Convocatòria d’ajuts per a la presentació de tesis doctorals

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

BASES:

1. Objectiu

Aquests ajuts tenen com a finalitat donar suport a les línies de recerca del programa de doctorat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i potenciar la presentació de tesis doctorals d’estudiants de tercer cicle.

2. Sol·licitants

Poden demanar aquests ajuts els estudiants de doctorat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que estiguin en situació de finalitzar la tesi doctoral. Per tant, la tesi haurà de ser dipositada abans del 30 de novembre de 2012.

3. Import i gestió dels ajuts

La quantitat màxima que es pot concedir és de 500 euros.

4. Durada

El període de gaudiment de l’ajut començarà l’endemà de la publicació de la resolució de la concessió i finalitzarà el 15 de novembre de 2012.

5. Documentació

  • Imprès de sol·licitud annexat a aquestes bases.
  • Documentació que acrediti estar al corrent de pagament dels drets de lectura de la tesi doctoral.

6. Presentació de documentació i termini

El model normalitzat de sol·licitud està disponible a la pàgina web de la Facultat (http://www.ub.edu/biblio/).

Les sol·licituds s’han d’adreçar al Deganat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i s’han de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre de 2012.

7. Comissió de selecció, seguiment i avaluació

La comissió de selecció estarà constituïda pels membres de la Comissió de Recerca de la Facultat i resoldrà de manera periòdica les sol·licituds presentades.

Si escau, la Comissió podrà demanar als sol·licitants documentació complementària.

8. Resolució


La resolució d’ajuts d’aquesta convocatòria es comunicarà a l’interessat i es farà pública al web de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Ernest Abadal
Degà de la Facultat de Biblioteconomia i DocumentacióBarcelona, 4 de maig de 2012

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació