Sistema de qualitat

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Sistema de qualitat
1. L’abast del sistema d’assegurament intern de la qualitat del programa formatiu (SAIQU)
2. Gestió per processos
3. La Comissió de Qualitat de la Facultat
Totes les pàgines

Presentació

El sistema de qualitat de la facultat pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005) (http://www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT (http://www.aqu.cat/universitats/audit/index.html) i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

El sistema de qualitat de la facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a l’instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l'assoliment dels objectius associats a la formació. A més, i mitjançant el marc del SAIQU, també desplega un sistema per assegurar la qualitat dels doctorats.

El SAIQU, certificat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global per tots els centres de la UB i es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i la introducció de la rendició de comptes mitjançant la redacció de la memòria anual de la qualitat del centre. Aquests tres eixos reflecteixen el resultat de l’anàlisi sistemàtica per millorar-ne els ensenyaments.

L’actual SAIQU està gestionat des de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB i té l’origen en el programa AUDIT, en el qual la Facultat de Biblioteconomia i Documentació va participar com a centre pilot (juntament amb la Facultat de Psicologia i la Facultat de Química de la UB). L'AUDIT tenia com a objectiu dissenyar un sistema de garantia de la qualitat, basat en l’establiment i normalització de procediments i els seus mecanismes d’avaluació. El resultat de la tasca duta a terme es va concretar en un manual de disseny de sistemes de garantia de la qualitat als ensenyaments universitaris, que donà lloc a l’obtenció d’un certificat de qualitat de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

La Junta de la Facultat va aprovar, el 12 de gener de 2010, el document de política i objectius de qualitat del centre, que marca les línies generals d’actuació en aquest àmbit.1. L’abast del sistema d’assegurament intern de la qualitat del programa formatiu (SAIQU)

El desenvolupament del SAIQU a tots els centres de la UB està liderat per l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB i parteix d’un marc de referència comú, que pren en consideració els criteris següents:

1. Política i objectius de qualitat

El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.

2. Disseny de l’oferta formativa

El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l’eventual suspensió del títol i l’atenció als suggeriments i les reclamacions.

3. Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades als estudiants

El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.

4. Personal acadèmic i d’administració i serveis

El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del professorat i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.

5. Serveis i recursos materials

El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.

6. Resultats de la formació

El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.

7. Informació pública

El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.2. Gestió per processos

La Facultat controla i verifica el disseny i desplegament dels graus i màsters oficials per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, i que també genera informació pública actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per dur a terme aquests tasca, la Facultat té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per assegurar que s’assoleixen els objectius pretesos en els seus graus i màsters i n’ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

Mapa de processos del SAIQU al centre

La Facultat disposa de procediments que permeten controlar, actualitzar, identificar i distribuir la documentació i les dades i indicadors que defineixen i generen el sistema de qualitat.

Les dades que es fan servir per a la millora provenen de les mesures del seguiment del desplegament dels seus ensenyaments, de la mesura i seguiment de les dades i indicadors dels processos i del servei ofert i de la satisfacció dels grups d’interès i són accessibles a:

 

 

Satisfacció dels grups d’interès

En els òrgans de govern de la facultat hi ha representació dels estudiants, del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis, els quals poden expressar les seves queixes o suggeriments. A través de la delegació d’estudiants també es pot obtenir informació sobre la percepció de satisfacció que tenen els estudiants.

A més, la facultat disposa en el seu web d’una bústia per recollir les queixes o suggeriments.

Pel que fa al grau de satisfacció de l’alumnat, un cop a l’any emplena l’«Enquesta sobre l’actuació docent del professor i les assignatures» que és comuna per a tota la UB. Com a complement d’aquesta enquesta, en acabar els estudis n’omple una altra sobre el mateix tema.

Els estudiants en règim de pràctiques a empreses, en finalitzar-les han d’omplir un qüestionari en què se’ls demana que valorin diversos aspectes de l’estada. L’empresa ha d’omplir-ne un de similar.

La facultat obté dades sobre la inserció laboral i la satisfacció dels titulats a partir dels estudis que elabora i publica AQU Catalunya (http://www.aqu.cat/insercio/index.html) i de les enquestes pròpies de la UB de fi dels estudis.

Els procediments establerts en el SAIQU garanteixen que els resultats de les diverses enquestes són analitzades pels òrgans de govern de la facultat per millorar, si escau, els aspectes assenyalats.3. La Comissió de Qualitat de la Facultat

La Comissió de Qualitat de la Facultat (http://www.ub.edu/biblio/organs-de-govern/comissio-de-qualitat.html) garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

  • garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
  • supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
  • garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.
SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació