb les tipologies de traducció especificades en el pas 2.

Comparteix-ho: