Universitat de Barcelona

Grau en Medicina

Treball final de grau

El Treball fi de grau de Medicina té 6 crèdits ECTS

Organització:

Existeix una  comissió coordinadora del TFG (CC-TFG)  per campus, que està presidida pels corresponents coordinadors i en formen part un representant de cada departament.

Les seves funcions són:

  • Aprovar les propostes de TFG i els tutors corresponents.
  • Assignar els treballs i tutors als estudiants.
  • Proposar  els tribunals per la seva l’aprovació i nomenament per part del  Degà.
  • Vetllar pel bon funcionament del procés d’avaluació d’aquesta assignatura.

 

Objectiu i prerequisits

L’objectiu del TFG consisteix en l’elaboració, presentació i defensa d’un treball que suposi la integració de la formació rebuda al llarg de la titulació.

Per seleccionar el tema del TFG  cal tenir superats 222 crèdits i per matricular-lo 290 crèdits

 

Característiques

Els treballs poden ser de recerca bàsica o clínica, revisió de la literatura o metà-anàlisi. Cal elaborar un treball escrit en anglès, català o castellà i presentar-lo davant un tribunal composat per tres professors del grau.

Les principals competències del TFG són:

  • Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua (preferentment anglès).
  • Capacitat de dur a terme una anàlisi raonada de les dades tant en l’àmbit de la recerca com de la clínica tot  fent una síntesi comprensible i lògica.
  • Capacitat per plantejar o dur a terme un projecte de recerca elemental.
  • Capacitat de resoldre problemes.

 

L’avaluació es fa d’acord amb tres rúbriques: treball oral (40%), treball escrit(40%)  i informe del tutor (20%).

Matricula: es formalitza el curs següent a l’assignació del treball en els terminis habituals.

 

Per a més informació consulta el pla docent del Treball final de grau:

- Pla docent TFG Medicina-Bellvitge

- Pla docent Medicina-Clínic

 

Enllaç de l’Aplicació Web per als alumnes del Campus Clínic http://www.ub.edu/uidc/medicina/alu
Enllaç de l’Aplicació Web per als alumnes del Campus Bellvitge http://www.ub.edu/uidc/bellvitge/alu

 

CRITERIS I CONSELLS PER A LA REDACCIÓ DE TREBALLS FINALS DE GRAUS I MÀSTERS
Quan elabores un treball final de grau o de màster penses  com transmetre el teu coneixement. Per això els Serveis Lingüístics posen al teu abast aquest recurs, on trobaràs criteris, recomanacions i recursos per redactar, revisar i presentar el teu treball acadèmic. Amb estil. Amb qualitat.
Si et cal més informació pots adreçar-te a criteris-cub@ub.edu.
Comparteix-ho: