Màster universitari de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Condicions d’accés

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

El màster s’adreça, preferentment, a professorat d’educació primària i secundària i a bibliotecaris i documentalistes, així com a mediadors i promotors culturals, educadors del lleure, gestors culturals i professionals del món  l’edició.

No obstant això, hi poden accedir aquelles persones amb titulacions de llicenciatura, diplomatura o grau d’altres disciplines,  que vulguin reorientar la seva trajectòria o completar la seva formació.
En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

  • Expedient acadèmic. (35%)
  • Acreditació documental de títols i cursos de formació permanent en els àmbits d'educació o biblioteconomia i documentació. (25%)
  • Acreditació documental d'experiència docent en el sistema educatiu no universitari, en biblioteques públiques o en activitats i plans de promoció de la lectura de les administracions públiques o entitats privades reconegudes. (25%)
  • Entrevista personal sobre motivació i actituds. (15%)
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació