Pràctiques d'estiu a l'estranger 2017

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Mobils BiD

Presentació

La Facultat ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques professionals en diverses institucions a l'estranger durant els mesos d'estiu. L'estada es realitza en el marc dels convenis de cooperació educativa.

Destinacions que s'ofereixen

Trobareu la relació de les places que s'ofereixen a la convocatòria d'estiu de 2017 a: http://www.ub.edu/biblio/programes-d-intercanvi-i-mobilitat/practiques-destiu-a-lestranger-2017-oferta-de-places.html

Finançament

Enguany, la Facultat convocarà uns ajuts econòmics per contribuir a cobrir les despeses de l’estada d’estudiants en aquests centres. Properament, es donarà publicitat de la convocatòria. 

Pel caràcter extraordinari d'aquestes pràctiques, alguns centres no ofereixen la remuneració econòmica que contempla la normativa de convenis. En cada plaça concreta s'especifica, si és el cas, quin és l'ajut que el centre de pràctiques ofereix a l'estudiant seleccionat (pot tractar-se d'un ajut econòmic, de l'ús gratuït d'allotjament o del finançament de despeses de transport).

 

 


Requisits i normativa

1. Aquestes estades en pràctiques es regeixen pel RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i per la normativa de pràctiques externes de la UB.

2. Poden ser subjectes de pràctiques:

 • Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la Facultat
 • Els estudiants ERASMUS i SÈNECA-SICUE inscrits a la Facultat
 • Els estudiants matriculats en títols propis i de postgrau de la Facultat, excepte els matriculats en cursos de menys de 15 crèdits
 • Els estudiants de doctorat amb matrícula de tutela, sempre i quan l'estada de pràctiques serveixi per facilitar el desenvolupament de la tesi doctoral.
3. Requisits:
 • Estar matriculat del curs vigent en l’ensenyament pel qual s’opta a les pràctiques
 • No haver demanat el títol
 • Els estudiants de grau han d'haver superat el 50 % dels crèdits (en el moment d’establir l’ordre de candidats per a cadascuna de les places, els estudiants que encara no arribin al mínim de crèdits exigits seran situats darrere dels estudiants que ja els tinguin).
 • Els alumnes de màster, del període de formació del doctorat, o de títols propis i de postgraus de la Facultat han de presentar un informe previ favorable del coordinador del màster o programa de doctorat o del director del curs.

4. Per acord de la Comissió Acadèmica de la UB de 20 d'abril de 2008, també poden presentar-se a aquesta convocatòria els estudiants que hagin finalitzat un conveni de cooperació educativa de 500 hores.

5. Tal com estableix la normativa de la Facultat, per tal de realitzar les pràctiques de l'estiu a l'estranger, l'estudiant no pot renunciar a un conveni de cooperació educativa vigent.

6. Les condicions concretes de cada lloc (període, requeriments lingüístics o acadèmics, tasques que es duran a terme, possibles ajuts, etc.) es detallen en una pàgina específica.

7. L’estudiant ha de fer efectiu el pagament de la pòlissa d’accidents voluntària que cobreix les pràctiques en qualsevol país del món.

8. En finalitzar el conveni, l'estudiant ha de realitzar una memòria i una valoració breu de la seva estada al centre. Aquests documents s'han de lliurar a la Secretaria de la Facultat en un termini de 30 dies posteriors a la finalització del conveni (exclòs l'agost). El tutor indicarà a l'alumne com fer la memòria i la valoració. Un cop lliurada la memòria, el tutor valorarà les pràctiques i aquesta informació constarà al Suplement Europeu al Títol.

Procediment

Els estudiants interessats han de presentar la sol·licitud per a la convocatòria de pràctiques d'estiu a l'estranger 2017, a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, dins el termini que fixa la convocatòria i adjuntar la documentació següent:

 • Carta de motivació personal en català i anglès, adreçada al responsable del programa de pràctiques d'estiu a l'estranger de la Facultat. La carta ha de ser conjunta per a tots els centres seleccionats, però cal indicar-hi els motius específics que han portat a l'estudiant a triar cadascun dels centres.
 • Currículum (preferentment en català i anglès) en el format normalitzat europeu (Europass Curriculum Vitae).
 • Document acreditatiu del coneixement d'idiomes, quan sigui necessari.

A la sol·licitud hi heu de fer constar les ofertes per ordre de preferència.

Terminis

Presentació de sol·licituds: del 22 de març al 7 d'abril.

Llista provisional d'assignació de places: 19 d'abril.

Incidències, reassignacions, etc.: del 20 al 24 d'abril.

Llista definitiva d'assignació de places: 25 d'abril.

Signatura del conveni de cooperació educativa: entre maig i juny.

Lliurament de la memòria i valoració breu de l’estada en pràctiques: en el marc dels 30 dies posteriors a la finalització del conveni (exclòs l’agost).

Òrgan encarregat de la selecció

La selecció es durà a terme per una comissió la composició de la qual és:

 • El professor responsable de les pràctiques d'estiu a l'estranger, que actuarà de President
 • La Secretària acadèmica
 • Un representant del professorat
 • Un representant de l'alumnat
 • Un membre del personal d'administració i serveis de la SED, que actuarà de secretari de la comissió

Criteris de selecció

En la selecció dels candidats, es tindrà en compte principalment l'expedient acadèmic, l'adequació als requisits específics (acadèmics o lingüístics) de cada lloc i l'exposició de motius de la sol·licitud.

Es prioritzaran les sol·licituds dels alumnes que no van gaudir d'aquest programa el curs 2015-16.

Per a més informació: Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (tel. 93 403 57 70, Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ), Miquel Centelles ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) i Oficina de Relacions Internacionals ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació