Un passeig per l’edició digital

José Antonio Cordón García
Catedràtic de Bibliografia. Universidad de Salamanca


Anatomía de la edición: el blog de ADR.  [Madrid; Lima]: Anatomía de Red, 2009-  . <http://anatomiadelaedicion.com/>.  [Consulta: 30/09/2016].


Un dels fenòmens més interessants que s’han produït en el món editorial, arran del desenvolupament de les xarxes socials i les tecnologies de la informació, ha estat l’aparició de nombroses pàgines personals i blogs dedicats al món del llibre. Desenvolupades per professionals de l’edició, per amants de la lectura, escriptors, crítics o especialistes de diferent signe, societats comercials o científiques, grups d’investigació, etc., avui dia comptem amb un elenc de pàgines de diferent factura i interès, però que, en el seu conjunt, responen a un ampli ventall d’aspectes relatius a les diferents baules de la cadena del llibre, tant tradicional com digital. Es tracta, a més, de llocs on la reflexió s’uneix a la crítica, a l’anunci de novetats i, sobretot, on es pot fer un seguiment completament actualitzat de les principals circumstàncies que es van produint al sector. Pàgines orientades a debatre la comercialització dels llibres, el disseny, la compaginació o els problemes de caràcter ortotipogràfic o lingüístic que els afecten, els models de negoci sorgits en l’entorn digital, les polítiques editorials, els moviments empresarials, els dispositius, aplicacions i gadgets vinculats amb la lectoescriptura, etc. Un conjunt de propostes que constitueixen un termòmetre permanent d’una activitat que durant anys ha restat opaca al públic en general, i que s’han erigit en llocs de reflexió i debat permanent sobre un sector immers en una dinàmica de transformació accelerada, on els processos de migració digital són cada cop més potents.

A Espanya, són diverses les pàgines que podrien comentar-se com a referents d’aquesta interessant exegesi dels processos editorials. Actualidad Editorial, Antinomias libro, Dosdoce, Los futuros del libro, Lectura Lab, Libros y bitios, Mariana Eguarás, Todo eReaders, Verba volant scripta manent, el blog de Bernat Ruiz, etc., tots ells molt vàlids per a qualsevol persona interessada a conèixer els topants del món del llibre i, sobretot, els canvis que estan experimentant els seus diferents actors.

Un dels blogs pioners, que és ja un referent per als estudiosos del sector, és el que desenvolupen Alberto Vicente i Silvano Gozzer: Anatomía de la edición. Creat ben aviat, el 2009, quan l’edició digital s’estava convertint en una realitat consistent, necessitada d’anàlisis i claus interpretatives per a aquells que començaven a aproximar-s’hi, Anatomía de la edición va aparèixer com una mena de far que va començar a fer llum sobre molts dels interrogants que sorgien al voltant de fenòmens innovadors i, molts d’ells, desconeguts, sobretot quant a les repercussions que poguessin tenir sobre el sector. Les seves infografies sobre l’evolució de l’edició digital, els seus estudis sobre l’ús d’eines de caràcter social en el sector editorial, les seves anàlisis sobre els preus dels llibres electrònics, etc. van anar creant un cos de continguts molt interessant per anar recorrent el laberint incert en el qual s’anaven endinsant els professionals del llibre. Amb el pas del temps el blog va anar incrementant les seves funcionalitats, afegint seccions i prestacions, combinant la pedagogia, amb la informació, amb la tecnologia, i amb la documentació. I ha derivat en el que avui dia podem considerar com una combinació de blog i portal de serveis oferts per l’empresa que sustenta els treballs d’Alberto Vicente i Silvano Gozzer, Anatomía de red, ubicada a Espanya i al Perú. I aquest és un dels aspectes més interessants d’aquest lloc, ja que està mantingut per dues persones que coneixen en profunditat el món editorial, que hi treballen, sobretot en el seu vessant digital, i ofereixen tant productes com formació (desenvolupen, en col·laboració amb la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, l’Escuela de Edición a Madrid, a la Casa del Lector) i desenvolupen, per tant, reflexions que parteixen de la praxi, del coneixement directe, en les quals la prospecció revesteix un ancoratge en la realitat.

Precisament, una de les seves propostes més interessants va ser la creació del Laboratorio de ideas sobre el libro, gràcies al qual disposem d’un seguit d’estudis sobre el sector que van des de les dades globals del seu funcionament a l’estudi de la normativa sobre el llibre o els usuaris.

Les diferents seccions del blog (Eventos, Estrategia editorial, Edición digital, Infografías, Informes, Proyectos destacados, Traducciones) constitueixen un recurs imprescindible per a tots aquells que vulguin mantenir-se al dia sobre els principals fenòmens que afecten el món editorial, amb elaboracions gràfiques (secció d’infografies) summament atractives i innovadores (com el mapa astral de les editorials), amb traduccions d’articles emblemàtics del nou paradigma digital (com l’assaig de Craig Mod, Libros y edición posartefacto) i, en suma, amb una sèrie d’informacions que constitueixen un diagnòstic precís i encertat d’una de les indústries culturals més suggeridores i obertes, sobretot en aquests moments de canvi.

Vers la transparència i l’obertura total de l'activitat científica

Jordi Ardanuy
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


Prem, E.; Sanz, F. S.; Lindorfer, M.; Lampert, D.; Irran, J. (2016). ODS. Open Digital Science. (SMART 2014/0007). Final Study Report. Vienna: Eutema. Disponible a: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=16018. [Consulta: 17/09/2016].


Sota la denominació d’Open Science (OS, ciència oberta) s’acostuma a identificar el conjunt de pràctiques de la ciència, la recerca i la innovació que se’n deriva que fan un ús intens de la tecnologia digital per tal de facilitar l’accés i la transparència quant als actors, al finançament, a les dades, als mètodes, als resultats, a les publicacions i a l’avaluació.

Ara per ara, les pràctiques de ciència oberta només són clarament evidents en la publicació en obert (Open Access). És per això que, amb la finalitat d’explorar l’emergència de pràctiques radicalment diferents, conèixer en què consisteixen i com estan canviant la relació entre la ciència i la societat, la Comissió Europea encarregà un estudi sobre la ciència oberta (OS) digital identificat com SMART 2014/0007 i del qual es publicà l’informe final el passat mes de maig. L'estudi identifica els protagonistes, analitza l'impacte de l'aparició de les noves pràctiques –tant per a la ciència específicament com per a la societat en general–, i ofereix suggeriments sobre la manera d'orientar i supervisar aquesta realitat. S’identifiquen indicadors quantitatius i qualitatius per avaluar el consum i l'impacte de l’OS i per orientar l’establiment d’un observatori permanent.

CRIS versus IR?

Remedios Melero
Científica Titular CSIC


Ribeiro, Ligia; Castro, Pablo de; Mennielli, Michele (2016). Final report: EUNIS – EUROCRIS joint survey on CRIS and IR. ERAI (Eunis Research and Analysis Initiative). 23 p. Disponible a: http://www.eunis.org/wp-content/uploads/2016/03/cris-report-ED.pdf. [Consulta: 19/09/16)


L’objectiu d’aquest informe conjunt entre EUNIS i euroCRIS fou el de recopilar, a través d’una enquesta en línia, la informació sobre les solucions tecnològiques als CRIS (Current Research Information Systems) i als repositoris institucionals a Europa, analitzar els seus vincles amb d’altres sistemes utilitzats a universitats i centres d’investigació, i la seva interoperabilitat amb d’altres sistemes externs. L’enquesta es llençà l’abril de 2015 i va estar oberta fins mitjan setembre del mateix any. Es va distribuir entre nombroses llistes de distribució internacionals i pròpies dels dos projectes. Es van obtenir 84 respostes procedents de 20 països. Idealment, hagués estat millor obtenir una resposta per institució, a més, només es van tenir en compte les provinents d’universitats i centres d’investigació europeus.

Un entorn en transformació per a les biblioteques universitàries

Llarina González Solar
Biblioteca da Universidade da Coruña


ACRL Research Planning and Review Committee (2015). Environmental Scan 2015. Chicago, IL: Association of College and Research Libraries. American Library Association. 32 p. Disponible a: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/wh... . [Consulta: 15/09/16].


Cada dos anys, l’ACRL Research Planning and Review Committee analitza, amb una mirada àmplia més que detallada, l’escenari de les biblioteques acadèmiques estatunidenques. Cada Environmental Scan completa i expandeix l’anàlisi als temes més destacats que una altra publicació del mateix comitè, Top trends in academic libraries, identifica l’any anterior.

L’Environmental Scan 2015 considera dos motors de canvi per a les biblioteques acadèmiques estatunidenques: l’ambient competitiu i la intervenció de les noves tecnologies en l’ensenyament superior. La creixent dificultat per a accedir a les fonts de finançament motiva una clara competitivitat, que als Estats Units es tradueix en nous criteris de repartiment econòmic, que busca mitigar la desigualtat social i potenciar la investigació a través del millor aprofitament de les dades.

El punt dolç de la vida pública

Eulàlia Espinàs
Secretària de la Fundació Biblioteca Social
Professora de la Facultat de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

American Library Association; Harwood Institute for Public Innovation [2015]. Communities have challenges: libraries can help: a step-by-step guide to “turning outward” to your community. [Chicago, IL: American Library Association]. Disponible a: http://www.ala.org/transforminglibraries/sites/ala.org.transforminglibra... [Consulta: 11/09/2016].


Que les comunitats canvien constantment és un fet. Altra cosa és la magnitud, la velocitat o l'orientació d'aquest canvi. I que les biblioteques tenen el deure d'acompanyar les comunitats a les que serveixen en aquest canvi constant és un repte admès per tot el col·lectiu professional (especialment el de les públiques, però no només). La dificultat rau en com fer-ho i, sobretot, en com fer-ho bé, o el millor possible.

Des de sempre, les biblioteques públiques han dut incorporada la funció social i des del seu àmbit poden fer múltiples accions, especialment en moments complexos com l'actual, amb una creixent necessitat social derivada de la crisi, i en la qual molts estudiosos preveuen que s’incrementarà tant en complexitat com en profunditat. Mostra d'això és que cada vegada són més les biblioteques del nostre entorn que emprenen projectes per pal·liar, en major o menor mesura, aquesta situació1.

Pàgines

Subscriure a blok de bid RSS