Consell d'Estudis de Comunicació Audiovisual

Els consells d'estudis són òrgans paritaris de professors i alumnes. Cada consell elegeix el cap d'estudis d'entre els membres que en formen part; el cap d'estudis designa el secretari del consell. Entre les funcions d'aquest òrgan destaquen les següents:


  a) Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada àrea d'ensenyament en el marc del pla d'estudis.
  b) Organitzar anualment l'ensenyament i fer el seguiment i control de la docència.
  c) Supervisar i donar conformitat als plans docents de les assignatures.
  d) Proposar les assignatures optatives i les de lliure elecció, determinar el departament encarregat d'impartir-les i organitzar-ne la docència.
  e) Elaborar els horaris de classes i el calendari d'exàmens.
  f) Vetllar per l'acompliment de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docent.

 

Fins a noves eleccions la composició del Consell d'Estudis de Comunicació Audiovisual és la següent:

Cap d'estudis:Jorge Franganillo
 
Secretari:Carlos Aguilar
 
Professors: Ángela Armenia Castrechini, Lis Costa, Laura Díez, M. Ángeles García, Mariona Grané, Josep Gustems, Anna Marquès, Mario Pérez-Montoro i Lydia Sánchez
 
Alumnes:Laura Delgado i Adriana Sabariego
 
Membre del personal
d'administració i serveis:
Carme Rebellón (Secretaria).
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació