Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Perfil i requisits d'accés

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Els criteris d'accés legals estan definits en el Reial Decret 1393/2007. Es requereix la possessió d'un títol universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu; tanmateix es preveu les condicions d'accés per a estudiants procedents de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu.

La Comissió de coordinació del màster establirà els criteris d'admissió i selecció dels estudiants, per a això valorarà la idoneïtat dels candidats sobre la base dels següents criteris de valoració de mèrits, en l'ordre que s'estableixen i d'acord amb els barems que s'indiquen a continuació:

 • 1. Tindran preferència els posseïdors dels següents títols (60%):

  - Grau d'Informació i Documentació

  - Llicenciatura de Documentació.

  - Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació.

  - Titulats en Conservació i Restauració de Béns Culturals, Història, Història de l'Art, Belles arts o Humanitats, filologies, o títols de continguts equivalents a algun dels títols anteriorment relacionats.

 • 2. Tindran preferència els candidats que disposin de coneixements i habilitats en el tractament i gestió del patrimoni bibliogràfic i documental acreditats mitjançant la pràctica professional i la formació no universitària. També es valoraran els certificats de cursos d'extensió i diplomes de postgrau que complementin la seva formació universitària, especialment aquells que tinguin relació amb el patrimoni, la restauració i la gestió cultural (20%).

 • 3. Altres criteris a ponderar fins a un màxim d'un 20% són:

  - La nota mitjana de l'expedient.

  - El currículum vitae. 

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació