Concessió d'hores retribuïdes

Criteris sobre la concessió d'hores retribuïdes (1994)

Per ampliar i desenvolupar els criteris aprovats el 19 de juny de 1992 per la Comissió Delegada del PTGAS, que feien referència a la finalitat del pla de formació i als diferents nivells i sistemes d'organització del procés formatiu, la Comissió de Treball del Pla de Formació estableix uns límits relatius al nombre d'hores de formació que es poden fer en horari laboral, i també les excepcions que cal tenir en compte.


ACORDS

a) Concedir fins a 40 hores retribuïdes a l'any o curs acadèmic per assistir a cursos de perfeccionament professional, quan el curs es faci a petició del treballador i el contingut estigui directament relacionat amb el lloc de treball. Aquests cursos es poden fer en horari laboral.
 

b) El temps d'assistència als cursos de reciclatge que fixi obligatòriament la Universitat per adaptar-se a un nou lloc de treball o implantar un nou sistema de treball o normativa, es considera temps de treball efectiu.
 

c) Per assolir un determinat nivell de català, fins al nivell superior del Servei de Llengua Catalana, el PTGAS disposa, a més, de 80 hores per a cadascun dels nivells, les quals es poden fer en horari laboral. Aquestes 80 hores es poden destinar a assistir a un curs extensiu o a altres cursos o tutories de menor durada, sempre que formin part d'un determinat nivell i que el límit màxim d'hores acumulades no superi les 80. Un cop aprovat el perfil de català de les places del catàleg, la Universitat pot limitar els nivells d'aprenentatge de llengua catalana en horari laboral a la consecució del nivell que determini la plaça ocupada.

Queden exclosos de la concessió d'hores reservades a la formació lingüística de català els cursos que, encara que s'imparteixin en català, no estiguin dedicats al coneixement general de la llengua, sinó que es consideren cursos específics. Aquest cursos són de reciclatge i queden sotmesos al criteri de cursos de perfeccionament professional citats en l'apartat a.

Aquesta limitació no s'aplica al PTGAS que, a partir d'aquesta data, superi els nivells de català per mitjà de proves lliures o per assistir a cursos en horari extralaboral i que, per tant, no utilitzi cap hora retribuïda, o bé que ja estigui en possessió d'un determinat nivell de català amb anterioritat a aquesta normativa. En aquests casos, es disposa de fins a 40 hores a l'any per a cursos específics de català, sempre que estiguin directament relacionats amb el lloc de treball, a més de les hores de reciclatge a què té dret.

d) La manca d'assistència o la no presentació a examen comptabilitza com a hores realitzades, llevat dels casos que la persona interessada demani expressament l'anul·lació de matrícula abans que hagi transcorregut el 20 % d'hores del total del curs.

 

Barcelona, 15 de setembre de 1994

A partir del 2006, fins a 50 hores dels cursos d'anglès de 100 hores lectives es poden fer en horari laboral.

Comparteix-ho: