Disposició addicional

En allò no previst en la Secció 2, del Capítol 1, del Títol III d’aquest reglament, és d’aplicació el Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, referent a òrgans col·legiats.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva ratificació pel Consell de Govern.SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació