Pràctiques externes

Les pràctiques no curriculars són activitats no incloses en el pla d'estudis. Tenen un caràcter voluntari i es realitzen durant el període de formació de l'estudiant. 

  • La realització de pràctiques externes requereix la subscripció prèvia d'un conveni de pràctiques entre la Facultat de Medicina de la UB i l’empresa, entitat o institució pública o privada. Aquest conveni ha de regular la cooperació entre ambdues parts per a la formació pràctica dels estudiants.

  • El conveni l’han de subscriure el degà o degana de la facultat, la persona que ocupi la representació legal de l’empresa, entitat o institució pública o privada o, si s’escau, en qui delegui i l’estudiant.

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT

adreça electrònica de contacte: convenis.med.clinic@ub.edu

  • La durada i els horaris de les pràctiques externes van lligades al que estableixi el conveni de pràctiques. Els programes formatius a desenvolupar en un conveni de pràctiques han de preveure un factor multiplicador de 1,6 a aplicar a l’equivalència en hores del crèdit ECTS (25 hores d’activitat de l’estudiant).

  • Per regla general, el límit d’hores d’activitat és de 500 per conveni, tret de situacions raonades que han de ser valorades i aprovades pel cap d’estudis.

  • Les pràctiques externes no curriculars han de permetre als estudiants complir amb les seves obligacions acadèmiques i formatives.

  • El conveni de pràctiques pot preveure l’aportació, per part de les empreses, entitats i institucions, d’una quantitat en concepte de borsa o ajuda a l’estudi, que ha de ser satisfeta en la forma que determini el mateix conveni, i una altra aportació per finançar la gestió del programa de pràctiques.

  • La quantia d’aquesta ajuda s’ha de fer constar en l’annex al conveni i, en cap cas, té consideració de remuneració o nòmina, ja que l’activitat objecte del conveni no pot coexistir amb cap relació contractual entre l'estudiant i l'empresa, entitat o institució pública o privada on es desenvolupi. Aquesta borsa o ajuda no cal que s’ajusti ni en concepte ni en quanties al previst en el sistema retributiu laboral establert a l’empresa o institució en qüestió.

FeinaUB us ofereix acollir estudiants en pràctiques, inserir ofertes de feina i participar en activitats d'inserció i orientació professional.

Més informació