Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Petició de duplicat del títol

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

 

Petició de duplicat del títol

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Les persones titulades han de justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

  • per canvi de nom, cognoms o dades personals
  • per incorporar-hi el premi extraordinari
  • per pèrdua
  • per deteriorament.

La persona titulada haurà de pagar el preu públic del duplicat en els casos següents:

  • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona titulada
  • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l’estudiant i s’hagi de rectificar
  • En el cas d'incorporació del premi extraordinari, l'estudiant haurà de pagar el preu públic si va sol·licitar la devolució de la taxa del títol original
  • En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa de duplicat de títol, ha de pagar l’import de la publicació de l’anunci al BOE per pèrdua. Si en el termini de 30 dies, després de la publicació de l'anunci al BOE, el títol no apareix, caldrà fer el tràmit d' expedició de títol i s'haurà d'abonar les taxes de duplicat de títol.

 SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació