Informació sobre l’accessibilitat d’aquesta web

Aquesta web segueix les recomanacions adoptades pel Consorci World Wide Web – W3C, impulsades a través de la iniciativa d’Accessibilitat de la Web (Web Accessibility Iniciative – WAI) per tal de facilitar l’accés universal i eliminar els obstacles que impedeixin a qualsevol persona accedir a la informació i la comunicació

Pautes seguides en aquesta web

Actualment (revisat a gener del 2015) aquesta web (www.ub.edu/tecnicweb) respecta les pautes del nivell AA d’accessibilitat (http://www.w3.org/Translations/WCAG20-ca/) en la majoria de les seves pàgines. Així, s’utilitzen les següents característiques:

– Etiquetes de marcatge

– Sistemes de navegació usables, intuïtius i alternatius.

– Verificació en la visualització amb diferents navegadors i dispositius.

– Utilització de formats universals i alternatius

Contacte per a millorar l’accessibilitat

El treball de mantenir l’accessibilitat web és un treball constant i continu en el temps. Per aquest motiu, si observeu alguna anomalia, suggerència o comentari relacionada amb l’accessibilitat, contacteu si us plau amb l’Administració del web.