L'Agència

Presentació

Els criteris fixats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior (ENQA) fan que les universitats hagin de tenir establerts, en tots els seus àmbits (docència, recerca i gestió), sistemes de garantia de la qualitat que permetin d’analitzar les desviacions de la planificació i les àrees susceptibles de millora i, a la vegada, facin possible implantar propostes per superar-se contínuament.

L’Agència de Polítiques i de Qualitat és una estructura interna de la Universitat de Barcelona creada com a instrument de gestió amb autonomia funcional i flexibilitat organitzativa.

L’Agència estableix objectius comuns i realitza les tasques encomanades d’acord amb les directrius marcades pels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona.

Tal com estableix l’article 46 de l’Estatut, les Agències es defineixen pel seu caràcter instrumental, el seu caràcter transversal, el seu caràcter deliberatiu i directiu i el seu caràcter executiu o de gestió

L’equip de govern de la Universitat, prenent com a matriu l’Agència de la Qualitat de la Universitat de Barcelona, va proposar elevar al Consell de Govern de 29 de setembre de 2009 la transformació d’aquest ens en l’Agència de Polítiques i de Qualitat (APQU). Posteriorment va ser ratificat per el Consell Social el 18 de novembre de 2009.

Objectius

L’Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona té com a objectiu principal donar suport als òrgans de govern, centres, instituts, departaments, unitats administratives i altres ens de la mateixa Universitat, en la generació de polítiques en l’àmbit acadèmic-docent, de recerca i organització, com també en tots els processos de planificació i avaluació per a la presa de decisions de la seva activitat, preparar-la per a les acreditacions a les quals ha d’estar sotmesa per diferents organismes (nacionals i internacionals) i crear mecanismes d’avaluació, qualitat i sistemes d’informació en tots els àmbits d’actuació de la UB.

Funcions

Les funcions de l’Agència són:

  • Facilitar el desenvolupament de les polítiques i promoure la qualitat de la Universitat en les àrees de docència, recerca i gestió.
  • Donar suport als agents que intervenen en tots els processos orientats a la millora continuada de la institució.
  • Afavorir la creació i la difusió d’una cultura de la qualitat entre tots els membres de la comunitat universitària.
  • Desenvolupar accions formatives relacionades amb la qualitat.

 

A més, cada unitat té assignades les seves funcions específiques.

Comparteix-ho: