Grau de Comunivació Audiovisual

Competències

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

L'alumnat, en finalitzar el títol de Grau, haurà de demostrar que ha adquirit les competències transversals i específiques següents:

1. Competències transversals

 • Compromís ètic
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat creativa i emprenedora
 • Sostenibilitat
 • Capacitat comunicativa en llengües estrangeres i, en especial, en llengua anglesa
 • Habilitats de maneig de les tecnologies de la informació i la comunicació

2. Competències generals

 • Capacitat d’aplicar els coneixements al treball o vocació de manera professional, d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes dins de l’àmbit d’estudi
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l’àmbit d’estudi per emetre judicis que incloguin reflexió sobre temes socials, científics o ètics
 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant si és especialitzat com si és general
 • Capacitat de mostrar i aplicar les habilitats d’aprenentatge adquirides que els permetin emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia
 • Capacitat d’aplicar instruments i estratègies de promoció d’unitats, serveis i productes d’informació per a la captació de mercat

3. Competències específiques

 • Capacitat de comprendre i reflexionar sobre els fonaments bàsics de la comunicació audiovisual
 • Capacitat d’analitzar i interpretar el discurs audiovisual i la seva intenció comunicativa
 • Capacitat de produir textos científics i acadèmics propis de la comunicació audiovisual
 • Capacitat de desenvolupar la curiositat i la creativitat per aplicar-les en l’anàlisi i la creació de productes audiovisuals
 • Capacitat de comprendre la continua evolució de la comunicació audiovisual i adaptar-se als seus canvis
 • Capacitat d’analitzar els llenguatges i models audiovisuals, entenent els seus principis teòrics i sabent aplicar-los
 • Capacitat d’identificar, analitzar i aplicar mecanismes narratius de les produccions audiovisuals
 • Capacitat de comprendre la funcionalitat dels dispositius audiovisuals i multimèdia i saber utilitzar-los
 • Capacitat de planificar i gestionar recursos tècnics, econòmics i humans en relació a projectes audiovisuals i multimèdia
 • Capacitat de realitzar produccions audiovisuals i multimèdia
 • Capacitat de tenir una visió global del mercat audiovisual i proposar estratègies de difusió d’obres audiovisuals
 • Capacitat d’adaptar-se a diferents àmbits laborals dins del món de la comunicació audiovisual
 • Capacitat de gestionar el marc legal i deontològic de l’activitat professional
 • Capacitat d’aplicar els mètodes d’investigació a diferents àmbits de la comunicació audiovisual
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació