La unitat

Pati de Lletres UB

La creació de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona és un compromís del Rectorat, però també de tota la comunitat universitària i per aquest motiu volem posar a l’abast de totes les persones les informacions i recursos de què disposem, perquè ens ajudin a aconseguir una convivència més bona.

Aquesta Unitat d’Igualtat té com a finalitats el suport i seguiment de les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat universitària, i el compliment del que disposa l’article 4 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu d’aquesta Unitat és fer que la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària sigui una realitat. El desplegament del III Pla d’igualtat, aprovat pel Consell de Govern en data 7 d’octubre de 2020, ha de ser un compromís i una eina de tothom per impulsar totes les accions que s’hi inclouen.

La Comissió d’Igualtat, delegada del Consell de Govern, aprovada el dia 20 d’octubre de 2017 i actualment presidida pel Rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, és l’encarregada d’assolir les fites traçades per aconseguir l’objectiu de la igualtat entre homes i dones.

La Comissió d’Igualtat té, entre altres competències, les de vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva i no-discriminació, a fi i efecte d’aconseguir la igualtat i la no-discriminació per raó de sexe i gènere, orientació sexual i identitat sexual; coordinar la preparació, aplicació, seguiment i avaluació dels plans d’igualtat de la Universitat, i promoure mecanismes que permetin el treball conjunt amb les comissions d’igualtat de centre i les unitats i serveis de la Universitat, que han de treballar plegades per poder millorar la materialització del principi d’igualtat a la Universitat.

Comparteix-ho: