Imprimeix

Grau de Comunicació Audiovisual

Guia del TFG-CAV

Curs 2018-19

Crèdits: 6

Coordinador: Lydia Sánchez ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )

Equip de tutors: Està format per professorat permanent i associat, segons les disponibilitat dels departaments implicats.

Pla docent, horaris i espais de sessions presencials

Tipus de TFG

El treball de fi de grau (TFG) és la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant per la qual cosa es recomana que es cursi en la fase final dels estudis. Es regula d'acord amb la normativa de Facultat i la normativa de la UB.

Té una assignació de 6 crèdits i consisteix en la realització d’un treball individual o en grup, autònom, tutoritzat per un professor, i en la seva defensa davant d’un tribunal en sessió pública. L’alumne ha de triar un tipus de treball dins dels següents àmbits:

Procediment i calendari

L’estudiant ha d’elaborar un preprojecte per a presentar una proposta de tema de treball d’entre els tipus possibles. El preprojecte es penja al Campus virtual de l’assignatura. Fins que no es compleixi aquest tràmit, l’alumne no podrà disposar d’un tutor assignat.
L’assignació del tutor la realitza el coordinador segons els objectius, la metodologia i la temàtica, entre el professorat disponible.
El lliurament de la memòria, dossier i de la producció audiovisual es fa a través del Campus virtual, sense detriment que el tutor o coordinador pugui demanar una còpia impresa o digital dins del termini marcat pel calendari establert.
Un cop es coneix la quantitat d’alumnes que han superat l’etapa anterior, el coordinador nomena els tribunals de defensa entre el professorat disponible i/o professionals i acadèmics de reconegut prestigi dins de les temàtiques defensades.
L’avaluació del TFG es fa a través d’unes rúbriques o criteris d’avaluació disponibles al Campus virtual. Al Campus virtual també es troba documentació i directrius relacionades amb el funcionament de l’assignatura. L’alumne és responsable del lliurament del TFG en les seves fases, i en els terminis que s’estableixen en aquesta Guia.

 


1r semestre (fase preliminar)Sessió informativa sobre el TFG.

Objectius:

– Presentar l’assignatura

– Comentar el calendari i les tasques a realitzar

17 de setembre (11:30h-13h)

Data límit per a penjar al Campus el preprojecte

26 d'octubre

Reunió amb el tutor. Objectius:
Presentar cada alumne o grup el preprojecte de TFG
Aprendre dels projectes dels companys
Donar instruccions metodològiques

L’alumne ha de posar-se en contacte amb el seu tutor.

Durant aquest període, els alumnes realitzen els canvis adients en els preprojectes segons directrius del tutor.

Assistència obligatòria per a tots els alumnes.

Del 13 de novembre al 13 de desembre

Publicació al Campus de la llista d’alumnes amb la indicació d’acceptació o no del preprojecte.
15 de desembre
2n semestre  

4 tutories individuals o en grup obligatòries

Gener-juny

Revisió dels preprojectes no acceptats. Penjar al Campus la versió revisada.

26 de febrer

Publicació al Campus de la llista d’alumnes amb preprojectes revistats i acceptats.

27 de febrer

Lliurament al tutor de la 1a versió del dossier, la memòria i l’obra audiovisual/interactiva/guió (esborrany força definitiu).

12 d’abril

Cada tutor comunica al seu alumne i al coordinador de l’assignatura l’acceptació o no de l’esborrany del treball presentat.

12 de maig

Penjar al campus la versió definitiva del treball (dossier, memòria, obra audiovisual/interactiva/guió), incorporant les esmenes suggerides pel tutor.

12 de juny

Cada tutor comunica al seu alumne i al coordinador de l’assignatura l’acceptació o no de la versió definitiva del treball presentat.

El coordinador penja al campus la llista de treballs que es presentaran a la defensa i els que s'admeten a reavaluació.

17 de juny

Penjar al campus el resum executiu en anglès.

17 de juny

Reavaluació.

21 de juny

Defensa oral individual del TFG davant d’un tribunal.

Entre el 24-28 de juny

Reavaluació defensa oral..

1 de juliol

Els tutors lliuren l'informe als alumnes aprovats i en fan arribar una còpia al coordinador.

1a setmana de juliol

Penjar al campus la llista amb les qualificacions finals.

12 de juliol

Característiques formals

Les característiques formals de la memòria, dossier i obra, s’especifiquen en el Campus virtual de l’assignatura, i pot variar per a cada tipus de TFG.

En general, la memòria individual segueix l’estructura següent:

Lletra: Times New Roman 12 o Arial 11, 1’5 interlineat.

Idioma: la memòria pot redactar-se en les llengües oficials de Catalunya o en anglès (el resum executiu ha de ser en anglès).

 

Composició de tribunals de defensa

El coordinador nomenarà els membres del tribunal, que estarà format per dos professors i/o professionals del món audiovisual.

SEO by Artio