Resum històric

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona fou creada l'agost de 1999 a partir de la transformació de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació (decret 226/1999 de la Generalitat de Catalunya de 27 de juliol, DOGC, 9 d'agost). La instauració de la Facultat representa la culminació d'un llarg procés d'implantació dels ensenyaments de biblioteconomia i documentació en tots els nivells educatius de la universitat.

La Facultat és hereva de l'Escola Superior de Bibliotecàries creada el 1915 per la Mancomunitat de Catalunya. L'objectiu primer d'aquell centre, tutelat i dirigit per Eugeni d'Ors, era formar el personal que s'hauria de fer càrrec de la Xarxa de Biblioteques Populars de Catalunya, que començà a implantar-se per tot el país a partir de 1918. Per a la seva creació, es tingueren en compte les tendències més innovadores d'Europa i dels Estats Units. Des de l'inici i fins a la implantació de la llicenciatura en Documentació, els plans d'estudis han configurat una carrera de tres anys, amb una normativa d'accés equivalent sempre a la que regia per a la universitat.

Al llarg dels seus gairebé noranta anys d'història, l'Escola comptà amb un gran nombre de professors il·lustres que contribuïren a donar-li prestigi entre les institucions docents i culturals del país. Eugeni d'Ors (professor entre 1915 i 1920), Jordi Rubió i Balaguer (professor des de 1915 i director entre 1930 i 1939), Carles Riba, Jaume Massó i Torrents, Lluís Nicolau d'Olwer, Manuel de Montoliu, Pompeu Fabra, Ramon d'Alòs-Moner, Joan Petit, Joaquim Xirau, Pere Bohigas, Eduard Toda, Miquel Coll i Alentorn, Joaquim Molas i molts altres personatges significatius de la història de Catalunya estigueren vinculats a l'Escola.

Administrativament, l'Escola (ara Facultat) ha estat tutelada per diferents institucions públiques catalanes.

1915-1925 Mancomunitat de Catalunya
1925-1931 Diputació de Barcelona
1931-1939 Generalitat de Catalunya
1939-1982 Diputació de Barcelona
1982-1998 Diputació de Barcelona, adscrita a la Universitat de Barcelona
1999- Universitat de Barcelona

Malgrat que a Catalunya els estudis de Biblioteconomia tenen una llarga història, no foren reconeguts oficialment pel Ministerio de Educación y Ciencia fins el 1978, en què s'aprova el decret de creació. Aquest fou el resultat de la tasca del col·lectiu bibliotecari català pel reconeixement oficial d'aquesta professió, per a la qual no existia formació reglada a l'Estat.

El 1981 es publicaren les directrius de plans d'estudis per a les escoles de Biblioteconomia i Documentació de l'Estat. L'any següent, l'Escola, que havia elaborat l'esborrany de directrius, obtingué el rang d'escola universitària, i fou adscrita, per als afers acadèmics, a la Universitat de Barcelona. El Ministerio de Educación y Ciencia, en reconeixement de la seva tasca, l'honorà amb la concessió de la Corbata de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi (1982).

Més recentment, amb la necessària adaptació dels estudis universitaris a la Llei de Reforma Universitària, l'Escola fou cridada pel Consejo de Universidades a representar els interessos docents de la professió en el grup de treball que es creà amb aquesta finalitat. El nou pla indicatiu de la diplomatura partí de la seva proposta.

El juliol de 1997, la Diputació de Barcelona, titular aleshores de l'Escola, la Universitat de Barcelona, i el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya signaren els convenis que establien la integració gradual de l'Escola a la Universitat de Barcelona i la creació d'un centre propi de la mateixa Universitat (fet que s'esdevingué el gener de 1999).

La demanda d'un segon cicle en els estudis de Biblioteconomia i Documentació va cristal·litzar l'any 1992 amb l'aprovació oficial de la llicenciatura en Documentació (publicada, juntament amb el pla d'estudis indicatiu, al BOE núm. 206, de 27 d'agost). El 18 de febrer de 1998 el Consell Interuniversitari de Catalunya va informar favorablement sobre la impartició dels estudis de segon cicle en Documentació dins de la Universitat de Barcelona. L'Escola s'encarregà de la posada en marxa d'aquesta titulació el curs 1998-99. Amb la incorporació dels estudis de segon cicle l'Escola inicià el seu procés de transformació en Facultat, que culminà l'agost de 1999.

El juny de 2003, l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) va concedir una ajuda als centres universitaris que impartien les titulacions de Biblioteconomia i Documentació i Documentació per elaborar un projecte de titulació de grau i pla d'estudis en el marc del nou espai europeu de l'ensenyament universitari. El projecte, que va ser coordinat per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, va obtenir una valoració molt positiva, i ha estat publicat com a llibre blanc de la nova titulació que es proposa: Título de grado en Información y Documentación (Madrid: ANECA, 2004).

També dins de les accions que han de preparar la Universitat per a aquest futur europeu, el curs 2004-2005 l'ensenyament de Biblioteconomia i Documentació de la Facultat va participar en el Pla pilot del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació per a l'adaptació de les titulacions de les universitats catalanes a l'espai europeu de l'ensenyament superior.

Curs 2005-2006 (accés a la Memòria del curs 2005-2006)

Un dels eixos del curs 2005-2006 fou la celebració del 90è aniversari de la creació de l'Escola Superior de Bibliotecàries, de la qual som hereus. Aquesta celebració ens va donar l'oportunitat de realitzar una important tasca de projecció social, tant dins la UB (enllaç: http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_36/) com en el món professional i en la societat en general, i ens va permetre actualitzar el vincle amb els nostres antics alumnes. El record de la inauguració de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer i de la clausura del curs al Paranimf de la UB, plens a vessar d'assistents de totes les edats, així ho testimonien. El punt central de la celebració foren les dues exposicions, una sobre la història del centre ( «Una mirada retrospectiva: de l'Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (1915-2005) ») comissariada per Assumpció Estivill i l'altra sobre la primera dècada d'història de la biblioteca de l'Escola («La biblioteca de l'Escola: els primers anys (1920-1930 ») organitzada per la Biblioteca de la Facultat; la inauguració de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer el 20 d'abril de 2006, que vol ser l'aula magna de la Facultat però també un espai intel·lectual de reflexió, actualització, intercanvi i difusió sobre els temes en els quals Jordi Rubió va deixar empremta (el món de les biblioteques, la història del llibre, l'estudi del patrimoni bibliogràfic i documental, les classificacions i els llenguatges documentals, la formació dels professionals de la informació i la documentació), «Seminaris de l'Aula Jodi Rubió i Balaguer»; la BiblioTrobada, que organitzaren els alumnes amb la projecció d'un documental sobre la vida a la Facultat el 19 d'abril de 2006; i l'acte acadèmic de final de curs al Paranimf de la UB el 23 de maig que va iniciar una línia de celebracions de tancament de curs i comiat de les promocions que acaben els estudis que seguirà en el futur. Tots aquests actes i d'altres activitats van quedar registrats en el web de l'aniversari creat per a l'ocasió.

L'altre gran eix del curs 2005-06 va ser l'activitat dirigida a la convergència amb l'EEES: la posada en funcionament del màster pilot en Gestió de Continguts Digitals i la tramitació de la seva transformació en màster oficial; la continuació de la prova pilot de la Generalitat per a estudis de grau segons el model europeu en la nostra actual diplomatura; el treball amb la resta de centres espanyols del nostre àmbit per tal de defensar l'espai propi de les nostres titulacions en el nou marc universitari, la contínua revisió dels plans docents de totes les assignatures des de l'òptica dels crèdits ECTS (European Credit Transfer System) i de la formació basada en el treball tant en continguts com en competències.

Curs 2006-2007 (accés a la Memòria del curs 2006-2007)

El curs 2006-2007 va estar marcat per la preparació del camí cap als canvis importants que estaven previstos per als dos cursos següents, durant els quals per fi sembla que es materialitzarà el procés d'adaptació a l'espai europeu d'educació superior. Aquests canvis s'han traduït en un gran treball de debat intern en els òrgans de govern de la Facultat: l'establiment de la nova normativa d'avaluació, la modificació del calendari acadèmic per adaptar-lo a la nova filosofia d'avaluació continuada, la signatura d'un contracte programa acadèmic i docent amb el Rectorat, l'inici dels treballs de redacció d'un pla estratègic de la Facultat i, per acabar, la preparació de la proposta del nostre centre en relació amb el mapa de noves titulacions de grau i màster en el marc de la Universitat de Barcelona.

Tot això es va esdevenir al llarg d'un curs en què el sistema universitari espanyol va viure una nova reforma de la legislació que el regula, la qual, juntament amb el debat sobre el nou Decret de titulacions universitàries oficials (publicat finalment el 29 d'octubre de 2007) i les noves fórmules d'acreditació del professorat, configura canvis importants en un entorn que afecta la definició de la nostra estratègia de futur com a facultat. En definitiva, el curs va ser d'alguna manera un període actiu de transició, condicionat pel procés de reflexió estratègica interna de la Universitat de Barcelona (Horitzó 2020 i plans estratègics de facultats), pel compàs d'espera de les regulacions ministerials esmentades i pel calendari proposat des del Rectorat per a la implantació dels nous graus, que comencen el curs 2009-2010.

Documents gràfics

En el procés d'organitzar l'arxiu de la Facultat, que recull documentació del centre des de la seva creació el 1915, com a Escola Superior de Bibliotecàries, s'ha trobat un documental sobre l'Escola que pot situar-se molt aproximadament el curs 1923-1924. Una de les alumnes de la classe de segon curs sembla ser Martina Pascual, que feia segon en aquells moments. En tot cas no pot ser posterior a aquella data, ja que Rafael Campalans, que surt a la darrera seqüència, va dimitir com a professor a final de 1924 quan ho va fer una gran part del professorat de la Universitat Industrial. El documental és breu (té una durada d'1:30 minuts) però és de molta qualitat, i alguns dels personatges són ben identificables.

La primera seqüència se centra en la Secretaria de l'Escola Superior de Bibliotecàries i en la seva secretària, Petronel·la Tuca. A continuació es veuen alumnes catalogant a la biblioteca del centre, que en aquells moments estava situada a l'edifici del Rellotge del recinte de la Universitat Industrial, al carrer d'Urgell. En la seqüència següent es veuen imatges de les alumnes del curs preparatori que es va posar en marxa el curs 1919-1920 per preparar les noies que volien accedir a la carrera de bibliotecària. A continuació hi ha unes imatges de la classe de llatí de primer curs, amb el professor Lluís Segalà, que va ser director de l'Escola entre 1919 i 1930. La darrera seqüència conté imatges de la classe de l'assignatura Coneixement general de les ciències pures i aplicades i de la seva classificació, amb el professor Rafael Campalans.

Per raons de preservació i conservació, la pel·lícula s'ha dipositat a l'arxiu de la Filmoteca de Catalunya, que ha lliurat una còpia en DVD a la Facultat.


 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació