Universitat de Barcelona

Grau en Infermeria

Tràmits administratius

Justificant d'assistència a examen

Si necessiteu un justificant d'assistència a examen, el podeu sol·licitar al Punt d'Informació, a la Secretaria d'Estudiants i Docència o descarregar-lo d'aquesta pàgina. El justificant l'haurà de signar el professor/a responsable de l'assignatura i portar el segell de la Facultat. 

El programa de doctorat d'Infermeria i Salut és una aposta de la Universitat de Barcelona pel futur de la formació i la recerca en l’àmbit de la Infermeria i les Cures en Salut. Es tracta d'un programa i titulació conjunta entre la Universitat de Barcelona (coordinació) i la Universitat Rovira i Virgili dirigida a l'obtenció del Títol de Doctor/a.

Per a més informació, consulteu aquesta enllaç

L'alumnat que tingui tots els crèdits superats podrà iniciar el tràmit de sol.licitud del títol de grau a través del seu espai personal a : MónUB>Serveis Personals>Sol·licitud de Títol Oficial de Grau

D'acord amb la Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona, cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de grau que imparteix la Universitat de Barcelona.

Requisits

- Haver finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment.

En el cas en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d'un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

-Haver abonat els drets d'expedició del títol.

Procediment

En el cas d'expedients amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, el degà ha de lliurar una proposta de concessió dels premis a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

En el cas d'expedients amb una nota mitjana de 8,5 o superior, la Facultat ha d'obrir una convocatòria per sol·licitar el premi extraordinari abans del dia 30 de novembre de cada any. Una comissió nomenada a tal efecte valorarà els expedients d'aquests estudiants i el degà haurà de lliurar la proposta de concessió a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

Convocatòria premi extraordinari de grau d'Infermeria curs 2020-21

Model sol·licitud

Termini per a la presentació: del 29 de novembre de 2021 a 21 de gener de 2022

Lloc de presentació: a través d'instància genèrica o en l'Oficina de Registre de la Secretaria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Campus Bellvitge, sol·licitant cita prèvia.

 

L’alumnat amb estudis universitaris o de nivell acadèmic equivalent cursats en una universitat o en un centre d'ensenyament superior a l'estranger, que desitgi cursar estudis de grau a la nostra Universitat ha de sol·licitar la convalidació dels seus estudis per estudis espanyols.

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d'estudis superiors realitzats en el estranger respecte d'estudis universitaris espanyols parcials que permetin prosseguir aquests estudis en una Universitat espanyola.

En el cas que tingui una titulació universitària estrangera, cal que consulti l’apartat d’estudis finalitzats.

 

Admissió al grau d'Infermeria per convalidació de crèdits

L'admissió al Grau per convalidació de crèdits es realitza necessàriament en dues fases : sol·licitud de convalidació i sol·licitud de plaça.

 

A) Sol·licitud de convalidació

Documentació necessària:    L'estudiant haurà d'emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que s'indica a continuació.  En la sol·licitud s'indicarà, per cadascuna de les assignatures del Pla d'estudis que es vol convalidar, l'assignatura o assignatures de la universitat d'origen que el sol·licitant considera que són equivalents.

La presentació telemàtica de la sol·licitud no exclou haver de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat,els originals dels documents que s'adjuntin, si aquests documents no són documents amb signatura electrònica o digitals amb codi de verificació.

Podeu consultar el procediment de sol·licitud en aquesta guia pràctica.

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (DNI, Targeta de Residència o Passaport).
 2. Certificat acadèmic dels estudis realitzats que es pretenen convalidar, amb el detall de les qualificacions obtingudes i l’any acadèmic de superació de les assignatures.
 3. Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen amb el segell original del Centre en tots els seus fulls.
 4. Pla d'estudis, on consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que les integren, amb el segell original de la universitat.
 5. Programa de les assignatures a convalidar en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell original de la universitat.


Els documents hauran de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts.

Els documents originals es poden presentar juntament amb una fotocòpia i es retornaran a la persona interessada quan s’hagi fet la diligència de compulsa. Si les fotocòpies ja estan compulsades i legalitzades davant de notari o per les representacions consulars o diplomàtiques d’Espanya en el país d’on procedeixen els documents, no és necessari presentar-ne l’original simultàniament.

Termini de sol.licitud de convalidació per al GRAU D'INFERMERIA : de l'1 d'octubre de 2021 fins al 22 d’abril de 2022.

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. (consulta el preu).  El pagament es pot fer directament a Secretaria (amb targeta de crèdit o dèbit) o a qualsevol de les oficines de les entitats bancàries col·laboradores de la Universitat de Barcelona, amb un rebut que s'ha de recollir prèviament a la Secretaria de la Facultat.

 

B) Sol·licitud de plaça

El procediment de sol·licitud de plaça varia segons siguin el nombre de crèdits que s'hagin convalidat.

 1. Menys de 30 crèdits convalidats: L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
  Per accedir a tota la informació i gestions relatives a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:
  Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
  Via Laietana, 2
  08003 Barcelona

   
 2. 30 o més crèdits convalidats: Els sol·licitants que hagin obtingut la convalidació de 30 o més crèdits compleixen els requisits d’accés però no estan encara admesos. Hauran de presentar una sol·licitud d'accés amb 30 crèdits o més reconeguts/convalidats adreçada al degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.


Termini de sol·licitud de plaça per al GRAU D'INFERMERIA : de l'1 al 12 de juliol de 2022


Places i criteris d'admissió de l'ensenyament d'INFERMERIA. Curs 2022-23

CAL TENIR EN COMPTE QUE LES DUES VIES D’ACCÉS PODEN SER SIMULTÀNIES (sol·licitud de plaça al centre i preinscripció universitària).

 

El procediment de trasllat d'expedient va dirigit a:

 • persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la Universitat de Barcelona que desitgin canviar d'ensenyament
 • persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB.

Les persones que tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar la plaça a l'ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.

Procediment

Les persones amb estudis universitaris espanyols iniciats (no finalitzats) que desitgin canviar d'ensenyament o d'Universitat per cursar estudis universitaris poden optar a diferents vies d'admissió:

1. Preinscripció universitària

2. Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats i, si se li reconeixen 30 crèdits o més, sol·licitud de plaça al centre i/o preinscripció universitària.

 

1. Per preinscipció universitària.

Les persones que hagin iniciat estudis universitaris oficials i vulguin canviar d'ensenyament o d'universitat poden formalitzar la preinscripció.

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

Via Laietana, 2

08003 Barcelona

 

En el cas d'obtenir plaça en aquesta Universitat cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el curs per al qual s'ha obtingut plaça. En cas contrari l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada. L'alumnat que obtingui plaça per preinscripció universitària pot sol·licitar al centre on s'imparteix l'ensenyament el reconeixement dels crèdits superats per crèdits de l'ensenyament en què ha obtingut plaça.

 

2. Per reconeixement de crèdits superats.

En aquesta segona via d’accés, la persona interessada ha de realitzar dos tràmits diferenciats i en cadascun d’ells ha d’aportar la documentació que es requereix. Aquests dos tràmits són: la sol·licitud de reconeixement de crèdits i la sol·licitud d'accés.

A) Sol·licitud de RECONEIXEMENT DE CRÈDITS. S’ha de sol·licitar el reconeixement de crèdits al Cap d’estudis de l’ensenyament. Els terminis de sol·licitud del reconeixement per a tenir la resolució per poder demanar la plaça pel curs 2021-22 són:

Termini per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits: Fins al 31 de maig de 2022

 

L'estudiant haurà d'emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que s'indica a continuació.  En la sol·licitud s'indicarà, per cadascuna de les assignatures del Pla d'estudis que es vol convalidar, l'assignatura o assignatures de la universitat d'origen que el sol·licitant considera que són equivalents.

La presentació telemàtica de la sol·licitud no exclou haver de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat,els originals dels documents que s'adjuntin, si aquests documents no són documents amb signatura electrònica o digitals amb codi de verificació.

Podeu consultar el procediment de sol·licitud en aquesta guia pràctica.

 • En el cas d'estudis iniciats a la Universitat de Barcelona:
  - Expedient acadèmic expedit per la Secretaria d'Estudiants i Docència corresponent.
  - Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:
  - Passaport, NIE o DNI vigent : Original i fotocòpia (si no es presenta l'original, la fotocòpia haurà de ser compulsada).
  - Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
  - Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
  - Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.
  - Abonament de les taxes corresponents.

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. (consulta el preu).  El pagament es pot fer directament a Secretaria (amb targeta de crèdit o dèbit) o a qualsevol de les oficines de les entitats bancàries col·laboradores de la Universitat de Barcelona, amb un rebut que s'ha de recollir prèviament a la Secretaria de la Facultat.

 

El Cap d’estudis de l’ensenyament resoldrà la petició de reconeixement i es notificarà a la persona interessada.

 

B) Sol·licitud de PLAÇA. Si la resolució d’aquesta sol·licitud reconeix 30 crèdits o més del grau al que es vol accedir, s’ha de demanar la plaça directament a la direcció del centre mitjançant una instància(acompanyada de la documentació assenyalada a l'imprès de sol.licitud d'accés amb 30 crèdits o més reconeguts/convalidats.

 

Termini de sol·licitud de plaça per al GRAU D'INFERMERIA : de l'1 al 12 de juliol de 2022.

 

Fora d’aquest termini no s’admetran sol·licituds. Els alumnes als que se’ls reconegui menys de 30 crèdits hauran de sol·licitar la plaça mitjançant la preinscripció universitària.

 

Places i criteris d'admissió de l'ensenyament d'INFERMERIA. Curs 2022-23


Donat que el fet de tenir 30 crèdits reconeguts o més no atorga dret a plaça, es recomana a les persones interessades que també facin la preinscripció universitària, ja que ambdós procediments no són excloents entre sí.

En el cas d'alumnat procedent d'altres universitats, l’adjudicació de plaça dóna lloc al trasllat d’expedient acadèmic, el qual haurà de ser tramitat per la universitat de procedència. Cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula en el curs per al qual s'ha obtingut plaça. En cas contrari, l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència. Per l'alumnat procedent de la UB no és necessari el trasllat d'expedient acadèmic.

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l'experiència professional que es computen a l'expedient d'altres ensenyaments que l'estudiant estigui cursant a l'efecte d'obtenir un títol oficial.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials, els crèdits obtinguts en ensenyaments cursats amb anterioritat a la UB o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.

 

Procediment

1. Formalització de la sol·licitud de reconeixement/transferència

L'estudiant haurà d'emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que s'indica a continuació. 

La presentació telemàtica de la sol·licitud no exclou haver de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat,els originals dels documents que s'adjuntin, si aquests documents no són documents amb signatura electrònica o digitals amb codi de verificació.

Podeu consultar el procediment de sol·licitud en aquesta guia pràctica.

 

Documentació

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

- Expedient acadèmic

- Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

- Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.

- Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.

- Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.

- Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.
 

2. Abonament de les taxes corresponents

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. (consulta el preu).  El pagament es pot fer directament a Secretaria (amb targeta de crèdit o dèbit) o a qualsevol de les oficines de les entitats bancàries col·laboradores de la Universitat de Barcelona, amb un rebut que s'ha de recollir prèviament a la Secretaria de la Facultat.

3. Resolució: el Cap d’estudis de l’ensenyament resoldrà la petició de reconeixement i es notificarà a la persona interessada.

La matrícula d’assignatures reconegudes es podrà fer efectiva en el mateix curs acadèmic en què s’ha sol·licitat el reconeixement, sempre i quan aquesta sol·licitud hagi estat presentada per l’alumne abans del 31 d'octubre. Les sol·licituds formulades posteriorment a aquesta data no tindran efecte de matrícula fins al curs acadèmic següent.

Els alumnes d'Infermeria que tinguin pendents d'aprovar, a principi de curs, un 10% o menys dels crèdits totals necessaris per obtenir la titulació, poden sol·licitar, en el termini establert, fer la matrícula de fi de carrera de les assignatures que li queden pendents de superar, fet que implica l'obtenció d'una convocatòria extra d'aquestes assignatures.

Sol·licitud de matrícula de fi de carrera

 • Modificacions amb regularització econòmica:
  Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.
  Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

 

 • Modificacions sense devolució de l’import:  consulteu en aquest enllaç.
   
Per més informació sobre modificacions i anul·lació de matrícula consulteu aquesta pàgina.

Anul·lació de matrícula extemporània

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

 

- Sol·licitud d'anul·lació total de matrícula (dins de termini)

- Sol·licitud d'anul·lació per casos greus i excepcionals (fora de termini)

 

 

D’acord amb la Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona per als estudiants que cursen  Graus i Màsters Universitaris, els estudiants que no compleixin la permanència (art. 2.1 i 2.2) o els que hagin abandonat els estudis de grau havent superat algun crèdit (art. 6.1)  podran sol·licitar al degà de la Facultat, la readmissió a l’ensenyament (art. 9 i 6.2, respectivament).

La sol·licitud de readmissió s’ha de tramitar a través d’aquest enllaç.

En la sol·licitud caldrà exposar els motius pels quals es sol·licita la readmissió i, a poder ser, justificats documentalment.

El termini per a sol·licitar la readmissió és fins al 30 de juny.

La resolució es notificarà a la persona interessada abans del 31 de juliol.

 

Comparteix-ho: