Títol IV. Reforma del Reglament

Article 32
1. Poden prendre la iniciativa de reformar el present Reglament:
a)  el degà,
b)  una tercera part dels membres de la Junta de Facultat.
2.  La proposta de reforma ha de contenir el text articulat i una memòria explicativa.

3. La reforma del Reglament només es pot produir transcorregut un curs acadèmic sencer a partir de la seva aprovació.


SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació