Història

La Història de la Facultat
La Història de la Facultat

La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona és el nou nom que des de juliol de 2019 té la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, creada l’agost de 1999. Tanmateix, la nostra institució, pertanyent en l’actualitat a la Universitat de Barcelona, és l’expressió actual d’una llarga evolució en el món de la gestió de la informació, que la Mancomunitat de Catalunya inicià de forma pionera, el 1915, amb el nom d‘Escola Superior de Bibliotecàries.

Els inicis de la Facultat es troben en l’Escola Superior de Bibliotecàries creada el 1915 per la Mancomunitat de Catalunya. L’objectiu primer d’aquell centre, tutelat i dirigit per Eugeni d’Ors, era formar el personal que s’hauria de fer càrrec de la Xarxa de Biblioteques Populars de Catalunya, que començà a implantar-se per tot el país a partir del 1918. Per crear-lo, es tingueren en compte les tendències més innovadores d’Europa i dels Estats Units. Des de l’inici i fins a la implantació de la llicenciatura en Documentació, els plans d’estudis es van configurar exclusivament en una carrera de tres anys, amb una normativa d’accés equivalent a la que regia per a la universitat.

Administrativament, l’Escola va ser tutelada per diferents institucions públiques catalanes:

 • 1915-1925, Mancomunitat de Catalunya
 • 1925-1931, Diputació de Barcelona
 • 1931-1939, Generalitat de Catalunya
 • 1939-1982, Diputació de Barcelona
 • 1982-1998, Diputació de Barcelona, adscrita a la Universitat de Barcelona
 • Des del 1999, Universitat de Barcelona
   

El 1981 es publicaren les directrius de plans d’estudis per a les escoles de Biblioteconomia i Documentació de l’Estat. L’any següent, l’Escola, que havia elaborat l’esborrany de directrius, obtingué el rang d’escola universitària, i fou adscrita, per als afers acadèmics, a la Universitat de Barcelona. El Ministeri d’Educació i Ciència, en reconeixement de la seva tasca, l’honorà amb la concessió de la Corbata de l’Orde Civil d’Alfons X el Savi (1982). Malgrat que a Catalunya els estudis de Biblioteconomia tenen una llarga història, no foren reconeguts oficialment pel Ministeri fins al 1978, en què s’aprova el decret de creació. Aquest fou el resultat de la tasca del col·lectiu bibliotecari català pel reconeixement oficial d’aquesta professió, per a la qual no existia formació reglada a l’Estat.

Més recentment, amb la necessària adaptació dels estudis universitaris a la Llei de reforma universitària, el Consejo de Universidades cridà l’Escola perquè representés els interessos docents de la professió en el grup de treball que es creà amb aquesta finalitat. El nou pla indicatiu de la diplomatura partí de la seva proposta.

El juliol de 1997, la Diputació de Barcelona, titular aleshores de l’Escola, la Universitat de Barcelona i el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya signaren els convenis que establien la integració gradual de l’Escola a la Universitat de Barcelona i la creació d’un centre propi de la mateixa Universitat.

La demanda d’un segon cicle en els estudis de Biblioteconomia i Documentació va cristal·litzar l’any 1992 amb l’aprovació oficial de la llicenciatura de Documentació (publicada, juntament amb el pla d’estudis indicatiu, al BOE núm. 206, de 27 d’agost). El 18 de febrer de 1998, el Consell Interuniversitari de Catalunya va informar favorablement sobre la impartició de la llicenciatura de segon cicle de Documentació dins de la Universitat de Barcelona. L’Escola s’encarregà de la posada en marxa d’aquesta titulació el curs 1998-99.

Amb la incorporació dels estudis de segon cicle, l’Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació inicià el seu procés de transformació en Facultat, que culminà l’agost de 1999, amb el nom de Facultat de Biblioteconomia i Documentació (decret 226/1999 de la Generalitat de Catalunya de 27 de juliol, DOGC de 9 d’agost).

Aquest fet, juntament amb l’inici dels estudis de doctorat l’any 2000, va representar la culminació d’un llarg procés d’implantació dels ensenyaments de biblioteconomia i documentació en tots els nivells educatius de la universitat. A partir d’aquest moment s’obria una nova etapa en la qual aquests ensenyaments i també la recerca associada es podien desenvolupar en igualtat de condicions que altres disciplines científiques.

A partir de juny de 2003, l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) va encarregar a un equip de treball format per representats de tots els centres universitaris espanyols que impartien les titulacions de Biblioteconomia i Documentació, i coordinat per aquesta Facultat, l’elaboració d’un projecte de titulació de grau i pla d’estudis en el marc del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). El resultat va ser la publicació del llibre blanc de la nova titulació que es proposava: Título de grado en Información y Documentación.

La incorporació al nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) suposava la implantació del nou sistema de titulacions de graus, màsters oficials i doctorats, el tancament de les antigues titulacions i la introducció de nous mecanismes docents com el còmput per crèdits, el treball per competències i l’avaluació continuada. A la Facultat de Biblioteconomia i Documentació això es va concretar en l’inici del grau d’Informació i Documentació el curs 2009-2010 i l’extinció de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació i de la llicenciatura de Documentació.

Els darrers anys s’ha desenvolupat una potent oferta de màsters oficials adaptats a l’Espai Europeu:

 • 2006-2007. Màster universitari de Gestió de Continguts Digitals (en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra fins el curs 2016-2017)
 • 2008-2009. Màster universitari de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona)
 • 2012-2013. Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials
 • 2015-2016. Màster universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació
 • 2019-2020. Màster universitari d’Humanitats Digitals


Així mateix s’han obert altres ensenyaments propis, com:

 • 2011-2012. Màster propi de Gestió Documental i Informació a les Empreses
 • 2012-2013. Diploma de Llibreria
 • 2017-2018. Diploma de Prescripció Lectora.
 • 2017-2018. Postgrau de Continguts Social Media


També cal destacar l’inici del programa de doctorat Documents i Sistemes Documentals en l’Entorn Digital el curs 2000-2001, que es va adaptar al nou EEES amb el nom de Doctorat en Informació i Comunicació el curs 2015-2016.

El curs 2012-2013 el grau de Comunicació Audiovisual, que fins llavors s’havia impartit a la Facultat de Formació del Professorat, al campus Mundet, es va traslladar a l’edifici de Sants i es va incorporar a l’oferta docent de la Facultat. Amb aquesta incorporació s’assegurava la pervivència de la Facultat com a centre independent, en tenir el nombre mínim d’estudiants, de professorat i de personal d’administració i serveis necessaris per al correcte funcionament d’un centre universitari.

L’arribada dels estudis de comunicació audiovisual i també de les línies de recerca aparellades van comportar que a partir d’aquell moment la Facultat passés a tenir dues línies: la tradicional de biblioteconomia i documentació, i la nova de comunicació audiovisual. Aquesta major diversitat de mica en mica s’aniria traslladant a altres àmbits de la vida de la Facultat.

El reforçament de biblioteconomia i documentació amb altres estudis, gairebé sempre de comunicació audiovisual o de periodisme, ja s’havia donat a la majoria d’universitats espanyoles, i la Universitat de Barcelona va ser una de les darreres a sumar-se a aquesta tendència també visible a escala internacional. No és gens estrany, donat que es tracta d’estudis que tenen força punts en comú i que, per tant, en estar junts es poden enfortir. En el nostre cas, aquestes sinergies es van materialitzar en l’oferta d’InfoCom, el doble grau de Gestió d’informació i Documentació Digital i de Comunicació Audiovisual.

 

Com s’ha vist en aquest breu història, la Facultat sempre s’ha adaptat a l’evolució de la societat i als canvis propis dels seus perfils professionals.

La recerca s’ha intensificat a la universitat i, per afrontar correctament aquest repte a la Facultat, l’any 2017 es va crear el Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura de la Universitat de Barcelona (CRICC). S’hi integren totes les línies d’investigació que es desenvolupen al centre.

Els estudis de biblioteconomia i documentació ja fa anys que no sols formen bibliotecaris per gestionar biblioteques, sinó que capaciten per a sortides professionals cada cop més diverses sempre relacionades amb la gestió de la informació en qualsevol de les seves variants. Com ha passat en d’altres universitats, es va creure convenient alinear el nom i els continguts del grau d’Informació i Documentació a la nova realitat. Per això, el curs 2019-2020 es va implantar un nou pla d’estudis actualitzat i es va canviar el seu nom pel de grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital.

L’actualització del nom també va arribar a la Facultat que, a més, necessitava que la seva denominació incorporés la menció als nous estudis de comunicació audiovisual. Això s’aconseguí el juliol de 2019 en què es va canviar el nom del centre per l’actual de Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (resolució EMC/2033/2019 de la Generalitat de Catalunya de 18 de juliol, DOGC de 24 de juliol).

Comparteix-ho: