Grau d'Informació i Documentació

Competències

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

L'alumnat, en finalitzar el títol de Grau, haurà de demostrar que ha adquirit les competències transversals i específiques següents:

1. Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions)
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat d'ús i gestió de la informació personal

2.   Competències específiques  

 • Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre la naturalesa del coneixement, de la informació i dels documents, de les diverses maneres de produir-se i del cicle de gestió, les fonts principals d'informació en qualsevol suport i els instruments de representació de la informació i el coneixement.
 • Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre l'evolució històrica i socioeconòmica de la transmissió i difusió del coneixement, els fenòmens socials vinculats a l'impacte de la informació en la societat, i la realitat nacional i internacional en matèria de polítiques i serveis d'informació, dels mitjans de comunicació i la indústria editorial.
 • Capacitat d’adquirir, comprendre i  actualitzar els coneixements bàsics interdisciplinaris aplicats al coneixement, la informació i la documentació.
 • Capacitat d'adquirir, comprendre i actualitzar els coneixements bàsics interdisciplinaris aplicats al coneixement, la informació i la documentació.
 • Capacitat d'adquirir, de comprendre i d'actualitzar coneixements sobre les característiques i el funcionament dels sistemes i les xarxes informàtiques que s'empren en les unitats i els serveis d'informació.
 • Capacitat d’aplicar les tècniques de planificació per controlar i optimizar de forma permanent els recursos de l’organització o servei i el seu ús, i de gestió de projectes per portar a terme un projecte tècnic fent la previsió i control dels costos, del temps i dels recursos humans invertits.
 • Capacitat d’analitzar l’entorn de les unitats i serveis d’informació i les necessitats dels usuaris, i habilitats en l’obtenció i interpretació de dades sobre els processos de generació, transferència i ús de la informació.
 • Capacitat d’elaborar i aplicar criteris i tècniques de captura, selecció, adquisició, preservació, conservació i eliminació de documents que permetin constituir fons i/o col·leccions de documents de diferents suports i naturalesa.
 • Capacitat de definir criteris i aplicar les tècniques, les normatives i altres instruments utilitzats en l’estructuració, descripció i representació de fons de arxius i col·leccions de documents, i facilitar l’explotació de la informació emmagatzemada mitjançant el subministre de productes i serveis documentals.
 • Capacitat d’analitzar i interpretar les demandes i expectatives dels usuaris i clients, actuals i potencials, i resoldre-les; orientar-los i proporcionar-los formació i materials d’ajuda en l’ús i explotació de fonts, recursos i sistemes d’informació. 
 • Capacitat d’identificar i avaluar fonts i recursos d’informació, i habilitats de cerca i recuperació de la informació que permetin obtenir el rendiment òptim de tot tipus de fonts en la satisfacció de demandes d’informació i resolució de problemes. 
 • Capacitat d’utilitzar i aplicar eines informàtiques per a la implantació, desenvolupament i explotació de sistemes d’informació, i la transformació de formats digitals. 
 • Capacitat d’identificar els punts forts i febles d’una organització, d’un producte o d’un servei, establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per a la millora de la qualitat.
 • Capacitat d’aplicar instruments i estratègies de promoció d’unitats, serveis i productes d’informació per a la captació de mercat.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació