Reconeixements de crèdits

Presentació

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En el cas de la nostra facultat podem trobar dues vies de reconeixement

-- El reconeixement de crèdits per als alumnes de grau i màster. 

-- El reconeixement de crèdits per alumnes que vulguin adaptar-se o retitular-se en ensenyaments des de plans d'estudis anteriors al vigent. En aquests casos, per al reconeixement de crèdits s'apliquen unes taules de reconeixement que valoren els coneixements i les competències adquirits en els anteriors plans d'estudis.

 

 


Poden ser objecte de reconeixement de crèdits

 1. Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la UB o a qualsevol altra universitat.
 2. Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials, com ara Cicles Formatius de Grau Superior.
 3. Els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 4. L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.
 5. Sis crèdits computables com a optatius, per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

      L'equivalència de les activitats institucionals universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació de l'estudiant.

Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic

 • Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB. Llistat activitats
 • Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.
 • Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels consells de departament, consells d'estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern i dels consells directius dels col·legis majors, Es reconeixen a raó d'1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80% de les sessions.
 • Activitats institucionals organitzades pel centre mateix (propi o adscrit). La comissió acadèmica del centre, o l'òrgan; en qui delegui, ha d'aprovar les activitats organitzades pel centre susceptibles de reconeixement acadèmic.

 

Procediment

 • Sol·licitud en línia (només alumnes de la UB i mateix ensenyament de grau)
 • Presentació a Secretaria de la sol·licitud de reconeixement de crèdits (alumnes encara no matriculats en l’ensenyament)
 • En tots els casos, si s’ha fet la sol·licitud en línia, cal presentar a Secretaria els documents originals o fotocòpia compulsada.
 • El cap d’estudis envia la resolució a l’alumne amb indicació del nombre de crèdits/assignatures reconegudes.
 • Presentació a Secretaria de la resolució del cap d’estudis per formalitzar la matriculació dels crèdits/assignatures reconegudes.
 • Pagament de l’import dels crèdits reconeguts en qualsevol oficina bancària de les entitats col·laboradores en el moment de la matrícula. El preu del crèdit reconegut el regula el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.
 

Sol·licitud de reconeixement d’assignatures (punts 1 a 4)

En el mateix moment de presentar la sol·licitud, s'abonarà la taxa que determina el Decret de preus públics per a la l'estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d’estudi.


Documentació que cal adjuntar, segons el cas

 • Fotocòpia del DNI
 • En el cas d'estudis iniciats en altres universitats: certificació acadèmica personal original amb les dades d'accés, la nota mitjana ponderada. La certificació haurà d'incloure la branca de coneixement a la qual està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la qual es vinculen les assignatures de Formació Bàsica. En el cas d'estudis cursats a la UB, únicament expedient acadèmic amb nota mitjana ponderada.
 • Pla docent de les assignatures superades (del curs acadèmic en què s'ha superat l’assignatura), on figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Pla d'estudis cursat o quadre d'assignatures, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Certificat d’empresa, amb detall de les tasques desenvolupades, per al reconeixement de l’experiència professional (els convenis de cooperació educativa no tenen reconeixement).
 

Sol·licitud de reconeixement acadèmic mitjançant activitats (punt 5)

Tràmit gratuït (caldrà abonar els crèdits reconeguts en el moment de matricular-los).


Documentació que cal adjuntar

 • certificat en el qual consti, com a mínim, la informació següent:
 • nom i cognoms de l'estudiant,
 • nom de l'activitat,
 • període de realització,
 • hores de dedicació de l'estudiant o els crèdits ECTS aprovats (oferta de centres de la UB),
 • qualificació d'“apte" i de "no apte".
   

 

Taules de reconeixement del grau d'Informació i Documentació al grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital

 

Les taules de reconeixement del grau d'Informació i Documentació al grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital van ser aprovades per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de data 23 de maig de 2018 i actualitzades i aprovades per la Comissió Acadèmica de la Facultat el 27 de març de 2019. També es van aprovar els següents criteris de priorització en l'aplicació de les esmentades taules:

 1. Es prioritzarà el reconeixement de les assignatures de 12 crèdits del grau ID per damunt d'assignatures de menor còmput de crèdits. Per exemple Biblioteques de recerca es pot reconèixer mitjançant Introducció als sistemes d'informació i documentació (ISID) o bé mitjançant l'optativa Biblioteques de recerca. Es prioritzarà el reconeixement d'ISID per considerar que és més beneficiós per a l'alumne.
 2. Sobre els 6 crèdits de reconeixement acadèmic, es prioritzarà de la manera següent:
 •     Es reconeixen assignatures d'altres ensenyaments oficials o d’ensenyaments propis de la UB cursades com a lliure elecció com a reconeixement acadèmic
 •     Es reconeixen els "reconeixements de crèdits" en base a activitats com a reconeixement acadèmic
 •     Es reconeixen els crèdits de lliure elecció adaptats com a reconeixement acadèmic.

 

Consulteu les taules de reconeixement del grau ID al grau GIDD

 

Taules de reconeixement de la llicenciatura i la diplomatura al grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital

 

En el cas d'alumnes procedents d'aquestes titulacions s'aplicarà el procediment següent:

 1. Reconeixement de les assignatures de la diplomatura i la llicenciatura al grau ID
 2. Reconeixement de les assignatures del grau ID al grau GIDD

Els criteris de reconeixement en el traspàs de diplomatura i llicenciatura al grau ID seran els següents:

 1. Quan una assignatura es pugui reconèixer individualment i alhora com a parella d’una altra assignatura, cal prioritzar el reconeixement resultant de la combinació amb aquesta altra assignatura.

Ex.

 1. Sobre els 6 crèdits de reconeixement acadèmic, es prioritzarà de la manera següent:
 •     Es reconeixen assignatures d'altres ensenyaments oficials o d’ensenyaments propis de la UB cursades com a lliure elecció com a reconeixement acadèmic
 •     Es reconeixen els "reconeixements de crèdits" en base a activitats com a reconeixement acadèmic
 •     Es reconeixen els crèdits de lliure elecció adaptats com a reconeixement acadèmic.

 

Consulta de les taules de reconeixement de la diplomatura i la llicenciatura al grau ID

Taules de reconeixement de la Diplomatura al grau ID


Taules de reconeixement de la Llicenciatura al grau ID

Comparteix-ho: