Prova d’homologació

Prova per a la superació de requisits formatius complementaris per a l’homologació del títol oficial d’Odontologia

Data de la prova part teòrica: 24 de març de 2023

 

Prueba para la superación de requisitos formativos complementarios para la homologación del título oficial de Odontología.

Fecha de la prueba, parte teórica: 24 de març de 2023

 

LLOC/LUGAR: FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT-CAMPUS BELLVITGE. EDIFICI AULARI.

ADREÇA/DIRECCIÓN: c/ Feixa Llarga, s/n. 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

DATA/FECHA: divendres, 24 de març de 2023

HORA DE L'EXAMEN:  A les 15:00h.

 

Els participants han d’estar al centre on es fa la prova una hora abans de l’hora de la convocatòria. Hauran de presentar-se a les 14,00h. A l’entrada de l’EDIFICI AULARI del Campus Bellvitge des d’on se’ls indicarà l’aula d’examen on hauran de dirigir-se.

 

Los participantes deberán estar en el centro donde se realiza la prueba una hora antes de la convocatòria. Deberán presentarse a las 14,00h., en la entrada del EDIFICIO AULARIO del Campus Bellvitge en donde se les indicarà el aula de examen.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EL DIA DE L’EXAMEN/ DOCUMENTACIÓN A APORTAR EL DIA DEL EXAMEN:

1.- ORIGINAL del DNI o passaport en vigor

2.- ORIGINAL O CÒPIA COMPULSADA del resguard de la Resolució de requisits formatius complementaris atorgada pel Ministerio de Universidades. Aquest document haurà d’estar visible en tot moment.

PREINSCRIPCIÓ

1. Les persones interessades en realitzar l’examen d’homologació a la Universitat de Barcelona s’hauran de preinscriure mitjançant aquest formulari (actiu a partir del 14 de novembre). FORMULARI TANCAT PER HAVER SUPERAT EL NOMBRE DE PLACES OFERTADES

2. Per completar la preinscripció, a més del formulari, hauran d’adjuntar en format PDF en el correu electrònic odontologia.homologacio@ub.edu la següent documentació, tot indicant en el tema/assumpte del correu:

DOCUMENTACIO HOMOLOGACIO Nom i cognoms

  1. Resolució definitiva del Ministerio de Universidades que condiciona l’homologació del títol a la superació dels requisits formatius complementari previs a l’homologació de títols estrangers.
  2. DNI/passaport

No indicar correctament el tema/assumpte el correu electrònic podria ser causa de no admissió.

Termini de preinscripció: El termini per a la preinscripció i presentació de la documentació detallada en els paràgrafs anteriors és del 14 al 30 de novembre de 2022.

En el supòsit de que quedessin places vacants, s’obrirà un segon termini de preinscripció fins al 15 de desembre de 2022.

No s’admetrà cap sol·licitud de preinscripció realitzada per altres mitjans ni fora del termini fixat per a cada període de preinscripció.

Places: La Universitat de Barcelona admetrà a les primeres 175 persones preinscrites que compleixin els requisits per a presentar-se a la prova d’homologació.

Publicació dels admesos: La llista d’admesos es publicarà en aquesta pàgina web.

Publicació de llista provisional d'admesos (i llista d'espera)

 

MATRÍCULA

Matrícula: Les persones que hagin estat admeses rebran, a l’adreça del correu electrònic que hagin indicat en el formulari de preinscripció, el resguard de matrícula juntament amb el rebut per al pagament de les taxes corresponents, l’import de les quals és de 152,66 euros.

El pagament de la taxa haurà de fer-se dins del termini que es fixi en el rebut. El pagament de la taxa és imprescindible per a la realització de l’examen.

 

 

PREINSCRIPCIÓN

  1. Las personas interesadas en realizar el examen de homologación en la Universitat de Barcelona deberán preinscribirse a través de este formulario (activo a partir del 14 de noviembre) FORMULARIO CERRADO POR HABER SUPERADO EL NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS.
     
  2.  Para completar la preinscripción, además del formulario deberán adjuntar en formato PDF en el correo electrónico  odontologia.homologacio@ub.edu la siguiente documentación, indicando en el asunto/tema del correo: DOCUMENTACIO HOMOLOGACIO Nombre y apellidos:

a)  Resolución definitiva del Ministerio de Universidades que condiciona la homologación del título a la superación de requisitos formativos complementarios previos a la homologación de títulos extranjeros.

b)   DNI/ Pasaporte

No indicar correctamente el asunto/tema del correo podrá ser causa de no admisión.

Plazo de preinscripción: El plazo para la preinscripción y la presentación de la documentación que se detalla en los párrafos anteriores es del 14 al 30 de noviembre de 2022.

En caso de quedar plazas vacantes, se abrirá un segundo plazo de preinscripción hasta el 15 de diciembre de 2022.

No se admitirá ninguna solicitud de preinscripción realizada por otro medio ni fuera del plazo fijado en cada trámite de preinscripción.

Plazas: La Universitat de Barcelona admitirá a las primeras 175 personas preinscritas que cumplan los requisitos para presentarse a la prueba de aptitud.

Publicación de admitidos: La lista de admitidos se publicará en la página web:

https://www.ub.edu/portal/web/medicina-ciencies-salut/prova-conjunt-odontologia

 

MATRÍCULA

Matrícula: Las personas que hayan sido admitidas recibirán en la dirección de correo electrónico que hayan fijado en el formulario de preinscripción, el resguardo de matrícula junto con el recibo para el pago de las tasas correspondientes, cuyo importe es de 152,66 euros.

El pago de la tasa deberá realizarse dentro del plazo que se indique en el recibo. El pago de la tasa es imprescindible para la realización del examen.

 

Formulari (s'activarà el 14 de novembre a les 9,00 hores).

FORMULARI TANCAT PER HAVER SUPERAT EL NOMBRE DE PLACES OFERTADES

FORMULARIO CERRADO POR HABER SUPERADO EL NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS

PUBLICACIÓ DE LLISTES D'ADMESOS PROVISIONAL I LLISTA D'ESPERA

 

Es publica la rectificació dels errors detectats en les llistes:

- Rectificació errors llista d'admesos provisional

- Rectificació errors llista d'espera

 

El termini per a la presentació de la documentació que sigui requerida és fins al 12 de desembre de 2022.

El plazo para la presentación de la documentación que sea requerida es hasta el 12 de diciembre de 2022.

La CRADO ha elaborat la NORMATIVA DE EXAMEN DE HOMOLOGACIÓN DEL GRADO DE ODONTOLOGÍA que inclou:

1.-Lloc i data de celebració

2.-Matèries

3.-Documentació que han de dur els participants el dia de l’examen

4.- Característiques de l’examen i del seu desenvolupament

5.- Reclamacions

 

L’examen de la persones inscrites a la Universitat de Barcelona serà:

LLOC: FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT-CAMPUS BELLVITGE. EDIFICI AULARI.

ADREÇA: c/ Feixa Llarga, s/n. 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

DATA: divendres, 24 de març de 2023

HORARI:  A les 15:00h.

Els participants han d’estar al centre on es fa la prova una hora abans de l’hora de la convocatòria. Hauran de presentar-se a les 14,00h. A l’entrada de l’EDIFICI AULARI del Campus Bellvitge des d’on se’ls indicarà l’aula d’examen on hauran de dirigir-se.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EL DIA DE L’EXAMEN:

1.- ORIGINAL del DNI o passaport en vigor

2.- ORIGINAL O CÒPIA COMPULSADA del resguard de la Resolució de requisits formatius complementaris atorgada pel Ministerio de Universidades. Aquest document haurà d’estar visible en tot moment.

 

PLANELL D’UBICACIÓ DE L’EDIFICI AULARI DEL CAMPUS BELLVITGE

 

Per a la realització de l’examen és imprescindible haver abonat l’import de les taxes corresponents.

 

Model de plantilla de respostes de l'examen

Model de plantilla de full per a les anotacions

 

 

 

 

 

La CRADO ha elaborado la NORMATIVA DE EXAMEN DE HOMOLOGACIÓN DEL GRADO DE ODONTOLOGÍA que contiene:

1.-Lugar y fecha de celebración

2.-Materias

3.-Documentación que tiene que aportar los participantes el día del examen

4.- Características del examen y desarrollo del mismo

5.- Reclamaciones

 

El examen para las personas inscritas en la Universidad de Barcelona será:

LUGAR: FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD-CAMPUS BELLVITGE. EDIFICIO AULARI.

DIRECCIÓN: C/ Feixa Llarga, s/n. 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

FECHA: viernes, 24 de marzo de 2023

HORARIO: A las 15:00h.

LLAMAMIENTO: Los participantes tienen que acudir al centro una hora antes de la hora de la convocatoria de la prueba de homologación. Deberán estar presentes a las 14:00h. en la entrada del edificio AULARI del Campus Bellvitge desde donde se les dirigirá a las aulas correspondientes.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EL DÍA DEL EXAMEN:

1.- ORIGINAL del DNI o pasaporte en vigor

2.- ORIGINAL O COPIA COMPULSADA del resguardo de la Resolución de requisitos formativos complementarios otorgada por el Ministerio de Universidades. Deberá estar visible en todo momento.

 

PLANO DE UBICACIÓN DEL EDIFICIO AULARI DEL CAMPUS BELLVITGE

 

Para la realización del examen es imprescindible haber abonado el importe de las tasas correspondientes.

 

Modelo de plantilla de respuestas del examen

Modelo de plantilla de hoja para anotaciones

 

Comparteix-ho: