Universidad de Barcelona

Máster de Investigación Clínica

Acciones de apoyo y orientación

Aquestes activitats i programes estan emmarcats en el Pla d'Acció Tutorial (PAT) de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un pla institucional de cada titulació, on s'especifiquen els objectius i l'organització de l'acció tutorial. 

 

Cada Màster elabora el seu Pla d'Acció Tutorial (PAT), que ha d'incloure com mínim:

 • Anàlisi del context i de les Necessitats del màster.
 • Objectius del PAT.
 • Activitats o accions que es desenvoluparan, indicant un calendari orientatiu i les persones responsables.
 • Organització del PAT.
 • Seguiment i Avaluació del PAT

Les accions que inclou el PAT són:   

Accions i informacions prèvies a la matrícula: El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) disposa d'una adreça de contacte i una web de Preguntes freqüents en relació als Màster Oficials.  

Accions en la fase inicial dels estudis del màster:

 • Activitats de Presentació del màster.
 • Col·laboració en Activitats d'Acollida Per Els Estudiants de Programes de Mobilitat matriculats a la UB.
 • Col·laboració amb els Coordinadors de Programes de Mobilitat.

Les accions corresponents a la fase inicial dels Estudis de màster es realitzaran durant el mes anterior al seu inici.

Accions durant el desenvolupament dels estudis de màster:

 • Atenció personalitzada a l'estudiant per orientar-lo  i ajudar-lo a incrementar el rendiment acadèmic, especialment respecte del seu itinerari curricular i de l'ampliació del seu horitzó formatiu, en un marc de confidencialitat i de respecte a la seva autonomia. L'alumne tindrà accés fluid a la secretaria del màster, així com a la la secretaria i coordinació de l'especialitat que cursi, mitjançant les eines d'ús habitual (correu electrònic o Campus Virtual)
 • Informació d'interès per l'estudiant: estades formatives fora de la UB (Programes Erasmus, o equivalents), beques, altres ofertes de màster, etc.

Les Accions corresponents a la fase de Desenvolupament dels Estudis de màster es realitzaran un al llarg del calendari docent del curs, que abasta dels mesos d'octubre fins al juny del següent any.  

Accions en la fase final dels estudis:

 • Accions de formació i d'orientació per a la inserció professional i per la continuïtat a altres estudis.
 • Informació  de recursos del SAE relacionats amb la Inserció laboral.
 • Atenció personalitzada a l'estudiant per orientar-lo, especialment pel que fa a Inserció professional ia la continuïtat dels estudis.

Les accions corresponents a la fase final dels estudis de màster es realitzaran durant l'últim mes del curs acadèmic. 

Accions dirigides a donar suport a l'alumnat amb característiques o perfils específics (Estudiants amb minusvalidesa, amb Rendiment d'excel·lència, Esportistes d'elit, etc.) i accions dirigides específicament a informar i donar suport a estudiants estrangers.

Altres consideracions a tenir en compte i que s'inclouen en el document del Pla d'Acció Tutorial fan referència a les funcions dels coordinadors del PAT, a l'abast de les accions tutorials, a la figura dels tutors per l'atenció personalitzada als estudiants, i al seguiment i avaluació del pla.

Compartir: