Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics - Títols

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Títols

Quan s'hagin cursat la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis d'acord amb la distribució que s'hi assenyala, podreu sol·licitar l'expedició del títol corresponent. Per accedir a més informació, podeu consultar la pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/titols/welcome.html

Per obtenir el títol, cal presentar a la Secretaria:

  • imprès de sol·licitud (que es recull a la mateixa Secretaria),
  • original i dues fotocòpies del DNI vigent (passaport per als estrangers),
  • pagament de les taxes corresponents directament a la Secretaria, amb targeta de crèdit, o bé en efectiu a qualsevol oficina de “la Caixa” i Banca Online (BBVA). Els membres de famílies nombroses i el col·lectiu d'especial protecció tenen el descompte corresponent, amb l'acreditació prèvia. En cas d’efectuar el pagament en efectiu, cal tornar a la Secretaria el rebut del pagament.

Una vegada abonades les taxes, la Secretaria lliurarà un resguard conforme el títol està en tràmit. Tan aviat com el títol hagi estat expedit, la Secretaria avisarà l'alumne perquè el reculli. El títol només es lliura a la persona interessada o bé a qui presenti un poder notarial que l'habilita per a aquesta gestió.

 

Sol·licitud del títol de grau

Una vegada finalitzats els estudis de grau i estiguin les qualificacions a l’expedient, els alumnes podeu iniciar el tràmit des del vostre espai personal a MónUB > Serveis personals > Sol·licitud de Títol Oficial de Grau.

Heu d’emplenar la sol·licitud i pagar la taxa. Un cop escollida la forma de pagament, es generarà un document pdf amb la informació personal. És molt important que comproveu i modifiqueu, si escau, les vostres dades personals, ja que el títol es genera a partir de les dades que valideu.

A partir d’aquí teniu 2 opcions:

  1. De forma totalment telemàtica:
    Amb aquesta opció, podeu autoritzar la consulta telemàtica dels vostres documents identificatius (DNI/NIE i carnet de família nombrosa, si és el cas) i ja no serà necessari que vingueu presencialment a la Secretaria del Centre. Un cop verificada la informació per la Secretaria, rebreu per correu electrònic el resguard de pagament dels drets del títol signat electrònicament i amb el codi segur de verificació (CSV)
  2. Presentant a Secretaria la documentació indicada a l’apartat Títols:
    En ambdós processos, el resguard obtingut tindrà els mateixos efectes que el títol, mentre aquest no sigui expedit.

 

Drets d’expedició del títol
Consulteu el quadre de taxes (enllaç a http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html#titols)

 SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació