Sistema de qualitat - SAIQU

Presentació

El sistema de qualitat de la Facultat pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen el 2005, segueix les directrius establertes per les agències de qualitat en el programa AUDIT i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals reafirma el seu compromís amb la gestió de la qualitat integrant totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials en el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), que inclou la definició i documentació dels diferents mecanismes i processos implicats en el disseny i aprovació de les titulacions, el seu seguiment, la seva modificació –si escau, i la seva acreditació (VSMA), tot garantint la millora continuada de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. A més, i d’acord amb els principis de qualitat i transparència (ESG 1.7), la Facultat té establerts procediments per publicar informació actualitzada, imparcial i objectiva de les titulacions, dirigida als diferents grups d’interès.

El SAIQU del centre està coordinat des de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB i té l’origen en el programa AUDIT, en el qual la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals va participar com a centre pilot. El febrer de 2009 AQU Catalunya va certificar el model d’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat, el qual es basa en:

 • La planificació estratègica, vinculada a través dels contractes programa, com a eina per desplegar la política i els objectius de qualitat.
   
 • L’organització de la gestió basada en processos, que ha implicat l’elaboració de:
 1. un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la formació universitària, i
 2. la descripció d’aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment a través dels procediments específics de qualitat (PEQ).
 • L’elaboració d’un quadre de comandament, és a dir, un conjunt de dades i d’indicadors del sistema de gestió per mesurar les activitats que s’estan duent a terme.
   
 • La introducció del retiment de comptes amb la publicació de les memòries de verificació, els informes de seguiment, els informes d’acreditació, i les dades i principals indicadors dels graus i els màsters universitaris de la Facultat.
   
 • Una revisió interna del sistema a través de la Comissió de Qualitat del centre per analitzar-ne l’adequació i, si escau, proposar les millores necessàries per optimitzar-lo.

 

Comparteix-ho: