Com citar recursos electrònics


per Assumpció Estivill (estivill@ub.es) i Cristóbal Urbano (urbano@fbd.ub.es)

Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació

24 de juliol de 1997. Versió 1.0

Traducció de l'article encarregat per la revista Information World en Español,
publicat en el número de setembre de 1997.

Versión en castellano: Cómo citar recursos electrónicosSumari
Introducció

De manera cada vegada més freqüent els treballs d'investigació, informes, estats de la qüestió, etc., fan referència a documents i altres recursos d'informació1 publicats en format electrònic. Sovint les llistes de referències bibliogràfiques que formen part d'aquests treballs inclouen recursos electrònics i documents tradicionals —llibres, articles de revista, enregistraments sonors, etc. Així doncs, quan se cita un recurs electrònic no sols cal que aquest sigui identificable i recuperable fàcilment a través de les dades bibliogràfiques anotades, sinó que, a més, la referència ha de ser coherent amb les dels altres documents inclosos a la llista; això és, totes han de seguir un mateix model.

Els recursos electrònics i els no electrònics tenen força característiques en comú, però en fer la correspondència entre les d'un grup i les de l'altre, veiem que els elements descriptius que serveixen per identificar llibres, articles, etc., no sempre es poden aplicar sense matisos als materials del primer grup. Elements que no necessitarien cap explicació en el cas dels documents tradicionals —com lloc de publicació, editor o, fins i tot, títol— no són tan evidents quan es parla de documents publicats a Internet. A més, els recursos disponibles en xarxes tenen unes peculiaritats que els diferencien de qualsevol altre tipus; la seva mobilitat —canvis de localització— i la facilitat amb què poden ser modificats sense que quedin vestigis del seu contingut previ són trets que els fan singulars.

[Tornar al sumari]La norma ISO 690, els manuals d'estil clàssics i la citació de recursos electrònics

Per tot això i també perquè en els darrers temps s'han anat multiplicant les diferents modalitats d'edició electrònica, no és tan senzill aplicar directament les normes de referències bibliogràfiques i els manuals d'estil existents a la identificació de recursos electrònics. La seva complexitat i diversitat tampoc no han facilitat l'adaptació i ampliació d'aquells textos perquè contemplin la identificació d'aquests recursos.

Actualment hi ha un esborrany de la norma ISO 690-2 (8) que inclou esquemes i directrius per elaborar referències de documents electrònics. Tanmateix, la seva publicació definitiva s'està retardant probablement per la dificultat de seleccionar els elements bibliogràfics necessaris per identificar-los i adoptar el mateix model que regeix la identificació dels documents no electrònics. Per aquestes mateixes raons, els manuals d'estil clàssics tampoc no s'han actualitzat en aquest punt o només ho han fet parcialment.

L'última edició del MLA handbook for writers of research papers (6) tracta de manera incompleta les referències de recursos electrònics. El manual inclou directrius per citar cd-rom, bases de dades en disquet, cinta magnètica i en línia, i dóna algunes indicacions sumàries per citar revistes i textos electrònics, missatges de correu electrònic, en newsgroups i en llistes de discussió. Tanmateix, els elements que s'han d'incloure en aquestes referències no sempre són els adequats; per exemple, en la majoria dels casos de referències a documents en xarxes, la localització de l'exemplar citat —la seva adreça— és opcional i en cap cas no es donen indicacions per elaborar referències de documents ftp i gopher o de pàgines web. En la mateixa línia, l'obra National Library of Medicine recommended formats for bibliographic citation (11) llista els elements bibliogràfics i inclou models de referències de programes informàtics, publicacions en sèrie electròniques i les seves parts, textos electrònics i les seves parts, butlletins de notícies i missatges en aquests butlletins i missatges de correu electrònic, però tampoc no és exhaustiva en les indicacions per citar alguns dels recursos que es publiquen a Internet. El Publication manual of the American Psychological Association (12) presenta limitacions similars: d'una banda, les especificacions per elaborar referències bibliogràfiques no inclouen documents gopher o pàgines web i, de l'altra, l'element emprat per indicar la localització i l'accés a recursos en línia no adopta encara la fórmula normalitzada de l'URL (uniform resource locator) acordada pel World Wide Web Consortium (1). Finalment, el Chicago manual of style inclou, només a tall d'exemple, algunes referències a documents electrònics i remet al lector a les recomanacions de la International Standard Organization per a un tractament més ampli d'aquest tipus de materials "tan complex, canviant i en expansió" (3, p. 633-634). A la pàgina web The Chicago manual of style FAQ es justifica aquesta omissió de la manera següent: "We at the CMOS think of ourselves not as dictators of style, but rather as recorders of established conventions. By the time we begin preparing the next edition of the Manual of style, the dust will surely have settled enough for us to address with confidence the subject of electronic sources" (4).

La insuficiència dels textos que es consideren oficials en determinats àmbits de la investigació per citar recursos electrònics, ha motivat la proliferació de propostes personals que tracten les referències a aquests recursos a la manera dels manuals d'estil més reconeguts. Les pàgines web següents, elaborades per la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) i la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, donen accés a una àmplia selecció d'aquestes propostes:


Citation guides for electronic documents [en línia]. IFLA, 21 March 1997. <http://www.nlc- bnc.ca/ifla/I/training/citation/citing.htm> [Consulta: 30 març 1997].

Com citar documents electrònics [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, Biblioteca, àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques, 7 abr. 1997. <http://www.ub.es/bub/3citar.htm> [Consulta: 9 abr. 1997].Entre els manuals i fulls d'estil sobre referències bibliogràfiques de recursos Internet, impresos o publicats com a pàgines web, destaquen els següents:


Harnack, Andrew; Kleppinger, Eugene. "Citing the sites [en línia]: MLA-style guidelines and models for documenting Internet sources". Ver. 1.3. En: Harnack, A.; Kleppinger, G. Beyond the MLA handbook: documenting electronic sources on the Internet. 25 Nov. 1996. <http://falcon.eku.edu/honors/beyond-mla/#citing_sites> [Consulta: 16 maig 1997].

Harnack, Andrew; Kleppinger, Eugene. Online!: a reference guide to using Internet sources. New York: St. Martin's Press, 1997.

Land, T. Web extension to American Psychological Association style (WEAPAS) [en línia]. Rev. 1.4. <http://www.beadsland.com/weapas> [Consulta: 14 març 1997].

Li, Xia; Crane, Nancy B. Electronic styles: a handbook for citing electronic information. Medford, NJ: Information Today, 1996.

Li, Xia; Crane, Nancy B. Electronic sources [en línia]: APA style citation. 24 Febr. 1997. <http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/apa.htm> [Consulta: 24 abr. 1997].

Li, Xia; Crane, Nancy B. Electronic sources [en línia]: MLA style citation. 24 Febr. 1997. <http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/mla.htm> [Consulta: 24 abr. 1997].

Walker, Janice R. APA-style citations of electronic sources [en línia]. Ver. 1.0. Tampa, Fla.: University of South Florida, 1996. <http://www.cas.usf.edu/english/walker/apa.html> [Consulta: 12 març 1997].

Walker, Janice R. MLA-style citations of electronic sources [en línia]. Endorsed by the Alliance for Computers & Writing. Ver. 1.1. Tampa, Fla.: University of South Florida, 1996. <http://www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html> [Consulta: 12 març 1997].Algunes d'aquestes directrius han tingut una acceptació àmplia —com les de Li i Crane— i fins i tot en alguns casos han merescut l'aprovació d'organismes de prestigi —com les de Walker, que han estat recolzades per l'Alliance for Computers & Writing. Tanmateix, cap d'elles no es pot considerar com a definitiva, en primer lloc, per la mateixa evolució constant dels recursos electrònics i, com comenten Harnack i Kleppinger (7), per la manca de definició d'alguns dels conceptes involucrats en la identificació d'aquests recursos i, en segon lloc, perquè les normes oficials i els manuals d'estil que les haurien d'avalar estan encara en procés d'elaboració2.

L'objectiu d'aquest treball és presentar un model de referències bibliogràfiques de recursos electrònics que parteix dels esquemes establerts a l'esborrany de la norma ISO 690-2. Així mateix, també pretén ser una primera aproximació per ampliar i actualitzar, en relació a aquests materials, la proposta de guia d'estil que els autors elaboraren per a la revista Item (5). A continuació es mostren una sèrie d'esquemes per elaborar referències bibliogràfiques de recursos electrònics i d'exemples preparats amb aquests esquemes. A l'últim apartat es comenten els elements bibliogràfics que conformen els esquemes de les referències.

[Tornar al sumari]Esquemes i exemples de referències bibliogràfiques de recursos electrònics i de les seves parts


L'esborrany de la norma ISO 690-2, destinada a autors i editors literaris que en els seus treballs han d'incloure referències a recursos electrònics —bé en forma de bibliografia o de citacions en el text que remetin a la bibliografia— estableix set esquemes en els quals es detallen els elements bibliogràfics necessaris per identificar aquests recursos i se'ls assigna un ordre. La norma ISO no prescriu la puntuació que ha d'acompanyar cada un d'aquests elements; tanmateix, els exemples que s'inclouen en el text de la norma porten una puntuació orientativa. A continuació es transcriuen, amb lleugeres modificacions, els set esquemes amb exemples de la seva aplicació a diversos tipus de recursos electrònics. Al llarg dels esquemes s'apliquen les convencions següents:

[Tornar al sumari]1.a Textos electrònics, bases de dades i programes informàtics
En aquest esquema s'hi contemplen textos electrònics monogràfics —això és, publicats en una part o en un nombre limitat de parts—, bases de dades i programes informàtics, tant si són accessibles en línia —Internet o altres xarxes—, com si estan en un suport informàtic tangible (disquet, cinta magnètica, cd-rom, etc.)


Responsable principal. Títol [tipus de suport]. Responsable(s) secundari(s)*. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, data d'actualització/revisió. Descripció física*. (Col·lecció)*. Notes*. Disponibilitat i accés** [Data de consulta]**. Número normalitzat*.

Exemples:

Authority Control in the 21st Century (1996: Dublin, Ohio). Authority Control in the 21st Century [en línia]: an invitational conference: March 31-April 1, 1996. Dublin, Ohio: OCLC, 1996. <http://www.oclc.org/oclc/man/authconf/confhome.htm> [Consulta: 27 abr. 1997].

Biblioteca Nacional (Espanya). Ariadna [en línia]: catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional. [Madrid]: Biblioteca Nacional. <telnet://ariadna.bne.es>, login: 'bn'. [Consulta: 28 abr. 1997].

Hiperdiccionari català-castellà-anglès en disc compacte [cd-rom]. Ver. 1.0. [Barcelona]: Enciclopèdia Catalana, c1993. 1 cd-rom. (Diccionaris de l'Enciclopèdia).

Libray of Congress. History and development of the Library of Congress machine-assisted realization of the virtual electronic library [en línia]. [Washington, DC: Library of Congress], 15 June 1993. <gopher://lcmarvel.loc.gov:70/00/about/history> [Consulta: 5 maig 1997].

Micro CDS/ISIS [disquet]. Ver. 3.071. [Paris]: Unesco, c1995. 1 disquet; 9 cm. Programa informàtic.

Perry, Rovers. Anonymous FTP frequently asked questions (FAQ) list [en línia]. Ver. 3.1.4. 12 oct. 1996. <ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet-by-group/news.answers/ftp-list/faq> [Consulta: 6 maig 1997].

Red de Bibliotecas del CSIC. Cirbic [en línia]: catálogo colectivo informatizado de la Red de Bibliotecas del CSIC. [Madrid]: CSIC. <telnet://olivo.csic.es>, login: 'olivo'. També disponible a: <http://olivo.csic.es:4500/ALEPH> [Consulta: 6 maig 1997].

Refranero castellano [en línia]. Idea de Miguel Hernández Moreno, realizada por Víctor Rivas Santos. Granada: GeNeura, 31 jul. 1996. <http://kal-el.ugr.es/~victor/refranes2.htm> [Consulta: 26 abr. 1997].

Wollstonecraft, Mary. A vindication of the rights of women [en línia]: with strictures on political and moral subjects. [New York]: Columbia University, Bartleby Library, 1996. xvi, [17]-340 p. Transcripció i conversió al format HTML de l'ed.: Printed at Boston: by Peter Edes for Thomas and Andrews, 1792. <http://www.cc.columbia.edu/acis/bartleby/wollstonecraft/100.htm> [Consulta: 5 maig 1997].

WorldCat [en línia]. [Dublin, Ohio]: OCLC. Base de dades bibliogràfica disponible al distribuïdor OCLC First Search per la xarxa IPSS via IBERPAC. També disponible a: <http://www.ref.uk.oclc.org:2000> [Consulta: 6 maig 1997].[Tornar al sumari]1.b Parts de textos electrònics, bases de dades i programes informàtics
Aquest esquema s'aplica a parts de textos monogràfics electrònics, de bases de dades i de programes informàtics que no tenen una identitat separada del document que les conté, per exemple, capítols, seccions, fragments, entrades en directoris i bases de dades bibliogràfiques, etc.


Responsable principal (del document font o document principal). Títol [tipus de suport]. Responsable(s) secundari(s) (del document font)*. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, data d'actualització/revisió. "Designació del capítol o de la part, Títol de la part", numeració i/o localització de la part dins el document font*. Notes*. Disponibilitat i accés** [Data de consulta]**. Número normalitzat*.

Exemples:

DIBI [en línia]: directorio español de bibliotecas. [Madrid]: Biblioteca Nacional. "Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación Jordi Rubió i Balaguer". Biblioteca 080190486. <http://www.bne.es/cata.htm> [Consulta: 16 maig 1997].

Directorio de servicios de préstamo interbibliotecario de Rebiun [en línia]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 1996- . "Universidad Nacional de Educación a Distancia". <http://www.upf.es/bib/pinter/uned.htm> [Consulta: 6 maig 1997].

Gabriel [en línia]: gateway to Europe's national libraries. Conference of European National Libraries. "Online services of Europe's national libraries". <http://portico.bl.uk/gabriel/en/sources.html> [Consulta: 14 abr. 1997].

Wollstonecraft, Mary. A vindication of the rights of women [en línia]: with strictures on political and moral subjects. [New York]: Columbia University, Bartleby Library, 1996. "Chap. XII, On national education". Transcripció i conversió al format HTML de l'ed.: Printed at Boston: by Peter Edes for Thomas and Andrews, 1792. <http://www.cc.columbia.edu/acis/bartleby/wollstonecraft/12.htm> [Consulta: 5 maig 1997].[Tornar al sumari]1.c Contribucions en textos electrònics, bases de dades i programes informàtics
Es consideren contribucions aquelles parts de documents que tenen un contingut unitari i independent de les altres parts del document que les conté.


Responsable principal (de la contribució). "Títol (de la contribució)" [tipus de suport]. Element d'enllaç (En:) Responsable principal (del document font). Títol (del document font). Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, data d'actualització/revisió. Numeració i/o localització de la contribució dins el document font. Notes*. Disponibilitat i accés**. [Data de consulta]**. Número normalitzat*.


Exemples:

"Ainaud de Lasarte, Joan" [cd-rom]. En: Enciclopedia multimedia Planeta DeAgostini. [Barcelona]: Planeta DeAgostini, DL 1997. Vol. 1. ISBN 84- 395-6023-0.

Svenonius, Elaine. "References vs. added entries" [en línia]. En: Authority Control in the 21st Century (1996: Dublin, Ohio). Authority Control in the 21st Century: an invitational conference: March 31 - April 1, 1996. Dublin, Ohio: OCLC, 1996. <http://www.oclc.org/oclc/man/authconf/svenoniu.htm> [Consulta: 27 abr. 1997].[Tornar al sumari]2.a Publicacions seriades electròniques completes
Aquest esquema s'aplica a les publicacions electròniques que s'editen en parts successives que van designades numèricament i/o cronològicament i que estan pensades perquè es publiquin de manera indefinida, tant si són accessibles en línia —Internet o altres xarxes—, com si estan en un suport informàtic tangible (disquet, cinta magnètica, cd- rom, etc.).


Responsable principal. Títol [tipus de suport]. Edició. Designació dels números (data i/o núm.)*. Lloc de publicació: editor, data de publicació. Descripció física*. (Col·lecció)*. Notes*. Disponibilitat i accés**. [Data de consulta]**. Número normalitzat*.

Exemples:

Association for Library Collections & Technical Services. ALCTS network news [en línia]. Vol. 1, no. 01 (May 13, 1991)- . Chicago: Association for Library Collections & Technical Services, 1991- . Publicació seriada irregular. Subscripció gratuïta enviant el missatge "subscribe an2 [nombre apellido]" (sense les cometes ni els claudàtors) al servidor <listproc@ala.org>. Arxiu dels números publicats a <http://www.lib.ncsu.edu/stacks/a/ann/> [Consulta: 27 abr. 1997]. ISSN 1056-6694.

Avui [en línia]. [Barcelona: Premsa Catalana], c1995- . Publicació seriada diària. Adreça d'accés al número del dia de la consulta: <http://www.avui.com>. Arxiu dels números dels últims sis mesos a: <http://www.avui.com/avui/av_docs/hemerote.html> [Consulta: 5 maig 1997].

REBIUN [cd-rom]: Red de Bibliotecas Universitarias: catálogo colectivo. 1992, nº 1- . Barcelona: DOC6, 1992- . Publicació seriada irregular. ISSN 1132-6840.[Tornar al sumari]2.b Articles i altres contribucions en publicacions seriades electròniques
Aquest esquema s'aplica a articles i altres contribucions en publicacions seriades electròniques que tenen un contingut unitari i independent del contingut de les altres parts del document font.


Responsable principal (de la contribució). "Títol (de la contribució)" [tipus de suport]. Títol (de la publicació seriada). Edició. Localització de la part dins el document font. Notes*. Disponibilitat i accés** [Data de consulta]**. Número normalitzat*.

Exemples:

Cuerda, José Luis "Para abrir los ojos" [en línia]. El país digital. 9 mayo 1997, nº 371. <http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm#uno> [Consulta: 9 maig 1997].

Willet, Perry. "The Victorian Women Writers Project [en línia]: the library as a creator and publisher of electronic texts". The public-access computer systems review. Vol. 7, no. 6 (1996). <http://info.libuh.edu/pr/v7/n6/will7n6.htm> [Consulta: 27 abr. 1997].[Tornar al sumari]3.a Sistemes electrònics de butlletins de notícies, llistes de discussió i de missatgeria
En aquest esquema es contemplen els sistemes sencers de butlletins de notícies, de llistes de discussió i de missatges electrònics. No s'hi tracten els missatges electrònics que es publiquen en aquests sistemes.


Títol [tipus de suport]. Responsable(s) secundari(s)*. Lloc de publicació: editor, data de publicació. Notes*. Disponibilitat i accés**. [Data de consulta]**.

Exemples:

AUTOCAT [en línia]: library cataloging and authorities discussion group. Buffalo, N.Y., 1990- . Llista de discussió <AUTOCAT@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU> al servidor <LISTSERV@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU> [Consulta: 12 maig 1997].

[Discussing all aspects of libraries] [en línia]. Usenet newsgroup <news:soc.libraries.talk>. Arxiu dels missatges a: <http://www.dejanews.com/> [Consulta: 6 maig 1997].

IWETEL [en línia]. Moderadors: Pedro Hípola <phipola@ugr.es>, Tomàs Baiget <baiget@sarenet.es>. Information World en Español, 1993- . Llista de discussió <iwetel@listserv.rediris.es> al servidor <listserv@listserv.rediris.es>. Arxiu dels missatges publicats des d'abril de 1997 a: <http://chico.rediris.es/archives/iwetel.html> [Consulta: 5 maig 1997].[Tornar al sumari]3.b Missatges electrònics
Aquest esquema s'aplica a missatges electrònics concrets que es distribueixen a través dels sistemes de l'apartat 3.a.


Responsable principal (del missatge). "Títol (del missatge)" [tipus de suport]. Element d'enllaç (En:) Títol (del sistema on es publica el missatge). Numeració i/o localització del missatge dins el sistema (data, número del missatge). Disponibilitat i accés** [Data de consulta]**.


A l'esquema anterior es recomana anotar, entre angles, l'adreça electrònica de l'emissor del missatge a continuació del seu nom.


Exemples:

Lawrence, David C. <newgroups-request@uunet.uu.net>. "How to create a new usenet newsgroup" [en línia]. En: [Calls for newsgroups & announcements of same]. 6 Dec. 1996, message id.: <news:nan.howto.961206@uunet.uu.net>. Usenet newsgroup <news:news.announce.newgroups> [Consulta: 13 des. 1996].

Sanz de las Heras, Jesús <jesus.heras@rediris.es>. "Nuevo IWETEL!" [en línia]. En: Iwetel. 14 abr. 1997. Llista de discussió <iwetel@listsev.rediris.es> al servidor <listserv@listserv.rediris.es>. Missatge arxivat a: <http://chico.rediris.es/archives/iwetel.html> [Consulta: 5 maig 1997].

Sibley, Brenda P. <bparris@hiwaay.net>. "Re: Library newsgroups" [en línia]. En: [Discussing all aspects of libraries]. 12 Apr. 1997, message id.: <news:01bc47b2$f42be740$5f9993d0@bparris.HiWAAY.net>. Usenet newsgroup <news:soc.libraries.talk>. Missatge arxivat a: <http://www.dejanews.com/> [Consulta: 6 maig 1997].

Templeton, Brad <brad@clari.net>. "Copyright myths FAQ: 10 big myths about copyright explained" [en línia]. En: [Calls for newsgroups & announcements of same]. 12 May 1997, message id.: <news:EA268K.FM9@deshaw.com>. Usenet newsgroup <news:news.announce.newgroups>. FAQ també disponible a: <http://www.clari.net/brad/copymyths.html> [Consulta: 16 maig 1997].En el cas de comunicacions personals no s'han d'anotar les adreces electròniques de l'emissor i del receptor —si no és que es tracti d'un missatge públic o que l'emissor sigui una entitat—, i només són necessaris els elements següents per identificar el missatge:


Responsable principal (del missatge). "Títol (del missatge)" [tipus de suport]. Data del missatge. Nota amb el tipus de missatge (pot incloure el receptor).

Exemples:

SCS FAQ Editor <scs-faq@man.ac.uk>. "Bienvenido a soc.culture.spain!" [en línia]. 7 feb. 1997. Missatge electrònic enviat als lectors de <news:soc.culture.spain> la primera vegada que publiquen un missatge.[Tornar al sumari]Comentaris als elements de les referències bibliogràfiques de recursos electrònics

En aquesta secció es comenten breument els elements de la referència quan són pertinents a aspectes concrets dels recursos electrònics. Només a tall de resum s'anoten alguns principis bàsics generals3.

Fonts d'informació: La font principal d'informació per obtenir les dades bibliogràfiques que s'anoten a la referència és el document mateix i, especialment, la pantalla inicial quan es visualitza el recurs. Si a la pantalla inicial d'un recurs web no hi figura cap títol, s'anota el títol que figura al head (capçalera) del document en format HTML. Quan en el document no figuren les dades necessàries per identificar-lo, es poden consultar fonts pròximes —per exemple, un fitxer "readme.txt" que descrigui el contingut d'un directori de fitxers accessibles per ftp, la descripció que s'inclou en una pàgina web que fa un enllaç amb el document descrit, o el suport físic, la documentació o l'embolcall d'un cd-rom, disquet, etc. Quan la informació bibliogràfica no consta en el recurs o en el material que l'acompanya, s'anota entre claudàtors.

Llengua de la referència: Tots els elements textuals de la referència van en la llengua del document, llevat del tipus de suport, la descripció física, les notes i el text que en ocasions acompanya l'element "disponibilitat i accés".

Majúscules i minúscules: Pel que fa a l'ús de majúscules i minúscules es respecta el criteri de la llengua en la qual s'anota la informació bibliogràfica. Per exemple, en espanyol i en català només s'escriuen amb majúscula els noms propis de persones i entitats i els noms de lloc; en anglès també van amb majúscula els mesos de l'any i els derivats de noms geogràfics; en alemany s'escriuen amb majúscula tots els substantius.

Responsable principal: Es considera responsable principal d'un recurs electrònic la persona o les persones autores del seu contingut intel·lectual o artístic. Les entitats també poden considerar-se responsables principals quan el contingut del recurs tracta de la seva activitat col·lectiva o n'expressa el pensament, o quan els recursos són de naturalesa administrativa (memòries, directoris, catàlegs). En els missatges electrònics, ja siguin públics —llistes de discussió, butlletins de notícies, etc.— o privats, el responsable principal és l'emissor del missatge; si es tracta d'un missatge públic, es pot anotar l'adreça electrònica de l'emissor entre angles (< >) a continuació del seu nom. Quan no hi ha un responsable principal, o quan el recurs inclou documents de procedència diversa, el primer element de la referència és el títol.

Títol: El títol dóna nom al recurs electrònic; s'ha d'obtenir de la pantalla inicial. En el seu defecte, o quan el títol de la pantalla inicial és poc significatiu, el títol s'obté del suport físic, de la documentació escrita o de l'embolcall. En els recursos web, quan a la pantalla inicial no hi ha un títol significatiu destacat, s'anota el títol que figura a la capçalera del recurs en format html; aquest títol de la capçalera també es pot donar en nota quan és diferent del títol destacat a la pantalla inicial i es considera significatiu. En els missatges electrònics es pren com a títol el text de la línia "Subject" del missatge. Quan el recurs no té títol s'anota entre claudàtors un títol breu i descriptiu del seu contingut. A l'element títol s'hi pot incloure un subtítol precedit de dos punts.

Tipus de suport: Aquest element, obligatori a l'esborrany de la norma ISO 690-2, encara està poc definit. Hi ha autors de manuals d'estil que no l'empren; altres, en canvi, defineixen llistes amb designacions molt específiques4. ISO recomana quatre designacions generals (online, cd-rom, magnetic tape, disk), que equivaldrien a les següents designacions en català:

[en línia]
[cd-rom]
[cinta magnètica]
[disc]
[disquet]


ISO també permet concretar aquestes designacions amb el tipus de material en el termes següents:

[text en cd-rom]
[base de dades en línia]
[publicació seriada en línia]
[programa informàtic en disquet]
[base de dades en cinta magnètica]
etc.


En els exemples d'aquesta proposta s'han emprat les designacions generals. També s'ha optat per donar sempre aquest element a continuació de primer títol anotat a la referència i abans del subtítol, quan aquest element hi és present. En el cas de les contribucions en textos electrònics i dels articles de revistes, l'esborrany de la norma ISO 690- 2 l'anota a continuació del títol del document font.

Edició: Aquest element conté informació que fa referència a una nova edició, una edició revisada o actualitzada, o a una nova versió del recurs electrònic. Les paraules edició, revisió, versió, etc., poden abreujar-se (ed., rev., ver.).

Designació dels números (publicacions seriades): Aquest element consisteix en la designació numèrica i/o cronològica del primer número de la publicació seriada. Quan la revista deixa de publicar-se s'anota la designació de l'últim número.

Lloc d'edició i editor: Aquests elements comprenen la localitat on es publica i/o distribueix el recurs i el nom de l'editor i/o distribuïdor. Fan referència al contingut del document i no al software emprat per recuperar-lo o visualitzar-lo. En els recursos publicats a Internet o a altres xarxes és sovint difícil deduir les dades de publicació; quan no són evidents, no s'anoten a la referència ni se n'assenyala l'absència.

Si el recurs citat és un text electrònic que reprodueix exactament una edició impresa, les dades de publicació —lloc, editor, data de publicació— són les de la reproducció electrònica; les dades de publicació de l'edició original es donen en nota.

Data de publicació i/o d'actualització: Sempre que sigui possible s'anota la data de publicació tal i com figura en el recurs (per exemple, 1992 o 19 Jan. 1994). Si se sap la data de publicació i el recurs s'actualitza amb freqüència, la data de publicació es pot deixar oberta (per exemple, 1995- ), si no es dóna el cas que se citi una versió concreta del recurs. En aquest darrer cas, es poden citar les dues dates; la d'actualització anirà precedida del terme "actualització" o similar (per exemple, 1995, actualització 15 gen. 1997). Si l'única data que consta en el recurs és la de la darrera revisió/actualització s'anota aquesta data en lloc de la de publicació (per exemple, 25 abr. 1996). En el cas dels recursos en línia, si no consta la data de publicació ni la d'actualització, s'anota únicament la data de consulta a continuació de l'URL.

Parts components i contribucions: En les referències a una part d'un text electrònic, les dades concretes de la part (la seva designació i el títol, la numeració i localització de la part dins el document font, van a continuació de les dades bibliogràfiques del document font i abans que les notes.

En el cas de referències a contribucions independents en textos i publicacions seriades electròniques, les dades de la contribució (responsable, títol) són els elements inicials de la referència i han d'estar diferenciats tipogràficament del document font. En les contribucions en textos electrònics, les dades del document font van precedides de "En:". La numeració i localització de la contribució dins el document font s'anota després de les dades bibliogràfiques d'aquest darrer.

La numeració de la part o contribució dins el document font s'ha d'anotar quan sigui fixa i constant. Anirà precedida d'una frase introductòria del tipus: "Núm. de reg.", "Accession no.", "Item no.". Per localitzar la part o contribució dins el document font, s'anoten les pàgines inclusives o, si no n'hi ha, la designació numèrica de les pantalles, els paràgrafs, o les línies si van numerades de manera fixa (per exemple, p. 15-21, línies 225-324); si no és possible localitzar la part o contribució per algun d'aquests mètodes, es pot anotar qualsevol designació que enumeri una secció, taula, o parts del text i que serveixi per a aquesta finalitat. Si en el recurs no hi ha cap sistema que serveixi per localitzar la part o contribució, s'anota entre claudàtors el nombre o el nombre aproximat de pantalles, línies, etc. (per exemple, [ca. 15 pantalles], [54 línies]). Quan s'hagi de fer referència a una idea expressada en un text electrònic o a un fragment citat textualment, s'empraran aquestes mateixes directrius.

Notes: Les notes són opcionals. Es recomana anotar les dades següents: la periodicitat de les publicacions en sèrie electròniques; les dades de publicació de l'edició impresa reproduïda en un text electrònic; el tipus de material quan no es tracta d'un text electrònic i no es pot deduir de la informació bibliogràfica anotada (per exemple, base de dades, programa informàtic).

Disponibilitat i accés dels documents en línia: Aquest element té la funció d'identificar i localitzar el recurs citat. L'esborrany de la norma ISO 690-2 recomana anotar la xarxa on es troba el recurs abans de la seva localització concreta; tanmateix, a efectes pràctics, es recomana no especificar la xarxa per als recursos publicats a Internet i anotar-la només en els altres casos (Infovía, red IPSS, etc.), per exemple:

<http://www.telefonica.es>. També disponible a Infovía: <http://telefonica.inf>.La localització es pot limitar, en la majoria dels casos, a l'URL del recurs. La fórmula normalitzada que recomana ISO consisteix a anotar l'adreça electrònica completa entre angles, precedida de les sigles URL —per exemple, <URL:gopher://marvel.loc.gov:70/00/.listarch/usmarc/dp86.doc>. Tanmateix, molts dels textos sobre citació de recursos electrònics suprimeixen les sigles URL de l'adreça d'accés, ja que és redundant i, a més, podria confondre l'usuari. En els exemples hem suprimit aquestes sigles i hem anotat directament l'URL entre angles: <http://purl.oclc.org/>.

S'han de respectar les majúscules i les minúscules que figuren en els URL (ja que algunes adreces hi són sensibles). També s'han de respectar els signes no alfabètics o no numèrics. Si s'ha de partir alguna adreça, es recomana fer-ho després d'una barra inclinada; mai no s'empra el guionet per assenyalar-ne la divisió.

Quan hi ha exemplars del mateix recurs en localitzacions diferents i/o en formats diferents, després de la localització de l'exemplar consultat es pot anotar la localització dels altres precedida de la frase "També disponible a:" o "També disponible en format [nom del format] a:", per exemple,

<http://info.lib.uh.edu/pr/v7/n6/will7n6.htm>. També disponible en format ASCII a: <http://info.lib.uh.edu/pr/v7/n6/willet7n6>.Quan se citen sistemes electrònics de butlletins de notícies i llistes de discussió, s'hi inclouen dues localitzacions: l'adreça electrònica on s'envien i publiquen els missatges i la del servidor de la llista on s'envien les subscripcions i altres instruccions normalitzades. Si els missatges es guarden en un arxiu permanent, s'anota també aquesta adreça. Així mateix, quan se cita una revista electrònica es pot donar la informació necessària per efectuar-ne la subscripció, l'adreça on efectuar-la i la de l'arxiu on hi ha els números publicats, per exemple,

Subscripció gratuïta enviant el missatge "subscribe an2 [nom cognom]" (sense les cometes ni els claudàtors) al servidor <listproc@ala.org>. Arxiu dels números publicats a: <http://www.lib.ncsu.edu/stacks/a/ann/>.Quan se citen bases de dades en línia que per ser consultades requereixen l'ús de codis o de claus d'accés públics, s'anoten aquests codis a continuació de l'URL i precedits del terme "login:", "clau d'accés:" o similar, per exemple,

<telnet://upc.atenea.es>, clau d'accés: 'hello ccuc.bib'El model de Berners-Lee (1) proposa una alternativa més normalitzada —però poc estesa de moment— per anotar la clau d'accés integrada a l'URL, que segueix la fórmula següent: <protocol://login:password@servidor/path>, per exemple:


<telnet://aleph@olivo.csic.es>


Data de consulta dels documents en línia: El contingut dels recursos electrònics en línia es modifica, revisa o actualitza amb facilitat, i aquests sovint no tenen data de publicació, revisió o actualització; per això, l'única fórmula per fer referència a un contingut que potser ja no existeix és mitjançant la data en què s'ha efectuat la consulta. L'esborrany de la norma ISO 690-2 inclou aquesta data a continuació, o en lloc de la de publicació i/o revisió, actualització, etc. La majoria dels textos sobre el tema l'anoten a continuació de l'URL; preferim aquesta solució per evitar que en alguns casos s'acumulin distintes dates en un mateix punt de la referència. La data de consulta s'anota de forma abreujada, entre claudàtors i precedida de la paraula "Consulta:" o similar (per exemple, [Consulta: 25 jun. 1996]).

Número normalitzat: a l'esborrany d'ISO 690-2, el número normalitzat (ISBN o ISSN) és un element obligatori de la referència. Tanmateix, com que els manuals d'estil no anoten aquests números, s'ha optat per deixar aquest element com a opcional. A part de l'ISBN i l'ISSN també es poden anotar altres números alternatius que constin en el recurs, com números d'informes.

[Tornar al sumari]Notes


1 Si bé la bibliografia sobre el tema utilitza els termes "fonts electròniques" i "documents electrònics" per designar aquest tipus de materials, els autors d'aquest treball preferim el terme "recursos electrònics" perquè és així com es designen a l'esborrany de la segona edició de l'antiga ISBD(CF): international standard bibliographic description for computer files, que a partir de l'edició revisada es titularà: ISBD(ER): international standard bibliographic description for electronic resources. Aquest canvi terminològic reflecteix també modificacions en el contingut de la norma perquè pugui aplicar-se no sols a documents electrònics, sinó també a serveis electrònics. Vegeu Byrum (2).

2 Harnack i Kleppinger són els autors que tracten els problemes de les referències de recursos electrònics de manera més directa; són també els que donen les solucions que semblen més apropiades.

3 Per a una explicació més detallada dels principis generals que s'apliquen als elements bibliogràfics de la referència remetem el lector a l'article publicat a Item (5). La versió castellana d'aquest article sobre referències de recursos electrònics es publicarà la propera tardor a Information world en español.

4 Gibaldi (6), Harnack i Kleppinger (7) i Walker (13, 14) no inclouen aquest element en les seves referències; Crane (10), Patrias (11) i el manual de l'American Psychological Association (12) anoten designacions semblants a les recomanades per l'ISO. Land (9) recomana una llista ben llarga de designacions molt específiques.

[Tornar al sumari]Referències bibliogràfiques

(1) Berners-Lee, T.; Marinter, L.; McCahill, M. Uniform resource locators (URL). Dec. 1994. (Network Working Group RFC; 1738). <ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1738.txt> [Consulta: 15 març 1997].

(2) Byrum, John. "ISBD(ER) formerly ISBD(CF)", SCATNews: newsletter of the Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing. No. 7 (March 1997), p. 2-4.

(3) The Chicago manual of style. 14th ed. Chicago [etc.]: The University of Chicago Press, 1993.

(4) The Chicago manual of style FAQ [en línia]. Chicago: The University of Chicago Press, c1997. <http://www.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.html> [Consulta: 4 abr. 1997].

(5) Estivill, Assumpció; Urbano, Cristóbal. "Citacions i referències de fonts bibliogràfiques i no bibliogràfiques: proposta per a la revista 'Item'". Item. Núm. 15 (jul.-des. 1994), p. 4-59.

(6) Gibaldi, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 4th ed. New York: The Modern Language Association of America, 1995.

(7) Harnack, Andrew; Kleppinger, Gene. Beyond the MLA handbook [en línia]: documenting electronic sources on the Internet. 10 June 1996. <http://falcon.eku.edu/honors/beyond-mla/> [Consulta: 4 abr. 1997].

(8) International Standard Organization. Excerpts from ISO draft international standard 690-2 [en línia]. ISO, 1996. <http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/690-2e.htm> [Consulta: 13 març 1997].

(9) Land, T. Web extension to American Psychological Association style (WEAPAS) [en línia]. Rev. 1.4. <http://www.beadsland.com/weapas> [Consulta: 14 març 1997].

(10) Li, Xia; Crane, Nancy B. Electronic sources: APA style citation [en línia]. 24 febr. 1997. <http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/apa.htm> [Consulta: 24 abr. 1997].

(11) Patrias, Karen. National Library of Medicine recommended formats for bibliographic citations. Bethesda, Md.: National Library of Medicine, 1991.

(12) Publication manual of the American Psychological Association. 4th ed. Washington, DC: APA, c1994.

(13) Walker, Janice R. APA-style citations of electronic sources [en línia]. Ver. 1.0. Tampa, Fla.: University of South Florida, 1996. <http://www.cas.usf.edu/english/walker/apa.html> [Consulta: 12 març 1997].

(14) Walker, Janice R. MLA-style citations of electronic sources [en línia]. Endorsed by the Alliance for Computers & Writing. Ver. 1.1. Tampa, Fla.: University of South Florida, 1996. <http://www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html> [Consulta: 12 març 1997].

[Tornar al sumari]
Com citar recursos electrònics

per Assumpció Estivill (estivill@ub.es) i Cristóbal Urbano (urbano@fbd.ub.es)

Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació

24 de juliol de 1997. Versió 1.0

Traducció de l'article encarregat per la revista Information World en Español,
publicat en el número de setembre de 1997.

Versión en castellano: Cómo citar recursos electrónicos