Funcionamiento

Introducción

El funcionamiento de la Junta de Facultad se recoge en los siguientes artículos del Reglamento de la Facultad de Psicología.

 1. Les juntes son convocades pel secretari de Facultat per ordre del degà. L'ordre del dia i convocatòria de les sessions ordinàries correspon al degà. La convocatòria de les sessions extraordinàries la realitzarà el degà per iniciativa pròpia, o a petició d'una quarta part dels seus membres, amb la inclusió d'una proposta d'ordre del dia. En aquest cas, l'òrgan s'haurà de reunir dintre dels 15 dies naturals a partir de la data de petició.
 2. A la convocatòria s'expressa l'ordre del dia dels assumptes que s'hagin de tractar, i també la data i l'hora de la reunió en primera i en segona convocatòries. La segona convocatòria serà mitja hora després, en el cas que a la primera convocatòria no hi hagi quòrum suficient d'assistents.
 3. La convocatòria s'ha de notificar per escrit i/o correu electrònic als membres de l'òrgan al seu lloc de treball a la Universitat amb un mínim de tres dies hàbils d'anticipació. Les notificacions als estudiants s'han d'adreçar al lloc que es tingui establert. En tot cas, la convocatòria s'ha de publicar als taulers d'anuncis corresponents.
 4. La convocatòria ha d'anar acompanyada dels documents necessaris per al debat i l'adopció d'acords sobre els punts de l'ordre del dia. Si el volum de la documentació, o altres circumstàncies, en dificulten o n'impedeixen el lliurament, la convocatòria ha d'assenyalar que la documentació pot ser consultada a la Secretaria del centre.
 5. En les sessions ordinàries s'aprovaran les actes de les sessions anteriors que els membres de la Junta de Facultat hauran rebut prèviament per correu electrònic o per escrit, en cas que no disposin d'aquest mitja o així ho hagin sol·licitat.

 1. La Junta queda vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, sota la presidència del degà i la presència del secretari, o si s'escau els qui els substitueixin.
 2. La Junta queda vàlidament constituïda en segona convocatòria si hi són presents, almenys, la tercera part del nombre legal de membres de l'òrgan, sota la presidència del degà i la presència del secretari, o si s'escau els qui els substitueixin.
 3. Si s'escau, el degà podrà delegar la presidència de la Junta en un dels vicedegans per tal que aquesta pugui ser vàlidament constituïda.
 4. El secretari de Facultat actuarà com a secretari de la Junta, podent ser substituït en cas d'absència o vacant pel membre més jove del col·lectiu amb més representació a la Junta de Facultat.

 1. Els acords de la Junta són adoptats per assentiment o per majoria de vots dels membres assistents, llevat dels casos en que la votació requereixi un quòrum qualificat. En cas d'empat, dirimeix el resultat de les votacions el vot del president.
 2. Les votacions podran ser ordinàries i secretes.
 3. El sistema de votació serà, amb caràcter ordinari, a mà alçada.
 4. La votació serà secreta en tots els assumptes referits a persones, a sol·licitud d'una quarta part dels membres de la Junta presents en el moment de la votació i quan així ho decideixi el degà.
 5. Els membres de la Junta poden fer ús del dret d'abstenció.
 6. Els acords de la Junta de Facultat seran immediatament executius des del moment de la seva aprovació.

 1. La participació dels membres de la Junta és personal i indelegable, llevat del cas del president.
 2. Els membres de la Junta tenen l'obligació d'assistir a les sessions.

 1. Un membre de la Junta de Facultat causa baixa quan:
  Presenta la renúncia.
  Deixa de pertànyer al col·lectiu pel qual havia estat escollit.
 2. En qualsevol cas, serà substituït pel següent més votat del col·lectiu al qual pertanyia.