Pràctiques no curriculars

 

Els informes anuals sobre els convenis de pràctiques no curriculars al centre es realitzen de forma normalitzada des de fa pocs cursos, malgrat que l’anàlisi de les dades ja es feia abans. Contenen les dades relatives a totes les titulacions del centre, la seva valoració i, si escau, propostes de millora. La informació que aporten es debat als òrgans corresponents i s’incorpora als informes de seguiment dels ensenyaments, a l’apartat 3.4 (Pràctiques externes) del capítol d’anàlisi valorativa de l’ensenyament.

Una altra font de dades força rellevant sobre la matèria és l’Anàlisi mensual de les ofertes de convenis de pràctiques no curriculars, post mensual del blog Bibliotecari: professió de present i de futur, del professor Amadeu Pons.