Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Organització i metodologia docent

L'ensenyament s'organitza per semestres i es pot realitzar en dues modalitats. En el torn de matí es pot estudiar el grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital en format presencial, mentre que la modalitat semipresencial s’imparteix a les tardes. Cadascuna de les dues modalitats té característiques específiques que cal considerar, però, en qualsevol cas, les característiques metodològiques, avaluatives  i organitzatives de cadascuna de les assignatures restarà determinada pel Pla Docent de l’assignatura.

Modalitat presencial

En aquesta modalitat, les assignatures s'organitzaran en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom. Les sessions presencials, que ocuparan un terç del total d'hores de dedicació de l'assignatura, podran dedicar-se a  alguna de les següents activitats en funció de les característiques de la matèria : classes magistrals, conferències i xerrades, resolució de problemes, activitats a l’aula d’informàtic, seminaris, visites, etc...

Els altres dos terços corresponen a activitats dirigides pel professor tutor (que sovint es dedicaran al desenvolupament de les activitats que realitzen els estudiants i a la seva revisió)  i a hores de treball autònom de l’estudiant.

Modalitat semipresencial

La modalitat semipresencial s’organitza en
  • Sessions periòdiques de caràcter quinzenal per a cadascuna de les assignatures. En aquestes sessions es faran activitats diverses en funció del tipus de matèria: presentació o tancament de temes, correcció de pràctiques, pràctiques amb ordinadors, activitats de treball en grup, visites a centres, conferències, proves d’avaluació, etc.
  • Treball a partir del Campus Virtual de l’assignatura entre sessions presencials.
  • Tutories de seguiment. Els alumnes tindran l’obligació d’assistir a un mínim d’hores de tutories obligatòries de seguiment amb el professorat de cada assignatura durant el semestre. 
  • Avaluació continuada de caràcter presencial al final del període docent.  

 

Enllaços

  1. Calendari de les sessions presencials
  2. Plans docents de la modalitat semipresencial

Característiques de la docència semipresencial

El campus virtual

El Campus Virtual de la Universitat de Barcelona és una eina fonamental de la docència semipresencial. Un cop matriculat, l’alumnat tindrà accés a l’espai virtual de cada assignatura i també a un espai comú de tot el grup d’estudiants i professors. En cadascun d’aquests espais del Campus Virtual es podran compartir informacions, opinions i dubtes entre alumnat i professorat.

A l’espai del Campus Virtual de cada assignatura es troba tot el material de treball que el professorat consideri adequat i necessari per a l’assoliment de coneixements i competències de l’assignatura, i també eines de comunicació amb els companys i amb els professors.

Alguns dels elements que es poden trobar a totes les assignatures al Campus Virtual són: dades de contacte del professorat; pla docent de l’assignatura; fòrum general de comunicació de l’assignatura; calendari del conjunt de sessions presencials, amb dates de lliurament d’exercicis i d’avaluació final; guia de treball de cada unitat; lectures i material de treball de cada unitat, i activitats a realitzar de cada unitat; cronograma orientatiu de treball de cada unitat, i fòrums de dubtes de cada unitat, entre d’altres.

Tot el material docent segueix unes pautes de qualitat establertes prèviament pels grups de treball de la Facultat.

Les sessions presencials de les assignatures de primer curs tindran lloc els divendres a la tarda. Les assignatures de segon, s'imparteixen els dimarts, les de tercer els dijous i les de quart els dilluns. Els dimecres no hi ha docència, però és possible que es convoqui els alumnes per a alguna sessió extra o per a alguna activitat.

Aquestes sessions es dediquen a activitats diverses, en funció del tipus d’assignatura: presentació o tancament de temes, correcció de pràctiques, pràctiques amb ordinadors, activitats de treball en grup, visites a centres, conferències, proves d’avaluació, etc.

La informació específica  sobre calendaris i horaris de sessions de cada assignatura es troba disponible al seu espai del Campus Virtual i, a banda, els calendaris i horaris es fan públics al web abans de l’inici del període de matriculació, tan bon punt els òrgans de govern corresponents els han aprovat.

A més d’assistir a les sessions presencials establertes, els alumnes han d’assistir a un mínim d’hores de tutories obligatòries de seguiment amb el professorat de cada assignatura durant el semestre. Des de cada assignatura s’informa de les dates i horaris d’aquestes tutories obligatòries.

A banda de les tutories que es duen a terme durant el curs amb el professorat de cada assignatura, en el marc del Pla d’Acció Tutorial (PAT) del grau GIDD, l’alumnat té assignat un tutor durant tots els estudis. El tutor del PAT és qui informa, orienta i resol a l’alumnat tots els dubtes no relacionats amb el contingut de les assignatures (planificació, beques, pràctiques extracurriculars, sortides professionals, etc.). El tutor pot convocar l’alumnat a tutories de grup per parlar de temes d’interès general, alhora que està disponible per atendre peticions de tutories individuals quan els estudiants ho necessitin.

Finalment, els estudiants tenen també l’obligació d’assistir a les proves presencials d’avaluació final en el període establert al calendari d’exàmens.

A la Universitat de Barcelona l’avaluació és, per defecte, continuada, de manera que l’estudiant ha de realitzar exercicis i activitats de forma contínua durant tot el semestre. A l’espai del Campus Virtual de cada assignatura hi ha disponible tota la informació sobre les activitats que cal realitzar, com també el material necessari per dur-les a terme. Algunes de les activitats cal lliurar-les en una data i forma determinada, i els correspon un tant per cent de la nota final de l’assignatura. D’altres són necessàries per assentar millor coneixements i competències, per debatre o treballar qüestions concretes a les sessions presencials, o bé com a entrenament per realitzar amb més facilitat les activitats d’avaluació. És important que l’alumnat assumeixi la seva responsabilitat en els estudis i es comprometi a participar de forma activa en el seu procés d’aprenentatge, mirant de dur a terme totes les activitats dissenyades pel professorat.

Per tal d’acreditar els coneixements i competències assolits al llarg del semestre, cada assignatura dissenya unes sessions finals presencials d’avaluació en el període establert per a l’avaluació final. Aquestes sessions poden consistir en exàmens o exercicis escrits, presentacions orals, entrevistes amb el professor, etc. Poden ser individuals, per grups o de tot el grup classe. Cada assignatura facilita la informació sobre la seva avaluació final: activitats concretes, dates i horaris, aules i el tant per cent de puntuació respecte al total de la nota de l’assignatura.

Comparteix-ho: