Ciències Biomèdiques

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l’objectiu de permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències que el prepari per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses, entitats i institucions públiques o privades, i amb caràcter excepcional a la mateixa universitat, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar obligacions pròpies d’una relació laboral, ni donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l’objectiu de permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències que el prepari per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses, entitats i institucions públiques o privades, i amb caràcter excepcional a la mateixa universitat, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar obligacions pròpies d’una relació laboral, ni donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

- Estudiants matriculats en el Grau de Ciències Biomèdiques de la Universitat de Barcelona. Els estudiants hauran d'haver superat el 50% dels crèdits.

- Estudiants d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat o de convenis existents.

- Estudiants de universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.

Al grau de Ciències Biomèdiques, les pràctiques externes són de tipus no curriculars. Són activitats no incloses en el pla d’estudis. Tenen un caràcter voluntari i es realitzen durant el període de formació de l’estudiant. Aquesta activitat es consignarà en el Suplement Europeu del Títol en el cas dels ensenyaments oficials.

La realització de pràctiques externes requereix la subscripció prèvia d'un conveni de pràctiques entre la Facultat de Medicina de la UB i l’empresa, entitat o institució pública o privada. Aquest conveni ha de regular la cooperació entre ambdues parts per a la formació pràctica dels estudiants.

El conveni l’han de subscriure el degà o degana de la facultat, la persona que ocupi la representació legal de l’empresa, entitat o institució pública o privada o, si s’escau, en qui delegui i l’estudiant.

La durada i els horaris de les pràctiques externes van lligades al que estableixi el conveni de pràctiques.

Les pràctiques externes no curriculars han de permetre als estudiants complir amb les seves obligacions acadèmiques i formatives.

Si esteu interessats en les Pràctiques Externes podeu consultar la oferta mitjançant el programa GIPE.

El programa GIPE, és l’aplicació de gestió integral de pràctiques externes (en empreses i institucions) que ofereix la UB. El programa inclou pràctiques de Grau, Màster, Postgrau i Doctorats.

Per a més informació sobre el GIPE i ofertes de pràctiques podeu consultar: 

Pràctiques d’estudiants en empreses i institucions

Accés al programa GIPE

A més de les pràctiques externes, es pot participar a activitats de recerca que ofereixen diferents grups i laboratoris de la Facultat. Podeu consultar el llista de grups, temes i altra informació aquí.

Per més informació sobre la normativa de la UB sobre pràctiques externes es pot consultar el següent document: