Grau en Gestió d’Informació i Documentació Digital / Informació i Documentació

Presentació

Les pràctiques permeten a l’estudiant conèixer en primera persona un entorn professional real alhora que faciliten l’aplicació dels coneixements assolits a la resta d’assignatures. En aquest procés intervenen quatre agents principals: la coordinadora de les pràctiques, el tutor acadèmic de pràctiques, el tutor de pràctiques del centre i l’estudiant.

Les activitats que es realitzaran durant l’estada variaran en funció de la tipologia del centre o servei o dels projectes que s’hi estiguin realitzant durant el període concret de l’estada; sempre s’ajustaran al programa formatiu consensuat entre la coordinadora de les pràctiques i el tutor del centre.

L’assignatura té 12 crèdits, està ubicada en el primer semestre de 4t, abans del Treball final de grau.

Per cursar l’assignatura cal haver aprovat, com a mínim, 150 crèdits.

L’assignatura compta amb un equip de professors tutors, coordinats per Aurora Vall (auroravall@ub.edu), que s’ocupa de les qüestions acadèmiques relacionades tant amb l’oferta de centres com amb el seguiment i avaluació de l’alumnat.

L’organització de les pràctiques curriculars requereix la implicació per part de l’estudiant amb anterioritat a la matriculació de l’assignatura. La fase prèvia de preparació per a les pràctiques es fa al semestre anterior a la realització de l’estada. És llavors quan l’estudiant ha de seleccionar el centre on es desenvoluparan.

L’estudiant ha de tenir present que les pràctiques exigeixen una dedicació horària diària/setmanal durant les hores estipulades pel pla docent i, per tant, haurà de combinar aquestes amb les assignatures que matriculi en el mateix període.

En el cas dels graus, el més habitual és realitzar les pràctiques amb anterioritat al treball final de la titulació, ja que l’estada proporciona una experiència d’autoaprenentatge que pot ser un element clau en la tria o concreció del tema del treball. Tot i això, és possible cursar totes dues assignatures en paral·lel, ja que les pràctiques s'ofereixen en tots dos semestres.

L’estada de pràctiques s’ha de fer en un dels centres de l'oferta que publiquen les diferents titulacions. Els centres que figuren a les diferents ofertes han acordat amb cadascun dels equips de pràctiques un programa per a l’acollida d’alumnes i aquest acord ha estat formalitzat amb la signatura d’un conveni de col·laboració de pràctiques externes entre la institució o empresa i la Facultat. La realització de l’estada de pràctiques en un centre està condicionada a l’existència d’aquest conveni que proporciona el marc legal de la col·laboració i la regula.

Hi ha la possibilitat d’incorporar a aquesta oferta nous centres proposats per coordinador de pràctiques o per l’estudiant, sempre que la proposta es faci amb l’antelació necessària per poder acordar un programa de pràctiques i formalitzar els convenis. Cal sol·licitar la incorporació de nous centres de pràctiques amb un mínim de tres mesos abans de la data prevista per al començament de l’estada.

L'assignació provindrà generalment del coordinador de pràctiques i estarà consensuada amb el tutor de pràctiques de l'alumne, amb el centre i amb el mateix estudiant. En la mesura del possible, estarà d'acord amb les capacitats, habilitats i preferències de l'estudiant.  

Aquesta llista conté alguns dels centres que habitualment acullen alumnes tant del Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital (GIDD) com del doble Grau d'InfoCom. Es preveu un alt grau de continuïtat respecte dels centres que habitualment acollien alumnes del Grau d’Informació i Documentació, a banda d'incorporar nous centres de forma regular cada curs.

Centres de documentació i biblioteques especialitzades

 • Ajuntament de Barcelona. Biblioteca General
 • Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. Institut del teatre
 • Centre de Documentació Vinseum. Museu de les Cultures del Vi de Catalunya – Vilafranca del Penedès
 • Filmoteca de Catalunya. Biblioteca
 • Parlament de Catalunya. Direcció d’estudis parlamentaris
 • Sant Joan de Déu
 • Sida-Studi. Departament de Documentació
 • Teatre Lliure

 

Unitats de gestió del coneixement i empreses

 • Avenir
 • DeMomentSomTres
 • Fundació Catalunya Cultura
 • Libros de Cabecera
 • KPMG
 • Tatarana
 • vLex Networks, S.L.

 

Arxius de l'administració

 • Arxiu Nacional de Catalunya

 

Arxius d'altres entitats
 
 • Museu Marítim de Barcelona. Arxiu General
 • Museu Nacional d'Art de Catalunya. Arxiu 

 

Biblioteques de centres d'ensenyament

 • Centre de Documentation et d'Information du Lycée français de Barcelone
 • EADA. Centre de Documentació
 • Escola Joan Pelegrí. Biblioteca
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
 • Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteques
 • Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteques
 • Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca - CRAI
 • Universitat Rovira i Virgili. CRAI Biblioteca

 

 Biblioteques públiques

 • Biblioteca Can Mulà de Mollet del Vallès
 • Biblioteca Central d’Igualada
 • Biblioteques de Barcelona
 • Biblioteca de Catalunya
 • Biblioteques de L'Hospitalet
 • Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
 • Biblioteca Pública Arús
 • Biblioteques de Mataró

 

Mitjans audiovisuals
 
 • Betevé
 • CRTVE Cataluña
 • MediaPro
 • Minded Factory
 • RBA
 • Sunomono Films
 • Televisió de Catalunya
 • WeAreCP

L’estudiant ha de realitzar les hores de pràctiques estipulades per a cada titulació i ha de participar en les activitats proposades pel tutor acadèmic: seminaris del grup, visites, etc.

L’estada de pràctiques és una activitat molt individualitzada, en la qual l’estudiant és el principal responsable dels resultats del seu aprenentatge, que dependrà principalment del seu grau d’iniciativa i de la capacitat de reflexió a partir de l’observació i de les tasques que dugui a terme.

Per a l’estada de pràctiques, l’estudiant ha de signar –juntament amb el responsable de la institució i el degà de la Facultat– un annex al conveni de col·laboració de pràctiques externes, i un compromís a respectar la confidencialitat de les dades i la informació de la institució de pràctiques, així com dels seus clients o usuaris.

En l’avaluació de les pràctiques curriculars intervenen el tutor professional i el tutor acadèmic del grup de pràctiques.

El tutor del centre avalua les actituds i les tasques dutes a terme per l’estudiant durant l’estada de pràctiques, mitjançant un informe d’avaluació.

El tutor acadèmic avalua les capacitats d’anàlisi crítica, de reflexió i d’integració de l’aprenentatge al centre amb els coneixements adquirits en les assignatures cursades anteriorment, mitjançant el treball de pràctiques elaborat per l’estudiant i la seva participació en les activitats proposades.

Els estudiants que acreditin experiència laboral en l’entorn professional propi de l’ensenyament corresponent poden sol·licitar ser dispensats de realitzar les hores d’estada al centre.

La dispensa només eximeix de les hores d'estada al centre de pràctiques, però no de la resta d’activitats formatives i acreditatives especificades al pla docent de l’assignatura de pràctiques dels diferents ensenyaments de la Facultat.

Per a sol·licitar la dispensa, cal adreçar una sol·licitud al cap d'estudis de la titulació i acreditar els requisits de la mateixa amb la documentació següent:

 • Currículum professional de l’estudiant.
 • Informe del responsable del centre amb l’especificació de les tasques dutes a terme.
 • Breu descripció del centre (informació indicativa de les dimensions i diversitat de recursos d’espais, personal i fons, així com de la dinàmica de treball i activitats del centre).
 • Vida laboral de l'estudiant

 

La data límit per lliurar la sol·licitud és el primer divendres de juny.

Es recomana als estudiants que contactin amb la coordinadora del Pràcticum, Aurora Vall (auroravall@ub.edu), per tal d’exposar el seu cas, abans de procedir al tràmit de la sol·licitud de dispensa.

Comparteix-ho: