Atenció i serveis a l'estudiant

Tràmits acadèmics

Atenció: s'obre en una nova finestra. ImprimeixCorreu electrònic

Sumari:
Tràmits acadèmics
Autoconsulta de l'expedient
Avaluació
Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials (trasllat d'expedient)
Certificacions acadèmiques
Compulses
Convocatòria extraordinària de fi de carrera
Dispensa de l'assignatura Pràcticum
Models de sol·licituds
Modificacions i anul·lacions de matrícula
Petició de duplicat del títol
Premis extraordinaris
Reconeixement de crèdits
Taxes
Títols
Totes les pàgines

Per realitzar els tràmits acadèmics adreça't a la Secretaria d'Estudiants i Docència, servei on l'estudiant ha de realitzar la majoria dels tràmits administratius i on s'atenen tot tipus de peticions d'informació relacionades amb l'activitat acadèmica.

Secretaria d'Estudiants i Docència

Ubicació

Planta Baixa

Adreça

C/ Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Horari

 • De dilluns a divendres: de 10 a 13.00 h
 • De dilluns a dijous: de 16 a 18 h
 • Consulteu l'horari d'estiu i de Nadal

Telèfons

93 403 57 70/ 93 403 57 71

Fax

93 403 57 72

Correu electrònic

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Fitxa organitzativa

Fitxa organitzativa

Personal

 • M. Carme Rebellón: cap de Secretaria
 • Mercè Garcia
 • Alberto Martínez
 • Albert Planas
 • Julià de los Rios
 • Alba Vinyes

Tràmits administratius

Tràmits acadèmics freqüents

Preguntes freqüents


Autoconsulta de l'expedient acadèmic

Es pot realitzar l'autoconsulta de l'expedient acadèmic de dues maneres:

 • Accedir al Món UB (Estudiants) i consultar l'expedient: cal tenir l'identificador que hi ha al full de matrícula i crear la contrassenya si no s'ha generat anteriorment.

  Avaluació

  A partir del curs 2012-2013 ha entrat en vigor la nova Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges [http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio.pdf] (aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012), com també les especificacions i aclariments que ha acordat la Comissió Acadèmica de la nostra Facultat, delegada de la Junta: http://www.ub.edu/biblio/docs/especif_aclar.pdf.

  En aplicació d'aquesta normativa, la UB estableix que l'avaluació ha de ser continuada, tot i que també permet que els alumnes que vulguin acollir-se a una avaluació única (no continuada) en alguna assignatura, puguin presentar a la Secretaria de la Facultat una "sol·licitud formal". La petició s'ha de presentar durant els primers 20 dies de classe de cada semestre (o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què l'alumne/a hagi fet efectiva l'ampliació de la matrícula, si aquesta és posterior a l'inici del semestre).

  Una vegada finalitzi el termini, la Secretaria traslladarà a cada professor la llista d'alumnes de cada grup que s'hagin acollit a aquest sistema.

  Abans de prendre cap decisió en relació a aquest tema consulteu detingudament el pla docent de cada assignatura, i escolteu les concrecions que cada professor farà els primers dies de classe.


  Canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials de grau (trasllat d'expedient)

  El RD 412/2014, de 6 de juny, estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

  1. Les sol·licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que vulguin ser admesos en una altra universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols i se'ls reconegui un mínim de 30 crèdits d'acord amb el que preveu l'article 6 del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris, seran resoltes pel degà de la Facultat (per delegació del rector).
  Per sol·licitar plaça al centre, s’ha de sol·licitar el reconeixement de crèdits i abonar la taxa corresponent per a l’estudi de l’expedient acadèmic.

  * Tenint en compte l’oferta actual de places, només en casos excepcionals i justificats documentalment es podrà admetre nou alumnat al que se li reconeguin 30 crèdits o més a l’ensenyament de Grau de Comunicació Audiovisual. Es recomana a l'alumnat interessat que sol·liciti l'admissió mitjançant preinscripció universitària.

  Termini per sol·licitar plaça al centre: fins al 15 de juliol.

  Documentació que cal adjuntar:

  • Fotocòpia del DNI
  • Resolució de reconeixement de crèdits emesa pel cap d’estudis (més de 30 crèdits reconeguts)
  • Sol·licitud d’accés
  La Facultat de Biblioteconomia i Documentació donarà una resposta entre l'1 i el 15 de setembre.
  Es recomana, al mateix temps, fer la preinscripció universitària.

  2. Les sol·licituds de places d'estudiants universitaris oficials espanyols parcials que desitgin ser admesos en una altra universitat i/o estudis universitaris espanyols i no se'ls reconegui un mínim de 30 crèdits d'acord amb el que preveu l'article 6 del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris, hauran de realitzar la preinscripció universitària.

  L’adjudicació de plaça en una altra universitat dóna lloc al trasllat de l'expedient acadèmic corresponent en la universitat de procedència i l'estudiant haurà de presentar el rebut de pagament de la taxa en el moment de fer la matrícula, juntament amb la resta de documentació.

  En el cas de canvi d'universitat i/o d’estudis cap a altres universitats:
  • Presentació a la nostra Secretaria de la carta de la universitat de destí on s’ha obtingut plaça.
  • Pagament de la taxa corresponent per trasllat d’expedient acadèmic. Aquest pagament es pot fer directament a Secretaria amb targeta de crèdit, o a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores amb un rebut que s'ha de recollir prèviament a la Secretaria.


  Certificacions acadèmiques

  La Secretaria d'Estudiants i Docència pot emetre diferents tipus de documents:

  Tipus

  Contingut

  Per a què serveix?

  Com sol·licitar-la?

  Termini

  Certificació acadèmica personal

  Totes les assignatures superades, convalidades o reconegudes, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificació. També consten les que estan matriculades però pendents de qualificació.

  Algunes convocatòries d'oposicions, concursos, beques i per demanar convalidacions.

  A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants). S'ha d'abonar la taxa per certificació.

  Sol·licitud

  Després de la sol·licitud en tres o quatre dies hàbils s'ha de recollir personalment a la Secretaria.

  Certificació acadèmica oficial de trasllat

  Consten les dades d'accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificacions.

  Per seguir en una altra Universitat els mateixos estudis (trasllat d'expedient) o uns altres estudis però demanen aquesta certificació. També serveix com a certificació de simultaneïtat d'estudis.

  A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants). S'abonen la taxa per trasllat i s'ha d'aportar la carta d'admissió del centre on continuareu els estudis. Consultar l'apartat canvi d'universitat i/o estudis

   

  Des de la Secretaria s'envia directament a la Universitat on continuareu els estudis.

  Certificació de matrícula

  Consten les assignatures matriculades en el curs vigent.

  Casos concrets per acreditar que esteu matriculat.

  A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants) dins de l'horari de finestreta. S'ha d'abonar la taxa per certificació.

   

  Després de la sol·licitud en tres o quatre dies hàbils s'ha de recollir personalment a la Secretaria.

  Expedient acadèmic

  Consten les dades d'accés a l'ensenyament i totes les assignatures matriculades, curs acadèmic, cicle, crèdits i qualificacions.

  S'expedeix per a efectes concrets com sol·licitud de preinscripció, sol·licitud de beca.

  A la Secretaria de la Facultat o en línia al Món UB (Estudiants) dins de l'horari de finestreta sense pagament de taxa.

  Es realitza al moment.


  Compulses

  Una fotocòpia compulsada és la reproduccció d'un document públic o privat original feta per mitjans tècnics i acreditat per la persona que té competència per realitzar la compulsa.

  Per compulsar els documents, l'estudiant aportarà, juntament amb els documents originals, una fotocòpia dels mateixos. El personal de la Secretaria realitzarà la comprovació dels documents i còpies, comprovant la identitat del seu contingut, retornarà els documents originals a l'estudiant i segellarà les còpies amb l'acreditació de compulsa.

  Els documents que es poden compulsar a Secretaria són:

  • Qualsevol document expedit per la Universitat de Barcelona
  • Els documents que la Secretaria demani per adjuntar al procediment administratiu.

  No es poden compulsar els documents que hagin de ser presentats o tenir efectes en un altre organisme o dependència de les Administracions Públiques, sense perjudici de la documentació que el personal acadèmic, el d’administració i serveis, i l’alumnat de la Universitat de Barcelona hagi de presentar per participar en habilitacions, convocatòries o concursos en altres Universitats o Organismes Públics.

   


  Convocatòria extraordinària de fi de carrera

  L’alumnat al qual, en matricular‐se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim del 10 % dels crèdits per finalitzar l’ensenyament, pot optar a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a docència durant el semestre en què s’imparteix l’assignatura.

  Per tenir dret a la convocatòria extraordinària, cal matricular tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament.

  En tot cas, és necessari presentar a Secretaria la sol·licitud específica de convocatòria extraordinària dins dels terminis següents:

  • Assignatures del 2n semestre i anuals: del 20 al 30 de novembre
  • Assignatures del 1r semestre: de l’1 al 15 d’abril

  Període de la convocatòria extraordinària:

  • Assignatures del 2n semestre i anuals: gener/febrer
  • Assignatures del 1r semestre: juny

  La convocatòria extraordinària de fi de carrera només contempla l'avaluació única.


  Dispensa de l'assignatura Pràcticum

  Els estudiants que acreditin experiència laboral en l’entorn professional propi de l’ensenyament corresponent poden sol·licitar ser dispensats de realitzar les hores d’estada al centre.

  La dispensa només eximeix de les hores d'estada al centre de pràctiques, però no de la resta d’activitats formatives i acreditatives especificades al pla docent de l’assignatura de pràctiques dels diferents ensenyaments de la Facultat.

  La informació sobre els requeriments i criteris per concedir la dispensa, la documentació que cal presentar per acreditar els requisits, i el termini d'admissió de les sol·licituds figura a la presentació de les pràctiques curriculars de cada ensenyament:

  Es recomana als estudiants que contactin amb el coordinador de pràctiques corresponent per tal d’exposar el seu cas, abans de procedir al tràmit de la sol·licitud de dispensa.

  Les sol·licituds s'han d'adreçar al degà de la Facultat i, a partir de la documentació aportada, l'equip de pràctiques de l’ensenyament dictaminarà sobre la concessió de la dispensa i ho comunicarà a la persona interessada.

   


  Models de sol·licituds

   


  Modificacions i anul·lacions de matrícula

  La Universitat de Barcelona estableix els tipus de modificacions i d'anul·lacions de matrícula següents:

  TipusDescripció
  Canvi d'assignatures

  Quan un estudiant sol·liciti un canvi d'assignatures en el termini natural de 7 dies de la data de matrícula abonarà la diferència en efectiu en les entitats bancàries col·laboradores o, si s'escau, rebrà una devolució.

  Sol·licitud de modificació de matrícula (S2)

  Quan un estudiant sol·liciti un canvi d'assignatures després dels 7 dies, en el termini establert per la UB, abonarà l'assignatura/es que amplia en efectiu i no rebrà cap devolució de l'import de l'assignatura/es que anul·li per interès personal.

  Sol·licitud de modificació de matrícula (S3)

  Canvi de grup per motius laborals

  S'ha de realitzar la sol·licitud al cap d'estudis en el termini establert amb la documentació acreditativa de la situació personal de l'estudiant.

  Sol·licitud al cap d'estudis

  Ampliació de matrícula

  L'estudiant pot demanar l'ampliació de matrícula del segon quadrimestre en els terminis establerts. En aquest cas, els estudiants abonaran el preu de gestió de matriculació previst per aquest concepte al decret de preus de la Generalitat de Catalunya i es realitzarà una nova liquidació econòmica que complementarà l'anterior i que haurà d'abonar-se en efectiu en les entitats bancàries col·laboradores.

  Sol·licitud de modificació de matrícula (S2)

  Anul·lació total de matrícula

  Comporta la devolució del total ingressat:

  • per malaltia greu, que haurà de ser degudament justificada (original o fotocòpia compulsada de la certificació mèdica).
  • per matrícula en un altre centre de la Universitat o d'altres universitats, en el cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària.

  Sense devolució en el cas d'anul·lació total per interès personal.

  Sol·licitud d'anul·lació total (S1)

  Anul·lació parcial per interès personal

  L'estudiant pot demanar l'anul·lació d'assignatures per interès personal sense devolució en el termini establert per la normativa de la UB.

  Sol·licitud de modificació de matrícula (S2)

  Anul·lació per casos greus i excepcionals

  El rector, a proposta del degà, determinarà els efectes econòmics de l'anul·lació.

  Imprès d'anul·lació total per casos greus i excepcionals (S4)

   

  Informació acadèmica i econòmica de matrícula a: http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html#TITOL_III


   

  Petició de duplicat del títol

  Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Les persones titulades han de justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

  Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

  • per canvi de nom, cognoms o dades personals
  • per incorporar-hi el premi extraordinari
  • per pèrdua
  • per deteriorament.

  La persona titulada haurà de pagar el preu públic del duplicat en els casos següents:

  • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona titulada
  • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l’estudiant i s’hagi de rectificar
  • En el cas d'incorporació del premi extraordinari, l'estudiant haurà de pagar el preu públic si va sol·licitar la devolució de la taxa del títol original
  • En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa de duplicat de títol, ha de pagar l’import de la publicació de l’anunci al BOE per pèrdua. Si en el termini de 30 dies, després de la publicació de l'anunci al BOE, el títol no apareix, caldrà fer el tràmit d' expedició de títol i s'haurà d'abonar les taxes de duplicat de títol.

   


  Premis extraordinaris

  D’acord amb la normativa de premis extraordinaris de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació obre la convocatòria per a l’atorgament de premis extraordinaris dels graus de Comunicació Audiovisual i d'Informació i Documentació, i dels màsters de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Gestió de Continguts Digitals i de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació.

  • Els premis extraordinaris de grau s’atorguen a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent. En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.
  • Opten al premi extraordinari de màster els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què s’atorga el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0. El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi per cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

  La sol·licitud s’ha de presentar a la Secretaria de la Facultat fins al dia 11 de desembre de 2017.

  La data de lliurament dels premis extraordinaris es realitza en l’acte d’obertura del curs acadèmic de la Universitat de Barcelona.

  Més informació a:

  - Ensenyaments de grau: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_Grau.pdf

  - Ensenyaments de màster universitari: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_master.pdf


  Reconeixement de crèdits

  El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

  Poden ser objecte de reconeixement de crèdits:

  1. Els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la UB o a qualsevol altra universitat.
  2. Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials, com ara Cicles Formatius de Grau Superior.
  3. Els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a altres títols emparats per l’article 34.1 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  4. L’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.
  5. Sis crèdits computables com a optatius, per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

  Procediment:

  • Sol·licitud en línia (només alumnes de la UB i mateix ensenyament de grau)
  • Presentació a Secretaria de la sol·licitud de reconeixement de crèdits (alumnes encara no matriculats en l’ensenyament)
  • En tots els casos, si s’ha fet la sol·licitud en línia, cal presentar a Secretaria els documents originals o fotocòpia compulsada.
  • El cap d’estudis envia la resolució a l’alumne amb indicació del nombre de crèdits/assignatures reconegudes.
  • Presentació a Secretaria de la resolució del cap d’estudis per formalitzar la matriculació dels crèdits/assignatures reconegudes.
  • Pagament de l’import dels crèdits reconeguts en qualsevol oficina bancària de les entitats col·laboradores en el moment de la matrícula. El preu del crèdit reconegut el regula el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Sol·licitud de reconeixement d’assignatures (punts 1 a 4)

  En el mateix moment de presentar la sol·licitud, s'abonarà la taxa que determina el Decret de preus públics per a la l'estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d’estudi.


  Documentació que cal adjuntar, segons el cas:

  • Fotocòpia del DNI
  • En el cas d'estudis iniciats en altres universitats: certificació acadèmica personal original amb les dades d'accés, la nota mitjana ponderada. La certificació haurà d'incloure la branca de coneixement a la qual està adscrit el títol de grau i la branca de coneixement de la matèria a la qual es vinculen les assignatures de Formació Bàsica. En el cas d'estudis cursats a la UB, únicament expedient acadèmic amb nota mitjana ponderada.
  • Pla docent de les assignatures superades (del curs acadèmic en què s'ha superat l’assignatura), on figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
  • Pla d'estudis cursat o quadre d'assignatures, amb el segell del centre d'origen corresponent.
  • Certificat d’empresa, amb detall de les tasques desenvolupades, per al reconeixement de l’experiència professional (els convenis de cooperació educativa no tenen reconeixement).

  Sol·licitud de reconeixement acadèmic mitjançant activitats (punt 5)

  Tràmit gratuït (caldrà abonar els crèdits reconeguts en el moment de matricular-los).
  Documentació que cal adjuntar:

   

  • Certificat en el qual consti, com a mínim, la següent informació:
  • nom i cognoms de l'estudiant
  • nom de l'activitat
  • període de realització,
  • hores de dedicació de l'estudiant o els crèdits ECTS aprovats (oferta de centres de la UB)
  • qualificació d' “apte" i de "no apte"

  Informació sobre reconeixement i transferència de crèdits en ensenyaments de grau a: http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_GRAU_NORMES.pdf


  Taxes

  Cada curs acadèmic es publica al DOGC el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. El corresponent al curs actual el trobareu en aquest enllaç.

   


  Títols

  Quan s'hagin cursat la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis d'acord amb la distribució que s'hi assenyala, podreu sol·licitar l'expedició del títol corresponent. Per accedir a més informació, podeu consultar la pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/titols/welcome.html

  Per obtenir el títol, cal presentar a la Secretaria:

  • imprès de sol·licitud (que es recull a la mateixa Secretaria),
  • original i dues fotocòpies del DNI vigent (passaport per als estrangers),
  • pagament de les taxes corresponents directament a la Secretaria, amb targeta de crèdit, o bé en efectiu a qualsevol oficina de “la Caixa” i Banca Online (BBVA). Els membres de famílies nombroses i el col·lectiu d'especial protecció tenen el descompte corresponent, amb l'acreditació prèvia. En cas d’efectuar el pagament en efectiu, cal tornar a la Secretaria el rebut del pagament.

  Una vegada abonades les taxes, la Secretaria lliurarà un resguard conforme el títol està en tràmit. Tan aviat com el títol hagi estat expedit, la Secretaria avisarà l'alumne perquè el reculli. El títol només es lliura a la persona interessada o bé a qui presenti un poder notarial que l'habilita per a aquesta gestió.

   

  Sol·licitud del títol de grau

  Una vegada finalitzats els estudis de grau i estiguin les qualificacions a l’expedient, els alumnes podeu iniciar el tràmit des del vostre espai personal a MónUB > Serveis personals > Sol·licitud de Títol Oficial de Grau.

  Heu d’emplenar la sol·licitud i pagar la taxa. Un cop escollida la forma de pagament, es generarà un document pdf amb la informació personal. És molt important que comproveu i modifiqueu, si escau, les vostres dades personals, ja que el títol es genera a partir de les dades que valideu.

  A partir d’aquí teniu 2 opcions:

  1. De forma totalment telemàtica:
   Amb aquesta opció, podeu autoritzar la consulta telemàtica dels vostres documents identificatius (DNI/NIE i carnet de família nombrosa, si és el cas) i ja no serà necessari que vingueu presencialment a la Secretaria del Centre. Un cop verificada la informació per la Secretaria, rebreu per correu electrònic el resguard de pagament dels drets del títol signat electrònicament i amb el codi segur de verificació (CSV)
  2. Presentant a Secretaria la documentació indicada a l’apartat Títols:
   En ambdós processos, el resguard obtingut tindrà els mateixos efectes que el títol, mentre aquest no sigui expedit.

   

  Drets d’expedició del títol
  Consulteu el quadre de taxes (enllaç a http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html#titols)

   

SEO by Artio

© Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Biblioteconomia i Documentació