Pràctiques no curriculars

Les pràctiques no curriculars són pràctiques que no estan incloses en els plans d'estudis. S'aconsella una aportació per part de l'empresa o institució per a l'estudiant, en concepte de borsa o ajut a l'estudi.

Les pràctiques no curriculars són pràctiques que no estan incloses en els plans d'estudis, són per tant voluntàries i, generalment, l'empresa o institució fa una aportació econòmica a l'estudiant, en concepte de borsa o ajut a l'estudi. Poden ser una oportunitat per vincular un Treball de fi de grau (TFG) o un Treball de fi de màster (TFM) a una realitat professional sempre i quan compti amb l’aprovació del coordinador de l’assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, les pràctiques no curriculars hauran de tenir les condicions següents:

 • Es poden realitzar un màxim de 750 hores dins d'un curs escolar (a aquests efectes el període és del 15 de setembre al 14 de setembre de l'any següent) amb un límit de cinc hores diàries.
 • L'empresa o institució haurà de designar una persona com a tutora de les pràctiques de l'estudiant, que vetlli per la seva formació. La Facultat també designarà un professor tutor per atendre els possibles dubtes i problemes de l'estudiant.
 • El tutor de l'empresa ha de lliurar a la Secretaria un informe de l'estada de pràctiques de l'estudiant en el termini màxim d'un mes després de finalitzar el conveni.
 • Cal donar d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social com a estudiant en pràctiques i fer les cotitzacions corresponents, excepte en els casos que l’estudiant no rebi remuneració. Els possibles accidents que l'estudiant tingui durant les pràctiques queden coberts per l'assegurança escolar o voluntària; no es contreu cap relació laboral entre l'estudiant i l'empresa o institució.

 

 

Procediment

 

En cas que us interessi seleccionar estudiants mitjançant aquesta modalitat, a partir del curs 2016-2017 heu d’accedir al GIPE (nova aplicació de gestió de pràctiques) i registrar-vos, si és la primera vegada que hi accediu.

A continuació haureu de presentar una oferta de pràctiques dins la convocatòria corresponent i seguir les indicacions de l’aplicació; l’oferta haurà de ser validada pel gestor de la Facultat, i hi hauran de figurar les dades següents:

 • Nom de l’oferta
 • Nombre d'estudiants sol·licitats.
 • Ajut econòmic a l’estudiant (€/h i total)
 • Descripció de la pràctica
 • Tasques a realitzar
 • Horari (màxim 5 hores diàries)
 • Durada total
 • Calendari previst de les pràctiques (la data d'inici de l'estada en pràctiques estarà supeditada a la signatura del conveni i projecte formatiu per totes les parts)
 • Tutor de l’empresa o institució
 • Requisits o mèrits dels candidats i si teniu previst fer entrevistes

 

Enllaç al GIPE: http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat

  

Funcionament

1. Selecció dels estudiants: els estudiants interessats s’inscriuran a l’aplicació GIPE, veuran les ofertes adreçades al seu ensenyament i enviaran les seves candidatures. L'empresa farà la selecció de l’estudiant. A continuació comunica el nom de l'estudiant seleccionat a la Secretaria de la Facultat i fa la sol·licitud de la pràctica mitjançant l’aplicació GIPE.

2. Formalització del conveni de cooperació educativa i del projecte formatiu. Un cop hàgiu seleccionat l'estudiant, tramitarem el conveni de cooperació educativa entre l’empresa / institució i la Facultat (2 exemplars), excepte que ja hi hagi un conveni i sigui vigent. Aquest conveni se signa només una vegada i es prorroga anualment de forma automàtica.

També definirem, conjuntament amb l’empresa, el projecte formatiu per cada estudiant (3 exemplars), en el qual figuren les dades relatives a l'estada en pràctiques. En definir el període cal tenir en compte que l'estudiant no pot començar fins que el projecte formatiu hagi estat signat per totes les parts.

Ens haureu de retornar signats i segellats tots els exemplars (2 del conveni, si escau, i 3 del projecte formatiu).

3. Pagament de 120€ (+IVA) per cada estudiant i projecte formatiu, en concepte de despeses de gestió.

 • Per tal de realitzar el pagament d'aquesta tarifa, un cop l'alumne hagi iniciat el desenvolupament del projecte formatiu, l’empresa/institució rebrà una factura tramesa per l'Administració de Centre BiD/Sants.
 • No es cobrarà tarifa en el cas d'empreses i centres estrangers i en el cas de projectes formatius vinculats a la realització de treballs finals d’estudis.

 

4. La Facultat no garanteix que es cobreixi cap oferta. Els alumnes s'hi presenten voluntàriament, i el fet de publicar una oferta no assegura un estudiant.

5. Un conveni entre un alumne i un centre només pot renovar-se un cop, independentment de la titulació que cursi l'alumne.

6. Una vegada iniciat un conveni, es podrà completar encara que l'estudiant hagi acabat l'ensenyament i en sol·liciti el títol.

 

Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Centre (adreça electrònica: bibdoc@ub.edu, tel.: 93 403 57 71/76, fax: 93 403 57 72).

 

Tarifes 

 • Els centres que vulguin rebre un estudiant mitjançant un conveni de pràctiques no curriculars han de pagar a la Universitat la tarifa següent per a cada un dels convenis signats: 120 euros (+IVA) per conveni i per a tot tipus de centre. 
 • No es cobrarà tarifa en el cas d'empreses i centres estrangers i en el cas dels alumnes que hagin de realitzar el treball de fi d'estudis en empreses i/o institucions.
 • Per tal de realitzar el pagament d'aquesta tarifa, un cop l'alumne hagi iniciat el desenvolupament del conveni, el centre rebrà una factura tramesa per l'Administració de Centre BiD/Sants.

Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Secretaria del centre (adreça electrònica: bibdoc@ub.edu, tel.: 93 403 57 76, fax: 93 403 57 72).

 

Normativa

Els convenis de cooperació educativa són regulats per la normativa següent:

 

Comparteix-ho: