Certificats de llengua catalana dels Serveis Lingüístics

Imatge classe

Les titulacions dels Serveis Lingüístics de la UB són equivalents als certificats de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tenen el mateix valor a l’hora d’acreditar coneixements de llengua catalana en les convocatòries d’accés a la funció pública.

  • El certificat de nivell inicial de llengua catalana (A1) de la Universitat de Barcelona és un certificat oficial de la CIFALC. L’alumnat dels cursos dels Serveis Lingüístics de la UB es presenta a les proves per obtenir aquest certificat en acabar el curs de nivell A1. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques de l’A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de nivell bàsic de llengua catalana (A2) dels Serveis Lingüístics de la UB és oficial de la CIFALC i equivalent al Certificat de nivell bàsic de català (A2) de la Generalitat. L’alumnat dels cursos dels Serveis Lingüístics de la UB es presenta a les proves per obtenir aquest certificat en acabar el curs de nivell A2. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques de l’A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de nivell elemental de llengua catalana (B1) dels Serveis Lingüístics de la UB és oficial de la CIFALC i equivalent al Certificat de nivell elemental de català (B1) de la Generalitat. L’alumnat dels cursos dels Serveis Lingüístics de la UB es presenta a les proves per obtenir aquest certificat en acabar el curs de nivell B1. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) dels Serveis Lingüístics de la UB és oficial de la CIFALC i equivalent al Certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de suficiència de llengua catalana i el certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (C1) dels Serveis Lingüístics de la UB són oficials de la CIFALC i equivalents al Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El certificat de nivell superior de llengua catalana (C2) dels Serveis Lingüístics de la UB és oficial de la CIFALC i equivalent al Certificat de nivell superior de català (C2) de la Generalitat. Aquest nivell es correspon amb les competències lingüístiques del C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).