Treball Final de Màster (TFM)

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Dades bàsiques

Crèdits: 20

Coordinador: Mario Pérez-Montoro Gutiérrez ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )

Equip de tutors:

 • Professorat del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
 • Professorat del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona
 • Professorat del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona
 • Professorat del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra

Pla docent, horaris i espais de sessions presencials
Normativa de TFM de Facultat.

 

Procediments i calendaris

Procediment, calendari i accions d’informació i orientació de proposta i aprovació de temes de TFM. Procediment i calendari d’assignació de tutors a cada TFM.
A final de cada curs acadèmic, el coordinador general del màster i el coordinador del TFM informen l’alumnat del calendari i de les condicions per elaborar el treball el curs següent.

Seguint el calendari establert, els alumnes lliuren una proposta de treball al coordinador del TFM, en la qual expliciten les preferències de professor tutor. L’alumnat pot elaborar les propostes de treball a partir de la seva pròpia experiència, sobre la base de projectes que s’elaboren en els departaments implicats en la docència del màster o en el marc de convenis de cooperació educativa amb empreses i administracions externes. Aquestes dues darreres propostes les difon entre els alumnes el coordinador general del màster.

Posteriorment, el coordinador general del màster valora les propostes presentades i les accepta o rebutja segons els criteris d’idoneïtat a l’àmbit d’especialització del màster o les condicions establertes per al TFM.

Propostes acceptades: assignació del professor tutor i comunicació a l’estudiant

Un cop acabat el procés d’admissió de les propostes de treball de fi d’estudis i d’assignació de professor tutor, el coordinador general del màster comunica a la comissió paritària de màster interuniversitari totes les propostes admeses i les assignacions de professor tutor.

L’estudiant pot demanar al coordinador general del màster un canvi de professor tutor del treball mitjançant una sol·licitud raonada presentada a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

 

Dimarts 18 de juny, a les 17 hores:

 • Reunió informativa sobre treball de fi de màster (curs 2015-2016), amb els següents punts a tractar:
 • Presentació de la fitxa de proposta de treball, de les idees per a l’elaboració de les propostes de TFM, i dels professors disponibles per a la tutoria dels treballs
 • Presentació del calendari d’elaboració de les propostes de TFM
 • Presentació de qüestions administratives: matrícula; selecció de període de presentació i defensa...

A la Coordinació de treballs de fi d'estudis del Màster en Gestió de continguts digitals (http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=1674), dins l’àrea “Presentació i defensa del TFM del curs 2015-2016”, es troben els següents documents:

 • Model de Fitxa de proposta de TFM
 • Idees per al desenvolupament de TFM en empreses, institucions i grups de recerca

 

Fins el 13 de juliol:

Els alumnes elaboraran la seva fitxa de proposta de TFM, i indicaran un màxim de tres professors-tutors ordenats de major a menor preferència. Els alumnes lliuraran la fitxa a través de l’opció “Lliurament de la fitxa de proposta de TFM” del Campus virtual. Si tenen algun dubte en l’elaboració de la fitxa podran sol·licitar el suport del coordinador del Treball de Fi de Màster: Mario Pérez-Montoro ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

Un cop revisades les propostes, el coordinador del Treball de Fi de Màster comunicarà per correu electrònic si aquestes s’han de modificar.


El 31 de juliol, com més tard:

Els alumnes que hagin de rectificar les seves propostes inicials, n’enviaran una de definitiva a través de l’opció “Lliurament de la fitxa de proposta de TFM” del Campus virtual.

Entre el 3 i el 10 de setembre:

El coordinador del Treball de Fi de Màster i el coordinador del Màster revisaran les propostes de treball presentades i redactaran una esborrany d’aprovació de propostes i d’assignació de tutors de TFM. Aquest esborrany serà aprovat de forma conjunta pel coordinador general del Màster i pel coordinador de la UPF. Més tard es donarà compte d’aquesta aprovació en la primera Comissió Paritària que es convoqui.


11 de setembre:

Comunicació als alumnes de l’aprovació de les fitxes i dels professors-tutors assignats.

Setembre (en les dates que designi la Secretaria d’Estudiants):

Matriculació del TFM

Tutories, seminaris i altres accions d’informació i orientació durant el desenvolupament

El tutors realitzaran almenys un tutoria mensual durant el semestre en el qual es desenvolupa el TFM.

Procediment i calendari de dipòsit del TFM

Per elaborar el treball, l’alumnat disposa del suport d’un tutor acadèmic, a més de la col·laboració de la resta de professors del màster l’àmbit de coneixement dels quals estigui implicat en el contingut del treball de final de màster.

A partir de la fitxa inicial del projecte, l’alumnat ha de desenvolupar, d’acord amb el tutor, les fases pròpies d’un projecte, especialment, la definició i la planificació de totes les activitats vinculades amb els objectius.

Pel que fa a la fase d’execució i de control del projecte, si aquesta no s’arriba a completar de manera pràctica, se n’han de descriure de manera detallada els aspectes més rellevants.

Calendari 1er semestre :

 • Data final de lliurament dels treballs a secretaria: 11 de gener de 2016

Calendari reavaluació del 1r quadrimestre:

 • Data final d’entrega dels treballs a Secretaria: 6 de juny de 2016

Calendari 2on semestre :

 • Data final de lliurament dels treballs a secretaria: 6 de juny de 2016

Calendari reavaluació del 2n quadrimestre:

 • Data final d’entrega dels treballs a Secretaria: 1 de setembre de 2016

 

Calendari de defensa del TFM

Calendari 1er semestre :

 • Reunió dels tribunals: 25 de gener a 5 de febrer de 2016

Calendari reavaluació del 1r semestre:

 • Reunió dels tribunals: 23 de juny a 8 de juliol de 2016

Calendari 2on semestre:

 • Reunió dels tribunals: 23 de juny a 8 de juliol de 2016

Calendari reavaluació del 2n semestre:

 • Reunió dels tribunals: 5 a 8 de setembre de 2016

 

Composició de tribunals de defensa

La defensa pública del TFM se sol·licitarà en la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació mitjançant imprès normalitzat. La sol·licitud anirà acompanyada d’un exemplar de la memòria impresa del TFM i d’una còpia digital en PDF.

El coordinador general del màster fixa el lloc, la data i l’hora de cada presentació i nomena el Tribunal qualificador. El tribunal estarà format per tres membres, un dels quals serà el tutor. Aquesta informació es fa pública i es comunica oficialment als membres de la Comissió coordinadora del Màster, als estudiants i als tutors.

L’acte de lectura i de defensa del TFM és públic, i hi són presents els tres membres del Tribunal qualificador, que tenen veu i vot en la qualificació del treball. L’acte consisteix en una presentació oral del projecte per l’alumne d’un màxim de vint minuts; un torn d’intervencions dels membres del Tribunal qualificador i un altre torn de resposta de l’estudiant.

Després de la defensa pública, el Tribunal qualificador procedeix a qualificar el treball amb una nota del zero al deu, i l’equivalent corresponent de suspens, aprovat, notable, excel·lent o excel·lent. La qualificació s’adopta per majoria. En cas d’empat, el president del Tribunal disposa d’un vot qualitatiu. L’atorgament de matrícula d’honor serà feta pel coordinador del màster un cop s’hagin qualificat tots els alumnes presentats en cada convocatòria.

 

Informació d’instruments d’avaluació.

El Tribunal qualifica el treball a partir de les orientacions següents:

 • La memòria ha de complir de manera estricta amb la legislació vigent de propietat intel·lectual. El plagi es considera motiu de suspens.
 • La memòria ha de contenir els apartats exigits, amb les excepcions previstes.
 • S’exigirà un bon nivell de correcció lingüística de la memòria presentada i en l’acte de defensa. En cas de memòries presentades en anglès per alumnes que no tinguin aquesta llengua com a pròpia, el Tribunal tindrà en compte l’esforç realitzat i podrà reduir lleugerament el nivell exigit de correcció lingüística de l’anglès.

La presentació oral i les respostes donades a les preguntes de la Comissió Avaluadora tenen un pes del 20 % sobre la nota final. La memòria presentada té un pes del 80 % sobre la nota final.

Difusió: informació sobre dipòsit digital i accés.

Un cop un treball final de màster és avaluat positivament, el màster en pot difondre el resum executiu al web o en altres mitjans, entre les accions d’informació i de publicitat dels estudis. Aquest resum executiu pot difondre’s de manera íntegra, abreujada o adaptada.

La comissió paritària del màster ha acordat que els TFM que hagin obtingut una qualificació mínima de 9 es podran difondre de forma pública en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, si l’alumne ho autoritza.

 

Guia per a la elaboració del TFM

 1. Característiques formals

  La memòria de fi de màster ha de tenir les característiques formals següents:

  • Extensió: entre 60 i 100 pàgines, és a dir, entre 30 i 50 fulls impresos per les dues cares, inclosos els annexos. En casos excepcionals es pot afegir un segon volum només amb annexos, que ha de seguir les mateixes condicions de mida de lletra, d’impressió, etc., que la memòria. Aquests annexos es poden presentar gravats en un CD-ROM o DVD.
  • Resum: ha d’incloure un resum executiu que ocupi un màxim de 2 pàgines del treball. Aquest resum ha d’aparèixer a l’inici de la memòria.
  • Mida de la lletra: cos 11 o 12.
  • Espaiat entre línies: 1,2.
  • Portada: en la portada hi ha de constar el nom dels estudis («Màster de Gestió de Continguts Digitals»), el curs en el que es presenta; el títol del treball; el nom de l’autor; el nom del tutor del treball, i la data de presentació.
  • Idioma: català, castellà o anglès.
  • S’ha de lliurar una còpia en paper d’aquesta memòria i també una còpia digital en format PDF gravada en un CD-ROM.

 2. Apartats de la memòria de treball final de màster

  En la memòria hi han de constar, com a mínim, els apartats següents (amb aquests noms o altres d’equivalents):

  • Resum executiu
  • Objectius
  • Anàlisi del problema
  • Metodologia aplicada
  • Recursos necessaris: humans, materials, tecnològics, econòmics
  • Pressupost
  • Execució i control
  • Avaluació dels resultats
  • Política de difusió
  • Fonts documentals consultades

  En cas que no sigui pertinent desenvolupar algun d’aquests apartats, cal que això es raoni a la mateixa memòria.

 3. Drets

  La memòria ha de complir de manera estricta amb la legislació vigent de propietat intel·lectual. El plagi es considera motiu de suspens.

  S’han de respectar estrictament les informacions de caràcter confidencial a què s’hagi tingut accés amb motiu de l’elaboració del treball. En el moment d’iniciar el projecte, cal que els alumnes signin un compromís de confidencialitat, segons el model que se’ls faciliti.

  En el cas de treballs elaborats a partir d’una situació real en una empresa o organització concretes, la possible explotació acadèmica, comercial o de patents dels resultats s’ha de fer de comú acord entre les parts implicades.

  La propietat intel·lectual de la memòria és dels alumnes, sens perjudici del que indica el punt anterior.

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació