Atenció i serveis a l'estudiant

Instal·lacions i recursos - Normativa d'utilització de les aules d'informàtica

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Instal·lacions i recursos
Aules d'informàtica
Normativa d'utilització de les aules d'informàtica
Preguntes més freqüents de les aules d'informàtica
Sala d'estudis i Sala d'alumnes
Biblioteca
Copisteria
Connexió Wifi
Punt d'intercanvi de llibres
Totes les pàgines

Normativa d'utilització de les aules d'informàtica

El laboratori d'informàtica de la Facultat està format pel conjunt de serveis i recursos informàtics dedicats a la docència i la recerca en aquest centre. En formen part les aules d'informàtica i la zona de control.

Un professor s'encarrega de la coordinació del laboratori, i un equip de monitors realitzen les diverses tasques del dia a dia.

Per al bon funcionament de les aules i dels recursos didàctics disponibles, la Junta de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, a la reunió del dia 28 d'octubre de 1998 va aprovar la normativa següent d'ordre intern. Aquesta normativa és un marc general d'actuació per a facilitar la bona gestió dels recursos disponibles; l'equip del laboratori, tanmateix, mantindrà una actitud flexible per donar el millor servei.

El laboratori és obert de 9,30  a 19,30 hores hores. L'objectiu primordial del laboratori és la docència, per això, l'accés als usuaris individuals és limitat per l'ús que se'n faci des de les assignatures del pla d'estudis. Per tenir accés al laboratori cal identificar-se com a usuari i ser alumne o professor de la Facultat.

Els alumnes poden usar el laboratori dins de l'horari de funcionament establert i quan no hi ha classe. Segons les necessitats de docència es donarà accés lliure a les diferents aules.

Els professors que necessitin el laboratori de manera continuada per impartir les seves classes poden fer una reserva general per a tot el semestre. Els caps d'estudis coordinaran i confirmaran aquestes reserves generals. En cas de necessitar les aules de manera puntual caldrà avisar amb quinze dies d'anticipació a la secretaria de la Facultat.

En cas de necessitar la instal·lació d'un programa docent a la xarxa o un programari de consulta d'un CD-ROM, els professors han d'avisar al coordinador del laboratori, mitjançant el fòrum de la intranet establert a tal propòsit, quinze dies abans, tot i que es recomana que la petició de programes es faci per semestres i, per tant, abans que comencin les classes.

L'ús de programes al laboratori queda restringit als que hi ha disponibles. Així doncs, a banda de l'ús que se'n pugui fer dins de cada assignatura, el laboratori ha de servir, sobretot, per fer pràctiques individuals o per elaborar treballs amb els programes disponibles. S'exclou l'ús de programes que no estiguin al laboratori.

La consulta i l'ús del material dipositat al laboratori s'han de sol·licitar als monitors, els quals donaran les instruccions per accedir-hi i proporcionaran la documentació demanada.

La utilització dels paquets de programes comercials que hi ha al laboratori està sotmesa als imperatius dels drets de propietat intel·lectual; així doncs, en cap cas no es poden fer còpies d'aquest material.

Els usuaris que vulguin entrar dades personals en els programes instal·lats en els ordinadors del laboratori ho han de fer en disquets seus o a la unitat D. Periòdicament es revisaran els discs durs i se n'eliminaran les dades no pertinents. Per tant, no es garanteix el manteniment dels fitxers personals.

Els usuaris de les aules no poden establir canvis en la configuració dels ordinadors ni instal·lar programaris. Tota persona que infringeixi alguna d'aquestes normes rebrà un primer avís, i si hi reincideix, se li prohibirà l'entrada a les aules durant un mes.

Es prendran mesures per assegurar la no propagació de virus informàtics que puguin malmetre l'ús de l'equipament i dels programes del laboratori.

Es dóna per entès que al laboratori no es fa formació d'usuaris. Els monitors encarregats ajuden l'usuari només en qüestions de tipus tècnic.

No es pot fer un ús incorrecte i abusiu de l'accés a Internet. No és permès participar en tertúlies ("xats") ni navegar per Internet amb finalitats exclusivament lúdiques.

Cal observar un comportament correcte: no és permès beure, menjar ni fumar dins les aules. Cal mantenir un ambient agradable de treball i, per tant, s'ha de guardar silenci.

En acabar de treballar, caldrà que els alumnes surtin de la xarxa i deixin els equips apagats (CPU i pantalles).

Qualsevol anomalia detectada en els equips ha de ser comunicada als monitors immediatament.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació