Universitat de Barcelona

Grau en Medicina

Reconeixement de crèdits

Crèdits de Reconeixement Acadèmic per optativitat

Els estudiants poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries de cooperació i de participació en activitats departamentals, fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat. Aquests crèdits són a càrrec de l’optativitat que preveuen els plans d’estudis.

Els crèdits reconeguts constaran en l’expedient de l’estudiant, però sense nota i sense computar a la nota mitjana de l’expedient.

L’equivalència en les activitats susceptibles de reconeixement en el grau és 25 hores d’activitat de l’estudiant = 1ECTS.

Les activitats no són avaluades seguint la normativa vigent d’avaluació de la UB, sinó d’acord amb els criteris especificats als programes de les activitats.

Els estudiants poden sol·licitar el reconeixement crèdits per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Les activitats hauran d’haver‐se dut a terme dintre del mateix període en què es cursa l’ensenyament, excepte en els cas d’activitats institucionals o universitàries realitzades l’estiu immediatament anterior al que l’estudiant accedeix a la titulació de grau de la UB. 

 

Activitats institucional susceptibles de reconeixement acadèmic:

  1. Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.

  2. Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.

  3. Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels consells de departament, consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern, dels consells directius dels col·legis majors, del Consell de l’Alumnat i de les seves comissions permanent i delegades. Es reconeixen a raó d’1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.

 

Activitats organitzades per la Facultat susceptibles de reconeixement acadèmic:

  1. Participació activa en corals i orquestres de la UB.
  2. Activitats i intercanvis de recerca organitzats per les associacions estudiantils reconegudes per la UB.
  3. Activitats departamentals i ofertades pels Departaments de la UB per fer tasques de recerca.
  4. Activitats institucionals organitzades per la Facultat.
  5. Participació en congressos i conferencies.


Oferta d'activitats per al reconeixement acadèmic de crèdits d'optativitat del Grau de Medicina

ACTIVITATS

 Lloc

Pràctiques en Departaments i Pràctiques hospitalàries realitzades únicament en hospitals de la UB i associats i pràctiques en àrees bàsiques de salut associades a la UB.

Estiu

    
Departaments

     Hospitals
- Oferta pràctiques Hospital Clínic (Servei d'urgències)

- Oferta pràctiques Institut Cardiovascular (Guia pràctiques)

- Oferta pràctiques Hospital Clínic (Servei d’Anatomia Patològica) 
- Oferta de pràctiques Hospital Clínic (Servei d'Hepatologia)
- Oferta de Pràctiques d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
- Pràctiques Cirurgia Gastrointestinal
- Pràctiques Cirurgia Gastrointestinal (2)
- Pràctiques Unitat de Pediatria

- Pràctiques de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu (Hospital de Viladecans)

- Pràctiques de Cirurgia General i Digestiva (Hospital Clínic)

- Pràctiques Servei d'Urgències (Hospital Clínic)

- Pràctiques al Servei d'Anestesiologia i Reanimació (Hospital Universitari de Bellvitge)

- Pràctiques al Servei d'Anestesiologia i Reanimació (Hospital Universitari de Bellvitge)

- Pràctiques al Servei de Reumatologia / Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (Hospital Universitari de Bellvitge)

     EAP

1r semestre
   
       Departaments

  Hospitals
- Oferta pràctiques Hospital Clínic (Servei d'urgències)
Oferta de Pràctiques d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

- Oferta de pràctiques de Cirurgia General i Digestiva

Pràctiques de Cirurgia General i Digestiva

Pràctiques de Cirurgia General i Digestiva (Hospital Clínic)

Pràctiques Servei d'Urgències (Hospital Clínic)

- Pràctiques al Servei de Cirurgia Toràcica (Hospital de Bellvitge)

     EAP

2n semestre

  Departaments

   Hospitals
- Oferta pràctiques Hospital Clínic (Servei d'urgències)
Oferta de Pràctiques d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

- Oferta de pràctiques de Cirurgia General i Digestiva

Pràctiques de Cirurgia General i Digestiva

Pràctiques de Cirurgia General i Digestiva (Hospital Clínic)

Pràctiques Servei d'Urgències (Hospital Clínic)

     EAP  

Normativa vigent des de la data de la públicació i oferta d'activitats


Sol·licitud de reconeixement de crèdits d'optativitat del Grau de Medicina
 

Nota: Cal presentar juntament amb la sol.licitud el document que acrediti l'activitat realitzada  (original i una fotocòpia). Les resolucions de reconeixement de crèdits no s'enviaran per correu sinó que s'arxivaran a l'expedient acadèmic de l'alumne; per tant, de tant en tant, cal fer l'autoconsulta a l'expedient per  confirmar que  ja estan reconegudes i carregades. Si passat un temps prudencial encara no estan carregades llavors l'alumne ha de passar per la Secretaria de la Facultat de Medicinai Ciències de la Salut per solucionar possibles incidències.
Compte! Només es reconeixeran les activitats incloses dintre de l'oferta de reconeixement de crèdits publicada per la Universitat de Barcelona per a cada semestre.

Comparteix-ho: