Títol IV. Reforma del Reglament

Article 30

1. Poden prendre la iniciativa de reformar el present Reglament:

a) el degà,
b) una tercera part dels membres de la Junta de Facultat.

2. La proposta de reforma ha de contenir el text articulat i una memòria explicativa.
3. La reforma del Reglament només es pot produir transcorregut un curs acadèmic sencer a partir de la seva aprovació.


SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació