Divulgation

ca
projeccio

La transferència científica i la relació amb la societat és una de les línies d’actuació de la Facultat de Física, de la qual el compromís social, la cohesió i la construcció col·lectiva en són factors clau. Les relacions externes de la Facultat s’articulen d’acord amb les activitats de difusió per a futurs estudiants i a la comunitat científica, i als serveis per a empreses i organitzacions externes. Els cursos, tallers i campus destinats a alumnes de primària o secundària tenen per objectiu explicar la física d’una forma senzilla i dinàmica per transmetre la passió per aquesta ciència als més petits. En aquest sentit, també s’ofereixen diversos cursos d’extensió universitària oberts a la totalitat de la societat.

D’altra banda, la Facultat organitza setmanalment nombrosos seminaris, conferències i congressos en els quals intervenen experts procedents d’universitats d’arreu del món. De la mateixa manera, docents i investigadors de la casa es desplacen contínuament a universitats de l’estranger per compartir el coneixement científic amb altres nacionalitats i cultures. Finalment, la Facultat aporta una recerca de qualitat i prestigi a través del treball del personal docent i investigador, fomentant així la transferència científica i tecnològica a la societat i al conjunt empresarial.

Physics divulagte
Share: