Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Graduats o diplomats en Infermeria que compleixin els requisits següents:
  • Coneixements i habilitats en la cura de les persones en les diferents etapes del cicle vital i específicament en els àmbits assistencials afins a les especialitats del màster.
  • Interès a adquirir competències d'investigació en la infermeria de pràctica clínica avançada, en general, i en càncer i cronicitat, en particular.
  • Experiència prèvia en la presentació de comunicacions i publicacions científiques.
  • Coneixements d'anglès a nivell de lectura i comprensió.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Grau o diplomatura en Infermeria o titulació equivalent.
Comparteix-ho: