Funcions

D’acord amb la normativa de la UB i amb el vistiplau de la Junta de Facultat, la Comissió de Qualitat té les funcions següents:

  • elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre;
  • elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre;
  • elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència;
  • donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d’acord amb la legislació vigent;
  • informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment, les propostes de Modificació i els autoinformes d’Acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del Centre;
  • elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per la seva implantació real i efectiva;
  • facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en que es vegi implicat el centre;
  • facilitar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes;
  • facilitar i garantir la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.