Ajuts CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona. Obligacions i Incompatibilitats.

OBLIGACIONS, REVOCACIÓ, RENÚNCIA I INCOMPATIBILITAT

 

Obligacions

  • Recollir el material assignat pels mitjans que la UB determini, en la data que la UB li comuniqui. Cas que passats 15 dies des de la comunicació, no s'hagi recollit el material, aquest s'adjudicarà a una altra persona de la llista de sol·licitants
  • Fer un bon ús de l'ordinador portàtil, que ha de tenir exclusivament finalitats acadèmiques.
  • No cedir a tercers ni l'ordinador portàtil, , ni la connexió a Internet.
  • Verificar el bon funcionament de l'ordinador portàtil, en rebre'l. Si hi detecta qualsevol desperfecte o mal funcionament, ja sigui del programari o del maquinari, ho ha de comunicar al Servei d'Atenció a l'Estudiant escrivint a l'adreça: sae@ub.edu . En el cas que no ho comuniqui, es considerarà que ha fet un mal ús del material i quan el retorni se li aplicarà el que preveu l'apartat 7.2.
  • No manipular ni modificar la configuració bàsica de l'aparell durant el període de préstec.
  • Respectar les condicions d'utilització d'Internet que determini l'operadora que presti el servei, així com totes les normes vigents sobre propietat intel·lectual. La UB no es fa responsable dels continguts que es difonguin ni de les opinions que es manifestin des d'aquests ordinadors durant el període de préstec, i queda expressament exonerada de les conseqüències de qualsevol ús fraudulent que es pugui fer des dels aparells i les connexions subministrades mentre duri el préstec.
  • Retornar a la UB l'ordinador en bones condicions, pels mitjans i en la data que li comuniqui la UB, que no es fa responsable de la pèrdua de la informació que contingui l'ordinador portàtil un cop retornat.
  • Conservar els embalatges i la documentació dels productes que facilitin els proveïdors i lliurar-los a la UB quan li ho sol·liciti.
  • L'estudiant que ocasioni desperfectes greus que l'inutilitzin o el deixin inoperatiu n'ha d'abonar la reparació o el valor estimat, sens perjudici de la incoació d'un expedient disciplinari, si escau.

Revocació

La UB es reserva el dret de revocar l'ajut i cancel·lar el préstec si detecta que la persona beneficiària en fa un ús fraudulent o indegut, si descobreix falsedat o ocultació de dades en els requisits establerts en la convocatòria, o quan determini que ha finalitzat la necessitat per la qual s'estableix aquest ajut, termini que en cap cas pot superar la data límit per al tancament d'actes del segon quadrimestre del curs 2021-2022.