Organització

Objectius de l'aprovació del ROE

La UB va aprovar en Consell de Govern el 8 de febrer del 2010 el Reglament d’Organització de l’Estudiant (ROE) amb dos objectius:

 1. Dotar els estudiants dels mecanismes per representar i promoure els seus interessos socials, econòmics i culturals en els òrgans de decisió de la Universitat.
 2. Contribuir a assegurar la participació real i efectiva dels estudiants en la presa de decisions.

 • Es va crear com una plataforma per al debat que pogués encarregar-se del control i del seguiment de les polítiques generals de la Universitat que afecten els estudiants, per vetllar pels seus drets i llibertats.
 • Actua autònomament respecte d’altres sectors universitaris i és el màxim òrgan de representació dels estudiants de la UB.
 • Està format per 90 membres que representen el claustre universitari i les voluntats dels estudiants.
 • Les persones que en formen part tenen el dret de ser eximides d’altres activitats acadèmiques mentre hagin d’assistir a les sessions dels òrgans del Consell.

El Consell de l’Alumnat s’estructura en els òrgans següents:

 1. Comissió Permanent
 2. Comissió d’Afers Econòmics
 3. Comissió de Dinamització de l’Alumnat

Podeu consultar la composició del Consell de l’Alumnat després de les eleccions d’abril del 2012 aquí

Algunes de les competències del Consell de l’Alumnat són:

 1. Assessorar sobre els drets i les llibertats del conjunt dels estudiants a la Universitat.
 2. Elaborar els projectes de reglament d’eleccions i referèndum de l’alumnat, els projectes de reglament d’organització dels estudiants i els projectes de reglament que regulen el funcionament de totes les estructures de representació dels estudiants.
 3. Proposar la convocatòria de referèndums de l’alumnat que tinguin com a àmbit  tota la Universitat.

 

El CEUCAT és el màxim òrgan de representació estudiantil de Catalunya. És un òrgan creat per govern, rectors i estudiants que té per objectiu coordinar els màxims representants de cada universitat del sistema universitari català i representar la veu de l’estudiantat de les universitats catalanes.

Funcions

 • Debatre temes d’interès interuniversitari
 • Coordinar els consells de l’estudiantat de les universitats catalanes
 • Representar els estudiants de les universitats catalanes
 • Preparar les reunions en què hi ha representants d’estudiants
 • Elevar propostes concretes als organismes competents
 • Augmentar i millorar la participació estudiantil
 • La secretaria del Consell de l’Alumnat de la UB  forma part del seu plenari

 

L’Estatut de l’Estudiant Universitari (EEU) regula la constitució, les funcions, l’organització i el funcionament del Consell d’Estudiants Universitari de l’Estat (CEUNE), un òrgan col·legiat de representació estudiantil adscrit al Ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria d’universitats. El CEUNE inclou estudiants de totes les universitats públiques i privades.

A l’EEU s’estableix la composició del CEUNE, presidit pel ministre d’Educació i format per representants d’estudiants i membres d’associacions d’estudiants universitaris. Es preveuen diverses vies perquè els estudiants formin part del CEUNE: alguns provenen dels consells d’estudiants de les universitats (n’hi ha un per cada universitat, tant pública com a privada), d’altres de les confederacions i federacions de les associacions amb presència al Consell Escolar de l’Estat, i d’altres d’associacions amb finalitats d’interès general. A més, el CEUNE té un estudiant per cadascun dels consells autonòmics d’estudiants i el seu vicepresident segon és un estudiant, que es tria entre totes les candidatures presentades.

En la seva composició, el CEUNE procura atendre al principi de presència equilibrada de dones i homes.

El CEUNE estableix un canal directe de representació per a tots els estudiants, semblant al que tenen els rectors i les comunitats autònomes a través del Consell d’Universitats i de la Conferència General de Política Universitària, i enforteix el paper central dels estudiants dins del sistema universitari espanyol. Aquest òrgan de representació dóna visibilitat institucional a la participació dels estudiants i ofereix un marc clau per debatre les polítiques de modernització del sistema universitari espanyol.

Entre les competències del CEUNE hi ha:

 • Informar dels criteris de les propostes polítiques del Govern en matèria d’estudiants universitaris
 • Ser interlocutor vàlid davant el Ministeri d’Educació
 • Contribuir activament en la defensa dels drets dels estudiants
 • Vetllar per l’adequada actuació dels òrgans de govern de les universitats pel que fa als drets i els deures dels estudiants
 • Rebre i estudiar les queixes que presentin els estudiants universitaris
 • Elevar propostes al Govern


La secretaria del Consell de l’Alumnat forma part del CEUNE.

European Council for Student Affairs – ECStA

Comparteix-ho: