En cas de que la adreça web asignada a l’espai sigui del tipus nomEspai.ub.edu o el nom de l’espai web es diferencii del nom de la URL s’ha de fer el següent:

– Instal.lació de WordPress habitual en la hostatgeria de la UB tal com s’explica a Instal.lacio de WordPress 3.5 en l’hostatgeria web de la UB

–  Modificar el fitxer .htaccess de l’arrel de l’espai amb el següent, modificant nomEspai per l’espai específic que s’ha assignat

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteBase /nomEspai/

RewriteRule ^index\.php$ - [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /nomEspai/index.php [L]

</IfModule>

–   Afegir  al wp-config.php de l’arrel de l’espai amb el següent, modificant nomEspai per l’espai específic que s’ha assignat:

$_SERVER['HTTP_HOST'] = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'];

$_SERVER['REQUEST_URI'] = str_replace('nomEspai/', '',$_SERVER['REQUEST_URI']);