Avís legal

Aquest lloc web, amb domini “www.ub.edu/revistaangle”, és propietat de Revista Angle, un mitjà de comunicació creat des de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, amb seu i domicili social a:

Universitat de Barcelona (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
NIF: Q0818001J

Tots els continguts, incloent-hi el disseny, la programació, els textos, els vídeos, les fotografies i qualsevol element interactiu, multimèdia i transmèdia, són propietat de la Revista Angle o dels tercers que n’hagin autoritzat l’ús al mitjà de comunicació, que se’n reserva tots els drets de propietat.

Tot i així, ni la Revista Angle ni la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona es fan responsables de les opinions que puguin aparèixer per part de persones col·laboradores o externes a la revista en peces periodístiques publicades al lloc web.

Política d’enllaços
La Revista Angle no és responsable dels continguts de tercers enllaçats al lloc web del mitjà de comunicació. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació que no hagi estat elaborada directament per les persones responsables, redactores i col·laboradores del mitjà o per alguna altra persona autoritzada pel mitjà mateix.

Accés i navegació pel lloc web
La Revista Angle farà tot el possible per garantir un bon funcionament del lloc web. Tot i així, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no pateixi interrupcions o estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al qual es pugui accedir a través d’aquest lloc web estigui lliure d’error o no causi un dany en el sistema informàtic de la persona usuària. Per això, en cap cas la Revista Angle es farà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol índole que es derivin de l’accés, la navegació i l’ús del lloc web, incloent no només els danys ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

La Revista Angle tampoc es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable sota cap concepte de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Accés i responsabilitat de la persona usuària
Tota persona que accedeixi a la pàgina web de Revista Angle assumeix el rol de persona usuària i es compromet a complir de forma rigorosa la legislació vigent, així com qualsevol altra disposició legal que s’hagi d’aplicar.

La Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, en tant que impulsora del mitjà de comunicació, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la pàgina web de Revista Angle, sense que existeixi cap obligació d’avisar les persones usuàries prèviament.

La persona usuària o qualsevol actor tercer que faci un hipervincle, des d’una pàgina web diferent, al lloc web de Revista Angle ha de saber que:

  • No es permet la reproducció –total o parcialment– de cap dels continguts del lloc web sense autorització expressa de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de Revista Angle, ni sobre els continguts i/o serveis del mateix.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre la Revista Angle i el lloc web des d’on es faci, així com tampoc el coneixement ni l’acceptació de la Revista Angle dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquell lloc web i viceversa. 

Protecció de dades personals
La Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, en tant que impulsora de la Revista Angle, compleix la normativa europea i de l’Estat espanyol de protecció de dades de caràcter personal.

Així, garanteix el compliment de les obligacions que es disposen al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD); la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals; el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, per al qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD; i altres normatives vigents en cada moment.

Accions legals i legislació aplicable
La Revista Angle i la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona es reserven el dret de presentar les accions civils o penals que considerin necessàries per la utilització indeguda d’aquest lloc web i dels seus continguts, així com per l’incompliment de les condicions presents.

En cas de sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o amb l’aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària i es sotmetran als jutges i als tribunals corresponents conforme a dret.

La Revista Angle i la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona es reserven el dret de modificar els termes i les condicions establertes en aquest document sense preavís. Aquests termes seran vigents fins que siguin actualitzats per altres degudament publicats.