Detall

Divendres 24 de novembre de 2023 - Acte de Defensa telemàtica de Tesi Doctoral del Sr. Goran Pavlov: "Testing for exact model fit and model comparison in structural equation modeling under non-normality"

Tesis | 24-11-2023

Doctorand: Sr. Goran Pavlov

Títol de la Tesi Doctoral: "Testing for exact model fit and model comparison in structural equation modeling under non-normality"

Director: Dr. Alberto Maydeu Olivares

Programa de Doctorat: Cervell, Cognició i Conducta

Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

Dia i hora de defensa telemàtica: Divendres 24 de novembre de 2023 a les 16.00 h.

Plataforma TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQyYTU4ZGYtZTNhOS00MTVlLTkwMjctMGI2YWZhNzdiOTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%2267e2710d-1673-42fe-8e02-851931d8b8f8%22%7d

Accés públic als actes de defensa telemàtica de tesis doctorals


Comparteix-ho: