Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Accions de suport i d'orientació

 

Accions i informacions prèvies a la matrícula

Accions a l’inici del Màster

Des de la coordinació del Màster d’Infermeria de Pràctica Clínica Avançada, es mantenen les entrevistes d’orientació a l’alumnat amb la finalitat de guiar-los en relació a quina especialitat s’adapta més a les seves necessitat, així com clarificar dubtes respecte al contingut d’algunes de les assignatures optatives sobre les que tenen interès en triar. Per tant, aquesta entrevista amb l’alumnat és una oportunitat per a tenir un contacte previ personal, conèixer els seus interessos acadèmics i necessitats.


La comissió de coordinació durant el primer dia del Màster realitza una jornada de benvinguda on hi participen: la coordinadora i la coordinadora acadèmica. L’objectiu d’aquesta jornada és informar del funcionament del Màster, del Campus Virtual, dels recursos dels quals disposen així com conèixer les persones de referència a les quals s’han de dirigir per a qualsevol dubte o problema.

En el transcurs del estudis del Màster l’alumnat pot consultar a la pàgina web del màster i de l’espai de coordinació del màster al campus virtual on disposa de tota la informació que és d’interès formatiu per l’estudiant: beques, ajuts, normativa (acadèmica i econòmica de la matrícula de la UB), calendaris, horaris, entre d’altres.


També a través de l’espai de coordinació del màster, els estudiants poden fer arribar els seus dubtes utilitzant el fòrum, la qual cosa afavoreix una resposta ràpida i que arribi a tot l’alumnat,
de primer i segon curs de la titulació. L’espai també es pot utilitzar per contactar amb la coordinació del Màster per concertar una tutoria.

Al final del Màster es realitzen es realitza una Jornada de Tancament per avaluar el desenvolupament del màster i recollir els principals punts forts i febles tant relacionats amb la coordinació del Màster com amb la seva oferta formativa.

Comparteix-ho: