Grau d'Informació i Documentació

Grau d'Informació i Documentació: opció semipresencial

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Grau d'Informació i Documentació: opció semipresencial
Plans docents de les assignatures
Calendari de sessions presencials
Totes les pàgines

Presentació

El curs 2011-2012 s’inicià una prova pilot d’introducció de la docència en format semipresencial al grau d’Informació i Documentació.

Amb la modalitat semipresencial es pretén aprofitar tots els avantatges del contacte presencial entre alumnat i professorat, alhora que facilitar el seguiment dels estudis a les persones que no disposen de temps en l'horari habitual de les classes, o bé que viuen lluny de Barcelona i no poden desplaçar-s'hi diàriament per assistir a classe.

Aquest tipus de docència resulta més flexible, en permetre l’establiment d’un ritme propi en el procés d’aprenentatge per part de l’alumnat, però implica, al mateix temps, una important responsabilitat de l’estudiant en aquest procés.

La implantació de la modalitat semipresencial es va preveure curs a curs i de forma experimental. Per això, el curs 2011-2012 es van oferir en modalitat semipresencial exclusivament les assignatures de primer curs i el 2012-2013 les de primer i segon curs.

Acabada la prova pilot, el curs 2013-2014, el format semipresencial del grau d'Informació i Documentació queda definitivament integrat en l'oferta docent de la Facultat.

El curs 2017-18:

 • S’ofereixen en aquesta modalitat totes les assignatures de primer, segon, tercer i quart curs.

 • Hi poden accedir els perfils d’alumnes següents:

  • Alumnes de nou accés

  • Alumnes diplomats en Biblioteconomia i Documentació

  • Alumnes que s’adaptin al grau des de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació

  • Alumnes que estan cursant el grau en modalitat presencial i volen matricular-se d'algunes assignatures en format semipresencial

 • S’ofereixen 20 places de nou accés

Campus virtual

La Universitat de Barcelona ja compta amb un Campus Virtual que es fa sevir habitualment com a suport a la docència presencial. Amb l’opció semipresencial, s’utilitzarà el Campus Virtual de forma encara més activa, ja que aquesta eina permet dissenyar, realitzar i avaluar una gran varietat activitats d’aprenentatge, com també facilita una comunicació àgil entre alumnat i professorat, ja sigui en temps real o en diferit.

Un cop matriculat, l’alumnat tindrà accés a l’espai virtual de cada assignatura i també a un espai comú de tot el grup d’estudiants i professors implicats en la prova pilot. En cadascun d’aquests espais del Campus Virtual es podran compartir informacions, opinions i dubtes entre alumnat i professorat.

A l’espai del Campus Virtual de cada assignatura hi trobareu tot el material de treball que el professorat consideri adequat i necessari per a l’assoliment de coneixements i competències de l’assignatura, com també material de tipus informatiu i eines de comunicació amb els companys i amb els professors, que estaran presents a totes les assignatures.

Alguns dels elements que es poden trobar a totes les assignatures al Campus Virtual són: dades de contacte del professorat; pla docent de l’assignatura; fòrum general de comunicació de l’assignatura; calendari del conjunt de sessions presencials, amb dates de lliurament d’exercicis i d’avaluació final; guia de treball de cada unitat; lectures i material de treball de cada unitat; activitats a realitzar de cada unitat; cronograma orientatiu de treball de cada unitat; fòrums de dubtes de cada unitat, entre d’altres.

Tot el material docent segueix unes pautes de qualitat establertes prèviament pels grups de treball de la Facultat.

Activitat presencial

a) Sessions periòdiques

 • Les sessions presencials de les assignatures de primer curs tindran lloc els divendres a la tarda

 • Les sessions presencials de les assignatures de segon curs tindran lloc els dimarts a la tarda

 • Les sessions presencials de les assignatures de tercer curs tindran lloc els dijous a la tarda

 • Les sessions presencials de les assignatures de quart curs tindran lloc els dilluns a la tarda.

Aquestes sessions es dedicaran a activitats diverses, en funció del tipus d’assignatura: presentació i/o tancament de temes, correcció de pràctiques, pràctiques amb ordinadors, activitats de treball en grup, visites a centres, conferències, proves d’avaluació, etc.

La informació particular sobre calendaris i horaris de sessions de cada assignatura estarà disponible al seu espai del Campus Virtual i es faran públics al web abans de l’inici del període de matriculació, tan bon punt estiguin aprovades en els òrgans de govern corresponents.

b) Tutories de seguiment

A més d’assistir a les sessions presencials establertes, els alumnes tindran l’obligació d’assistir a un mínim d’hores de tutories obligatòries de seguiment amb el professorat de cada assignatura durant el semestre. Cada assignatura informarà de les dates i horaris en què l’alumnat podrà realitzar aquestes tutories obligatòries.

A banda de les tutories de seguiment obligatòries i les tutories acadèmiques que es duguin a terme durant el curs amb el professorat de cada assignatura, en el marc del Pla d’Acció Tutorial (PAT) del grau d’Informació i Documentació, l’alumnat tindrà assignat un tutor durant tots els estudis. El tutor del PAT és la persona que informa, orienta i resol a l’alumnat tots els dubtes no relacionats amb el contingut de cap assignatura. El tutor pot convocar l’alumnat a tutories de grup per parlar de temes determinats, alhora que estarà disponible per atendre peticions de realització de tutories individuals que els estudiants necessitin.

c) Avaluació continuada

Finalment, els estudiants tenen també l’obligació d’assistir a les proves presencials d’avaluació final en el període establert.

A la Universitat de Barcelona l’avaluació és, per defecte, continuada, de manera que l’estudiant ha de realitzar exercicis i activitats de forma contínua durant tot el semestre (o tot el curs en el cas d’assignatures anuals). A l’espai del Campus Virtual de cada assignatura hi haurà disponible tota la informació sobre les activitats que cal anar realitzant, com també el material necessari per dur-les a terme. Algunes de les activitats caldrà lliurar-les en una data i forma determinada, i els correspondrà un tant per cent de la nota final de l’assignatura. D’altres seran necessàries per assentar millor coneixements i competències, per debatre o treballar qüestions concretes a les sessions presencials, o bé com a entrenament per realitzar amb més facilitat les activitats d’avaluació. És important que l’alumnat assumeixi la seva responsabilitat en els estudis i es comprometi a participar de forma activa en el seu procés d’aprenentatge, mirant de dur a terme totes les activitats dissenyades pel professorat per tal de procurar-li un millor resultat en el procés.

Per tal d’acreditar els coneixements i competències assolits al llarg del semestre, cada assignatura dissenya unes sessions finals presencials d’avaluació en el període establert per a l’avaluació final. Aquestes sessions poden consistir en exàmens o exercicis escrits, presentacions orals, entrevistes amb el professor, etc. Poden ser individuals, per grups o de tot el grup classe. Cada assignatura facilitarà la informació sobre la seva avaluació final: activitats concretes, dates i horaris, tant per cent de puntuació respecte al total de la nota de l’assignatura.

Per a més informació, contacteu amb el cap d’estudis del grau: Aurora Vall.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació